Procés de revisió de persones expertes

El Comitè Editorial considerarà el treball per a la publicació després d’una primera valoració editorial consistent a comprovar: a) l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article en funció dels criteris editorials de la revista; b) el compliment dels requisits de presentació formal exigits per la revista.

Un cop l’article s’hagi considerat apte per a la publicació, serà enviat a avaluar per dos o més revisors experts, externs o del Consell Assessor, de manera confidencial i anònima (procediment doblement cec). No se sotmeten a revisió externa les recensions. En cas de judicis dispars entre els dos avaluadors, el treball es remetrà a un tercer avaluador.

L’autor pot suggerir fins a quatre revisors que consideri adequats per a fer la revisió del seu treball, així com fins a quatre revisors que preferiria que no hi intervinguessin. Per a això, cal indicar el nom, la institució, el telèfon i l’adreça electrònica dels revisors proposats, els quals no poden pertànyer a la mateixa institució que l’autor o els autors del treball. Aquests suggeriments es fan al final del pas 1 de la tramesa, mitjançant el quadre de text «Comentaris per a l’editor/a».

El temps normal d’avaluació dels articles és d’un màxim de sis setmanes.