Mesures d’igualtat de gènere i llenguatge inclusiu

En la composició actual de l'equip, la directora, l'editora en cap i el 80% de membres del Consell de Redacció són dones.

El Consell Assessor i el Consell Científic són paritaris.

La selecció de revisors externs dels articles es basa en l'adequació temàtica i es garanteix que hi hagi paritat de gènere entre els avaluadors de cada article o, alternativament, entre el conjunt de revisors dels articles d'un mateix número.

Per afavorir la visibilitat de les dones investigadores, en la bibliografia inclosa en cada article es demana fer constar el nom complet dels autors i les autores citats, com expansió del format estàndard APA.

En la revisió lingüística dels continguts de la revista s'apliquen les normes vigents en cada llengua, tot i respectant les opcions de marcatge explícit de gènere o de llenguatge inclusiu, que hi hagin incorporat els autors. En aquest document s'empren, en general, les formes no marcades en llengua catalana (autorseditors i revisors o avaluadors) per a referir-se a totes les persones que realitzin aquestes funcions, amb independència del seu gènere.

En les comunicacions entre l'equip editorial i els autors, els revisors i els col·laboradors s'opta pel tracte personalitzat, de manera que s'eviten solucions homogènies per a col·lectius diversos en gènere.