Ètica i bones pràctiques

El codi ètic de la revista Terminàlia inclou les recomanacions de la darrera revisió (Core practices de 2017) del Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE) i les impulsades des de l'Institut d'Estudis Catalans, acadèmia de la llengua catalana i institut de ciències i humanitats, que és la institució editora de la revista.

 • Decisions editorials independents i no discriminatòries
 • Responsabilitats dels autors dels treballs
 • Originalitat dels treballs publicats
 • Autoria dels treballs i adscripció institucional
 • Protecció de la propietat intellectual
 • Selecció de revisors externs
 • Conflictes d'interessos
 • Procés de revisió externa
 • Apellació de la decisió editorial
 • Promoció de bones pràctiques de recerca
 • Prevenció de males pràctiques de recerca
 • Interacció entre editors i lectors
 • Publicació responsable i sostenible
 • Transparència

Decisions editorials independents i no discriminatòries

Les decisions editorials no han de restar condicionades per l'origen dels textos originals rebuts, incloses la nacionalitat, l'ètnia, la ideologia política o les creences religioses dels autors. Les decisions per editar o publicar no poden ser determinades per polítiques de governs o agències externes a la revista d'acord amb el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE).

Responsabilitats dels autors dels treballs

Quan trameten els seus treballs a Terminàlia, els autors es fan responsables de l'originalitat del text, de la veracitat de l'autoria i de la vigència de llur adscripció institucional o professional. Aquestes responsabilitats s'inclouen en les Indicacions per a l'autor/a i en el procés de tramesa d'originals.

Originalitat dels treballs publicats

Els treballs presentats i publicats a Terminàlia, en qualsevol de les seccions de la revista, han de ser originals, no poden haver estat publicats abans. Els autors s'hi comprometen en el procés de tramesa del text, i els editors de Terminàlia ho verifiquen a través de les revisions externes i mitjançant l'aplicació dels textos al sistema antiplagi de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta qüestió s'inclou en les Indicacions per a l'autor/a i en el procés de tramesa d'originals.

Autoria dels treballs i adscripció institucional

Tots els autors que signen un treball han d'haver contribuït activament en la recerca que reflecteix el text i es fan responsables col·legiadament del text redactat. En cas que cada autor sigui responsable d'una part del text, es pot indicar en nota. L'ordre de signatura pot respondre als criteris de signatura de les institucions dels autors.

Els autors es fan responsables de la vigència de les adscripcions institucionals o professionals, que reflecteixin en el text en la data de la tramesa. Els editors de Terminàlia verifiquen, al llarg del procés editorial, l'existència de les institucions o de les empreses introduïdes i el manteniment dels lligams d'adscripció dels autors.

Aquestes qüestions s'inclouen en les Indicacions per a l'autor/a.

Protecció de la propietat intel·lectual

Els autors de Terminàlia tenen dret a protegir i conservar la propietat intel·lectual sobre llurs treballs.

És responsabilitat dels autors l'obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles. Respecte del material gràfic incorporat en la maquetació de la revista que no prové dels autors, els editors de Terminàlia vetllen per obtenir els corresponents de permisos de reproducció i per identificar-ne l'autoria i/o la propietat.

Els continguts publicats a la revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari en el text o en el material gràfic- a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s'autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

Selecció de revisors externs

Els editors de Terminàlia seleccionen els dos revisors adients per a l'avaluació de cada treball de manera imparcial i professional, per tal de garantir als autors avaluacions justes. Els criteris de selecció dels revisors són el següents:

 • Que siguin experts reconeguts en el tema o en algun dels temes del text.
 • Que siguin doctors i professionals en actiu.
 • Que no formin part del Consell de Redacció de la revista.
 • Que estiguin adscrits a institucions o a empreses diferents de les dels autors i diferents entre si.
 • Que hi hagi paritat de gènere en la selecció dels dos avaluadors de l'article, o alternativament en el conjunt de revisors dels articles d'un mateix número.

En virtut de la voluntat de transparència, es publiquen els noms dels revisors de l'any anterior, dins de les polítiques de la revista. Els membres del Consell Científic de la revista poden actuar de revisors, sempre que compleixin els criteris requerits.

Dins del sistema de la revista, s'avalua l'actuació de cada revisor per a cada treball. Aquestes avaluacions, basades en la qualitat dels seus comentaris i en el compliment del calendari d'avaluació, són recollides confidencialment en la base de dades de revisors de la revista per a seleccions futures.

Els editors de Terminàlia reconeixen la tasca dels revisors mitjançant certificats, en les renovacions regulars del Consell Científic, i amb la inclusió dels seus noms en bases de dades externes, com Publons de la Web of Science, si els revisors en donen el consentiment.

Conflictes d'interessos

Els editors i els revisors tenen la responsabilitat de comunicar si tenen conflictes d'interessos relacionats que puguin afectar llur capacitat per a revisar un text original amb prou objectivitat. Els revisors de Terminàlia declaren la manca de conflictes d'interès en el formulari d'avaluació o, alternativament, en el correu d'acceptació de la tasca d'avaluació. Els editors de Terminàlia que manifestin conflictes d'interessos són substituïts en la tasca afectada per un altre membre del Consell de Redacció.

Els autors tenen dret a manifestar als editors de Terminàlia si tenen conflictes d'interessos amb algun expert, que pugui ser seleccionat com a revisor. S'informa d'aquest dret en les Indicacions per a l'autor/a.

Procés de revisió externa

Els revisors seleccionats i que han acceptat la tasca d'avaluació reben l'original anonimitzat i un formulari d'avaluació. Disposen d'un mes per a l'avaluació. Poden acceptar o rebutjar l'original, o demanar que s'hi incorporin esmenes de millora. Els comentaris dels revisors poden adreçar-se als autors o als editors. Els autors reben els comentaris que els revisors els adrecen, per a millorar el text o per a justificar la decisió, amb esperit constructiu i de manera respectuosa.

La decisió dels editors de Terminàlia es basa en el consens de les avaluacions dels dos revisors externs. Si les decisions d'ambdós revisors són antagòniques, se selecciona un tercer revisor extern.

Els editors de Terminàlia són responsables de garantir avaluacions objectives, imparcials i adients. Els editors revisen la tasca dels avaluadors i en controlen la qualitat.

Els membres del Consell de Redacció de Terminàlia no poden actuar de revisors externs. Quan els membres del Consell de Redacció signen com a autors una contribució, ho fan sota l'adscripció de "Consell de Redacció", i no poden ser avaluats per ells mateixos o per altres companys del Consell.

Els editors de Terminàlia sotmeten a revisió, cada dos anys, les pràctiques de revisió dels números publicats, per si el procés de revisió pot ser millorat, amb interacció amb el Consell Científic, el Consell Assessor i la Junta de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM).

Confidencialitat dels revisors i de l'equip editorial

Els autors tenen dret a esperar que els revisors i la resta de persones de l'equip editorial, que entren en contacte amb un text abans de la publicació, no n'utilitzin el contingut ni el reprodueixin, parcialment o total, fins que no sigui publicat.

Els editors de Terminàlia han de posar les mesures adients per preservar la confidencialitat en tot el procés editorial.

Apel·lació de la decisió editorial

Els autors tenen dret a apel·lar les decisions editorials que els afecten. S'informa d'aquest dret dins de les polítiques editorials i, en cas de rebuig de l'original, es recorda en el missatge en què es comunica la decisió.

L'apel·lació s'adreça a l'entitat editora, la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, a través del canal de comunicació previst a la plataforma de la revista.

En cas que una queixa no es pugui resoldre internament, es preveu que l'Institut d'Estudis Catalans, a proposta de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), nomeni un defensor independent.

Promoció de bones pràctiques

Des de l'equip editorial de Terminàlia es promouen les bones pràctiques en les activitats de recerca que hi ha darrera dels articles i en el procés de publicació mateix.

 • Si un treball reflecteix que hi hagut tractament de dades de persones (experimentació, enquestes, etc.) es demana als autors que introdueixin en el text de la publicació que disposen de documentació de consentiment o que l'experimentació ha estat aprovada per un comitè ètic. Els editors es reserven el dret de rebutjar un treball si no s'hi han seguit els procediments adequats en la protecció dels drets dels participants o subjectes de la recerca.
 • Els editors es reserven el dret de rebutjar imatges i expressions que puguin ofendre persones, grups socials, comunitats lingüístiques o grups ètnics, o que puguin ser causa de delicte.
 • Per afavorir la visibilitat de les dones investigadores, en la bibliografia inclosa en cada article es demana fer constar el nom complet dels autors i les autores citats, com expansió del format estàndard APA.
 • Els revisors i els editors han de vetllar que els autors citin adequadament les fonts i les obres de referència consultades i que reconeguin explícitament la propietat intellectual i els drets de reproducció de les imatges de tercers.
 • Els editors es comprometen a publicar una fe d'errates, quan es detectin errors en els textos després de la maquetació i la publicació.

Prevenció de males pràctiques

Des de l'equip editorial de Terminàlia s'adopten mesures per a la detecció de possibles males pràctiques en les activitats de recerca que hi ha darrera dels articles i en el procés de publicació mateix.

 • Si els editors sospiten d'una conducta inadequada en la recerca que hi ha darrera d'un text (per exemple, manipulació de dades o d'imatges, falsificació o plagi) han de consultar els autors del treball i exigir-los tota la informació que sigui necessària.
 • Si els revisors tenen indicis d'una conducta inadequada en la recerca que hi ha darrera d'un text (per exemple, manipulació de dades o d'imatges, falsificació o plagi) estan obligats a comunicar-ho als editors i reflectir-ho clarament en els comentaris de revisió adreçats als autors.
 • Els editors es reserven el dret de rebutjar un treball, en cas de conducta inadequada detectada, si les explicacions del autors no són suficients o si es confirmen les males pràctiques.
 • En cas de la confirmació de males pràctiques en la recerca en data posterior a la publicació d'un article, els editors estan obligats a advertir-ne als lectors, mitjançant la fe d'errates, i a retirar el text afectat de la plataforma de la revista.
 • En cas de la confirmació de males pràctiques en la recerca, els editors poden imposar sancions als autors afectats per un període de temps.
 • En general, per saber respondre a situacions no desitjades, els editors de Terminàlia segueixen i posen a disposició dels revisors externs els diagrames de flux del Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE).

Interacció entre editors i lectors

Els editors de Terminàlia tenen la responsabilitat de garantir la qualitat del material publicat i per això conviden els lectors de la revista a notificar a terminalia@iec.cat qualsevol error o indici de mala pràctica que detectin.

Els editors es comprometen a publicar la fe d'errates, d'errors no vinculats a males pràctiques, tan aviat com sigui possible, i com a molt tard dins de l'any posterior a la publicació del número afectat. En el cas de males pràctiques confirmades, la fe d'errates corresponent es publicarà quan hagi acabat el procés de comprovació, en el següent número publicat i també en el número afectat.

Els editors de Terminàlia són sensibles a la necessitat de disposar d'un canal de comunicació obert amb els lectors, per fomentar el debat acadèmic i per captar-ne l'opinió sobre vies de millora de la revista. Els lectors poden expressar les seves opinions al correu electrònic terminalia@iec.cat, compte gestionat pel Consell de Redacció de la revista, o a scaterm@iec.cat, compte institucional de la Junta de la Societat Catalana de Terminologia.

Publicació responsable i sostenible

Els editors de Terminàlia atenen les recomanacions de l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana de Terminologia, el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE) i el Consell Assessor de la revista.

Els editors de Terminàlia es comprometen amb les bones pràctiques en activitats de recerca i de publicació; i vetllen per detectar-ne les males pràctiques, i denunciar-les, si escau.

Els editors de Terminàlia defensen la sostenibilitat de les publicacions i la defensa del medi ambient, per això han reduït la versió en paper a un número d'exemplars mínim per atendre les peticions de biblioteques i d'intercanvi i com a mesura de protocol amb els autors i col·laboradors de cada número. En aquest cas, s'utilitza, sempre que és possible, paper reciclat.

Els autors, els revisors, els membres del Consell de Redacció, del Consell Científic i del Consell Assessor i els col·laboradors de Terminàlia no reben cap remuneració, dinerària o en espècies, de la revista o de les entitats editores.

Els editors de Terminàlia tenen la responsabilitat d'habilitar sistemes d'interacció regular amb els lectors, els autors, els revisors, el Consell Científic, el Consell Assessor, la Societat Catalana de Terminologia i l'Institut d'Estudis Catalans, per tal de copsar i debatre idees sobre la millora de la revista.

Independència editorial

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, és l'entitat promotora de la revista Terminàlia. La junta directiva de SCATERM treballa coordinadament amb el Consell de Redacció de Terminàlia per garantir el finançament de la revista, consensuar polítiques editorials adequades i impulsar-ne la difusió. La junta directiva de SCATERM sempre inclou una plaça de vocal de la revista.

L'Institut d'Estudis Catalans és, en última instància, la institució responsable de la publicació de la revista Terminàlia i dona suport a totes les revistes editades per les seves seccions o societats filials, en política editorial general, aspectes legals i ètics, arxiu, revisió lingüística i suport tècnic.

La Societat Catalana de Terminologia i l'Institut d'Estudis Catalans respecten la independència editorial i no interfereixen en les decisions editorials de Terminàlia.

Transparència

Els lectors tenen dret a conèixer les fonts de finançament de la recerca relacionades amb els treballs publicats (projectes de recerca o ajuts a la publicació). Tal com s'indica a les Indicacions per a l'autor/a, els editors de Terminàlia demanen als autors que incloguin aquesta informació, si escau, de forma clara i precisa, en la primera nota del text.

El finançament de la revista o els patrocinis rebuts en alguns números es recull a l'apartat Quant a\Altres dades\Patrocini de la revista.