Ètica i bones pràctiques

Tamid. Revista Catalana Anual d'Estudis Hebraics, publicació de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), segueix el "Codi de conducta i directrius de bones pràctiques" proposat pel Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE). Aquest codi s'aplica a la publicació sobre temes d'autoria, conflictes d'interessos, revisió per parells, publicacions redundants, plagi i deures dels editors. El consell de publicació i el consell editorial de la revista són els responsables de supervisar i fer complir l'ètica de la publicació i detectar possibles casos de mala conducta.

Consideracions per als autors:

- Els autors són els responsables de l’autoria i l’originalitat dels articles presentats. És a dir, els autors garanteixen que els articles lliurats no contenen fragments d’obres d’altres autors, ni fragments de treballs propis publicats anteriorment; que el contingut dels articles és inèdit, i que no s’infringeixen els drets d’autor de tercers. 
- Totes les persones que figuren com a autores han de fer una contribució significativa al treball, tant en el disseny intel·lectual, la recollida i anàlisi de dades, com la revisió final. Si no es compleixen aquestes condicions, s'han d'incloure en l'apartat d'agraïments.
- Tots els autors han de declarar si hi ha o no conflicte d'interessos. També s'ha d'especificar si hi ha finançament, que hauria d'aparèixer al cos de l'article.
- Els autors són responsables de respondre els comentaris editorials i de maquetació dins del termini acordat, per garantir que el procés de publicació no es retardi.
- Els autors conserven els drets de propietat intel·lectual sobre els seus treballs.
- Un autor pot informar a la revista que té un conflicte d'interessos amb un possible expert que pugui revisar el seu treball. La revista pot llavors seleccionar un altre revisor per a aquesta tasca.
- És responsabilitat dels autors obtenir els permisos per a la reproducció sense restriccions de tot el material gràfic inclòs en els articles, així com garantir que les imatges i els vídeos, etc., han estat realitzats amb el consentiment de les persones que hi apareixen, i que el material que pertany a tercers està clarament identificat i reconegut dins del text. Així mateix, els autors han d’entregar els consentiments i les autoritzacions corresponents a la SCEHB en lliurar els articles.
- Si un treball implica la recollida de dades personals, els autors han de declarar que disposen del consentiment informat dels participants o que l'estudi ha estat aprovat per un comitè d'ètica.

Consideracions per als revisors:

- Els avaluadors es comprometen a dur a terme una revisió objectiva, crítica i honesta.
- Els avaluadors es comprometen a complir els terminis tant com sigui possible.
- Els avaluadors han de tractar els manuscrits amb absoluta confidencialitat.
- Si l'avaluador detecta que hi pot haver un possible conflicte d'interessos (per exemple, si intueix qui pot ser l'autor, o si el tema és molt semblant a una investigació que està duent a terme actualment) ha de renunciar a la revisió.
- Si els avaluadors tenen indicis de manipulació de dades, d'imatges, falsificació o plagi en un treball, han de comunicar-ho als editors. Aquesta informació ha de ser reflectida clarament en els comentaris de revisió adreçats als autors.
- La revista avalua el rendiment de cada revisor en cada treball. Aquestes avaluacions es basen en la qualitat dels comentaris del revisor i en el compliment del calendari d'avaluació. Les avaluacions es guarden de manera confidencial en la base de dades de revisors de la revista per a futures seleccions.
- En virtut de la voluntat de transparència, es publiquen els noms dels revisors que ho desitgin en períodes de tres anys. 

Consideracions i compromisos per als editors:

- El Consell Editorial es compromet a escollir els revisors amb el màxim rigor científic, procurant evitar qualsevol biaix i vetllant pel rigor de tot el procés.
- El Consell Editorial es compromet a la màxima confidencialitat amb relació als articles rebuts per la revista.
- El Comitè Editorial s'encarrega de vetllar pel compliment de tots els processos editorials i de contactar amb els autors i revisors en el menor temps possible. També s'encarrega de la mediació amb els Serveis Editorials
- El Comitè Editorial es compromet amb les bones pràctiques en la recerca i publicació, i vetlla per detectar i denunciar les males pràctiques.
- Els criteris editorials no han d'estar influenciats per l'origen dels textos rebuts, ja sigui la nacionalitat, l'ètnia, la ideologia política o les creences religioses dels autors. La decisió d'editar o publicar no pot estar subjecta a les polítiques de governs o entitats externes a la revista.
- El Comitè Editorial es reserva els drets d’acceptar o de refusar els treballs presentats i, igualment, es reserva el dret de fer qualsevol modificació editorial que consideri convenient. En cas de ser acceptada pels autors, aquests hauran de lliurar l’article amb els canvis suggerits.
- Si un editor detecta algun conflicte d'interessos que pugui afectar la seva objectivitat a l'hora de revisar un text, serà substituït per un altre membre del Consell de Redacció.
- El Comitè Editorial pot rebutjar un treball si no s'han seguit els procediments correctes per a protegir els drets dels participants o subjectes de la recerca.
- El Comitè Editorial ha de garantir que els autors citin correctament les fonts i les obres de referència consultades, i també ha de verificar que els autors reconeguin explícitament la propietat intel·lectual i els drets de reproducció de les imatges de tercers.
- El Comitè Editorial pot rebutjar imatges i expressions que puguin ofendre a persones, grups socials, comunitats lingüístiques o grups ètnics, o que puguin ser constitutives de delicte.
- Si es detecta un error en un article publicat, el Comitè Editorial pot publicar una fe d'errates en el següent número. La fe d'errates indicarà la pàgina on es troba l'error i la correcció corresponent.
- El Comitè Editorial es reserva el dret de rebutjar un treball, si es detecta i es confirma una mala pràctica o si les explicacions dels autors no són suficients. En cas de la confirmació de males pràctiques en la recerca d'un treball ja publicat, el Comitè Editorial advertirà als lectors amb una fe d'errates que ho indiqui i es retirarà l'article de la plataforma de la revista.

- Tots els participants de Tamid, inclosos autors, avaluadors, membres dels consells i col·laboradors, treballen de manera voluntària, no reben cap remuneració, ni dinerària ni en espècie, per la seva tasca en la revista.

- Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.