Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • La tramesa s'ha enviat en un format MS Word o Open Office, o en qualsevol altre format de processador de textos. 
 • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 • En el cos principal del text s'utilitza la lletra Times New Roman de 12 punts amb un interlineat d'un espai i mig. Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon dins del text, i s'han enviat també en arxius complementaris amb bona resolució.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

 

Objectius i característiques de Terminàlia

Terminàlia és la revista científica de la Societat Catalana de Terminologia, societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Es publica semestralment (al juny i al desembre) des de l'any 2009, en paper i en suport electrònic.

La temàtica de la revista gira entorn de la terminologia, en sentit ampli, i també s'estén a àmbits afins (neologia, lexicologia, lexicografia, anàlisi del discurs especialitzat, traducció especialitzada, història del discurs científic, ensenyament de llengües amb propòsits específics, enginyeria lingüística aplicada al treball terminològic, corpus lingüístics de contingut especialitzat, etc.).

Els objectius de la revista són esdevenir un canal de referència per al debat científic i una via de difusió internacional de les activitats de recerca, formació, planificació o de desenvolupaments tecnològics de la terminologia i dels àmbits afins, i servir d'òrgan d'intercanvi i d'expressió dels diversos perfils professionals vinculats a la terminologia.

Les llengües de la revista són el català i l'anglès. A la secció Articles s'admeten també originals en castellà i en francès.

El 100 % dels continguts de la revista han de ser contribucions originals i són revisats i avaluats per experts. Tots els originals rebuts per a la secció Articles són sotmesos a una doble revisió cega externa. Els originals de la resta de seccions també són sotmesos a una doble revisió.

Continguts de la revista

Els números de Terminàlia s'organitzen en les seccions fixes següents:

 • Articles, amb contribucions originals de tema lliure.
 • Entrevista, on parlem amb especialistes rellevants en diversos àmbits per encapçalar els continguts de tema monogràfic.
 • Dossier, amb contribucions originals de temes monogràfics.
 • Espai de trobada, amb cròniques d'esdeveniments rellevants en els àmbits d'interès de la revista o amb presentacions de projectes o estructures.
 • Semblança, amb contribucions originals dedicades a personalitats rellevants finades vinculades als temes monogràfics.

Els continguts monogràfics del número semestral de juny s'orienten a temes de caràcter sectorial (per exemple, medicina, dret, economia o intel·ligència artificial) i els del mes de desembre, a temes transversals (per exemple, lexicografia, ensenyament, traducció o estandardització).

Trameses sense cost

Podeu enviar les vostres contribucions registrant-vos a la plataforma Open Journal System (OJS) de la revista o per mitjà del correu electrònic a terminalia@iec.cat.

Terminàlia és un revista d'accés obert (open access), que no cobra als autors per la tramesa d'originals ni per la publicació.

Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons.

Carta de presentació

La tramesa del manuscrit ha d'incloure una carta de presentació breu en què l'autor sol·licita l'avaluació del seu treball per a la possible publicació i indica la Secció a la qual l'adreça. Si la tramesa la fa per la plataforma OJS, hi haurà de seleccionar la Secció.

La carta breu ha de contenir els elements següents:

 • Títol del manuscrit en la llengua original i en anglès.
 • Nom complet de tots els autors amb la afiliació institucional, el correu electrònic corresponent i el número ORCID de cadascun.
 • Declaració sobre l'adequació del treball presentat a la revista.
 • Declaració sobre l'ordre de signatura dels autors de l'article. Si l'ordre dels autors no és l'alfabètic, cal indicar quin model s'ha seguit (per exemple, autor de tesi doctoral i director de la tesi; autors per ordre alfabètic i director del projecte al final, etc.).
 • Opcional: Referència del projecte competitiu, contracte de recerca o institució que hagi donat suport a l'article.
 • Opcional: Es poden suggerir fins a quatre revisors que considerin adequats per a la revisió del seu treball, així com fins a quatre revisors que preferiria que no intervinguessin en la revisió del seu article. Per això, cal indicar el nom, la institució, el telèfon i el correu electrònic dels revisors proposats per a avaluar la feina (els àrbitres suggerits no poden pertànyer a la mateixa institució que els autors dels manuscrits). Els autors registrats a la plataforma OJS poden fer els suggeriments a la pàgina corresponent de la revista, a la casella «Comentaris per a l'editor», quan enviïn l'article.

Acceptació dels requisits

Els autors registrats a la plataforma OJS han de fer-hi diverses declaracions d'autoria o de caràcter formal, emplenant les caselles de l'apartat «Llista de control de la tramesa».

 

La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s'ha enviat anteriorment a una altra revista (o s'ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l'editor/a»).

 

La tramesa s'ha enviat en un format MS Word o Open Office, o en qualsevol altre format de processador de textos. 

 

S'han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.

 

En el cos principal del text s'utilitza la lletra Times New Roman de 12 punts amb un interlineat d'un espai i mig. Totes les il·lustracions, figures i taules s'han ubicat a la posició que els correspon dins del text, i s'han enviat també en arxius complementaris amb bona resolució.

 

El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».

 

Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s'han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

 

Introducció de canvis en els originals

Després de la revisió externa cega, els autors rebran la comunicació d'acceptació o de refús del manuscrit. En cas que l'acceptació estigui condicionada a la introducció de modificacions, els autors rebran els comentaris de millora indicats pels avaluadors externs i, si escau, pel Consell de Redacció, i tindran un temps per a retornar el manuscrit modificat.

Durant el procés de maquetació, els autors també rebran unes proves per a revisar. En aquest moment, si escau, podran proposar també alguna esmena menor que millori el text.

Títol de l'article

El títol s'ha de presentar en la llengua original de l'article i en anglès, i ha de reflectir de manera clara, precisa i concisa la importància i el contingut del treball.

Noms dels autors i número ORCID

Els autors han d'aparèixer ordenats d'acord amb el model de prelació indicat a la carta de presentació.

Pel que fa a la normalització dels noms d'autor, es recomana consultar el document de la FECYT: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf

És important que, abans de fer la tramesa del manuscrit, els autors obtinguin el seus respectius números ORCID, que assigna una identificat digital única a cada autor, que evita confusions entre autors de nom idèntic o semblant.

Adscripció i presentació dels autors

A més del nom complet dels autors i els números ORCID respectius, cal indicar a la signatura l'adreça de correu electrònic (preferentment institucional) i l'adscripció professional o acadèmica, amb el nom complet d'universitats, empreses o altres organismes. Se'n poden incloure les sigles, però sempre com a complement del nom complet.

En totes les contribucions publicades a Terminàlia s'inclou una presentació breu de cada autor, de manera que, a banda de l'adscripció institucional de la signatura, s'hi pot indicar l'adcripció concreta a grup de recerca, departament o centre de recerca, a més d'altres informacions sobre formació, publicacions anteriors o activitat professional anterior o actual.

Aquestes presentacions s'il·lustren amb una fotografia de cada autor. En el cas de contribucions amb diversos autors, es recomana enviar una fotografia conjunta.

Resum i paraules claus

Tots els manuscrits adreçats a les seccions Articles i Dossier han d'incloure un resum estructurat, que exposi de manera clara i concisa els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions del treball. El resum s'ha de presentar en la llengua original de l'article; i també en català i en anglès, quan l'original no s'hagi redactat en cap d'aquestes llengües.

Al final del resum l'autor ha de definir de cinc a deu paraules clau que ajudin a la indexació de l'article. Es poden utilitzar termes de tesaurus específics o generals elaborats per organismes internacionals de referència (com, per exemple, la UNESCO). Les paraules clau s'han de presentar en la llengua original de l'article i també en català i en anglès.

Extensió i estructura de l'article

L'extensió màxima del document, incloent-hi imatges, resums i bibliografia, no pot excedir els 7.000 mots.

Cal que els continguts de l'article s'estructurin en apartats numerats, en dos o tres nivells com a màxim.

Es recomana seguir una estructuració clara convencional per als articles científics, que pot respondre a un model com el seguent:

 • Introducció / motivació / objectius / interès científic o aplicat
 • Conceptes bàsics / marc teòric / antecedents
 • Metodologia (corpus, procediments, tècniques)
 • Discussió / Anàlisi de dades / Argumentació
 • Resultats / Aportacions / Conclusions
 • Bibliografia
 • Notes complementàries

Les notes complementàries que s'incloguin en els originals han de ser notes al final de text numerades. Quan s'hagi de fer referència a un projecte, contracte o a un organisme que hagi finançat la recerca, cal que s'indiqui a la primera nota. Les notes també poden incloure agraïments o explicacions complementàries breus relacionades amb els continguts del text principal. Cal evitar que les notes continguin només referències bibliogràfiques, que s'han de citar dins del text i incloure a la llista de bibliografia final. Es recomana que no hi hagi més de 10 notes.

Bibliografia

Al final de l'escrit cal incloure l'apartat de bibliografia (també numerat). TERMINÀLIA prega als autors que només s'incloguin en la llista de bibliografia les referències citades dins del text.

Les referències bibliogràfiques que hagin de figurar dins el text han d'aparèixer entre parèntesis de la manera següent: (Cognom de l'autor/a, any, p. 000-000.).

La bibliografia a Terminàlia segueix, en general, l'estàndard de l'Associació Americana de Psicologia (APA), amb la variació d'indicar el nom de fonts complet dels autors citats, tot evitant les inicials.

Les referències bibliogràfiques completes, ordenades alfabèticament, han de seguir els exemples següents:

 • Cognom,Nom; Cognom,Nom(any).Títol del llibre. Número d'edició. Lloc d'edició: Editorial.
 • Cognom,Nom; Cognom,Nom(any). «Títol del capítol». A:Cognom,Nom; Cognom,Nom(any).Títol del llibre. Número d'edició. Lloc d'edició: Editorial, p. 000-000.
 • Cognom,Nom; Cognom,Nom(any). «Títol de l'article».Títol de la Revista, volum de la revista, número de la revista (tal com s'indica en l'original), p. 000-000.
 • Títol del diccionari. Número d'edició. Lloc d'edició: Editorial, any.
 • Cognom,Nom; Cognom,Nom(any).Títol[en línia]. Lloc d'edició: Editorial. [Consulta: dia mes any].

Per a la bibliografia, cal unificar les abreviatures amb les formes següents (tant si són en singular com en plural): ed. (editor/a o editors/ores), dir. (director/a o directors/ores), coord. (coordinador/a o coordinadors/ores), p. (pàgina o pàgines).

Material de suport gràfic

El material de suport gràfic (taules, gràfics, esquemes, fotografies, figures) inclòs en l'article s'ha de presentar també en arxius independents separats del text, preferentment en format TIIF o JPEG, i amb una resolució mínima de 300 ppp.

Les taules han d'anar numerades i dur un títol explicatiu clar i concís al peu.

La resta de material s'ha de numerar també amb la indicació de Figura i dur un títol explicatiu clar i concís al peu.

Sigles i abreviacions

Es recomana reduir al màxim l'ús de sigles o abreviacions en el cos de l'article. Quan n'hi hagi, cal assegurar que la primera vegada que hi surtin ho facin acompanyant la forma lèxica desenvolupada. Si s'usen sigles per referir-se a fonts bibliogràfiques, cal indicar-ho també en la bibliografia final.

Aspectes formals

Format: Els articles s'han d'enviar en un format de qualsevol processador de textos, preferentment MS Word o Open Office. L'arxiu ha d'incloure tot el contingut (títol, autoria, cos de l'article, imatges, taules, bibliografia, annexos, notes, resums i paraules clau) en la distribució prevista.

Tipus de lletra: Per al cos de l'article i la bibliografia, cal fer servir la lletra Times News Roman de 12 punts. Les citacions textuals, si són breus, van inserides en el text i es componen en regular rodona i entre cometes baixes («»); i, si són llargues, van entrades i es componen en regular rodona de la família Times News Roman d'11 punts. Les notes, si n'hi ha, van en Times News Roman de 10 punts.

Apartats. Els títols dels apartats han d'anar numerats (exemple: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2...), amb el mateix cos de lletra, en negreta rodona. La primera línia de cada paràgraf ha d'anar entrada.

Interlineat: A un espai i mig, en tots els casos. Els paràgrafs no se separen amb cap interlineat extra. Cal deixar una línia en blanc entre títol i text i dues línies entre text i títol.

Procés editorial

El Consell de Redacció informarà als autors que han rebut la tramesa. En farà una primera revisió per a garantir d'adequació del contingut i el cumpliment dels requisits de la revista, i l'enviarà anomimitzada als revisors externs. En cas de judici dispar per part dels dos revisors externs, el treball s'enviarà a un tercer avaluador extern.

La selecció dels revisors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional, incloent-hi especialistes tant d'origen nacional com internacional. Entre els revisors poden figurar ocasionalment membres del Consell Científic.

Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l'acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat: text totalment original, informació valuosa, repetició de resultats coneguts; b) actualitat i novetat; c) rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes concrets; d) significació per a l'avenç del coneixement científic; e) fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada; f ) presentació: bona redacció, organització (coherència lògica i presentació material).

El termini per a l'avaluació externa dels articles pot ser de 6 a 8 setmanes, després del qual el Consell de Redacció comunicarà als autors el resultat de l'avaluació i la decisió editorial (acceptat/ acceptat condicionat a modificacions / refusat), amb els comentaris lliurats pels revisors externs i els suggeriments de millora, si escau.

En cas que es demanin modificacions del text original per poder ser acceptat definitivament, els autors tindran entre 4 i 8 setmanes de termini per a tornar a enviar el text millorat.

Depenent de la data d'acceptació definitiva del treball, i tenint en compte que es publiquen els números semestrals al juny i al desembre, el procés editorial complet pot oscil·lar entre sis mesos i un any.

Coneixement del codi ètic de la revista per part dels autors

 Convidem els autors a llegir el contingut de l'apartat "Ètica i bones pràctiques" dins de l'apartat de "Quant a" de la plataforma de la revista, com a complement d'aquestes Instruccions.

(Instruccions actualitzades 07/03/2023)

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del  27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de Terminàlia.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de Terminàlia i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicades a Terminàlia, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.