Freqüència d'aparició i terminis

La revista es publica semestralment, dins del mes de juny i del mes de desembre de cada any. L'existència d'una versió impresa obliga a restringir el nombre d'articles acceptats per a cada número.

Els revisors disposen d'un mes per a la revisió dels articles, que es pot allargar en cas de necessitat. A més, cal tenir en compte que hi ha treballs que precisen d'un tercer avaluador i, per tant, d'un termini superior per a la revisió.

És preceptiu, en totes les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, passar per un procés de revisió lingüística.

Per poder garantir un procés editorial de qualitat, la recepció dels articles finalitza de 9 a 12 mesos abans de la data de publicació.

La durada mitjana del procés editorial complet, des del lliurament dels originals fins a la publicació en línia dels articles, és de 6 mesos, en els últims tres anys (de 4 a 12 mesos).