Procés de revisió de persones expertes

El 100 % dels continguts de la revista són revisats i avaluats per experts. Tots els originals rebuts per a la secció «Articles» són sotmesos a una doble revisió cega externa. Els originals de la resta de seccions també són sotmesos a una doble revisió.

L'Equip Editorial està format per:

  • un Consell de Redacció, que garanteix la qualitat de cada número i s'encarrega del procés editorial;
  • un Consell Assessor, amb personalitats rellevants de la terminologia catalana i de la terminologia internacional, que vetlla per la qualitat de la revista i pel rigor del procés editorial, i
  • un Consell Científic, amb investigadors de diverses nacionalitats i de diversos àmbits d'expertesa, seleccionats entre els revisors externs que collaboren regularment amb la revista.

De cada original rebut, el Consell de Redacció en comprova:

  • l'adequació a l'àmbit temàtic i l'interès de l'article d'acord amb els criteris editorials de la revista, i
  • el compliment de les normes de presentació d'originals exigits per la revista.

Tots els manuscrits que compleixen aquests requisits són sotmesos al sistema de doble revisió cega per part de dos especialistes en la temàtica de l'article, externs a la revista i vinculats a institucions diverses, diferents de la institució de l'autor o dels autors de l'original que s'avalua.

Els comentaris que fan els revisors són coneguts pel Consell de Redacció i pels autors, i es posen a disposició de la resta de l'Equip Editorial.

Temps mitjà per a les revisions: 4 setmanes

En cas d'una revisió doble cega amb resultats absolutament oposats, s'hi incorpora un tercer avaluador.

El Consell de Redacció de la revista comunica als autors la resolució dels revisors, que pot ser: 

  • l'acceptació del treball perquè sigui publicat;
  • una proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar, o
  • la desestimació del treball.

Els autors han d'enviar la nova versió revisada de l'article. Si els canvis sol·licitats són menors o formals, el Consell de Redacció revisa els canvis abans d'acceptar l'article. Si les propostes de modificació són importants o de fons, l'article revisat per l'autor o els autors s'envia de nou als especialistes externs, que han d'acceptar els canvis i aprovar l'article perquè es publiqui. Una vegada aprovat l'article pels avaluadors externs, és revisat també pel Consell de Redacció, que finalment, després d'acceptar-lo, comença el procés d'edició.