Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • Cada una de les persones que figura com a autor ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels contiguts i està d'acord amb la versió definitiva del treball.
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect, o un altre format acordat amb els editors de la revista.
  • El text s’ha formatat a partir de les «Plantilles per a articles i recensions de la revista Tamid» o bé és en interlineat 1,5, i utilitza el tipus de lletra de 12 punts de la família Times New Roman. Aplica cursiva en lloc de subratllat. Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon i, a més, se subministren en fitxer a part.
  • El text compleix els requisits d’estructura, estilístics i bibliogràfics establerts en el primer quadre d’aquesta secció «Indicacions per als autors/es» (vegeu més amunt).
  • L’autor accepta la introducció de canvis en el contingut, si escau, després de la revisió, i de canvis d’estil del treball per part del Comitè Editorial de la revista.

Directrius per a l’autor/a

Les instruccions per als col·laboradors són les següents:

1. Instruccions per als autors de la revista Tamid.

2. Normes generals d'estil per a les publicacions de la SCEHB.

3. Normes per a la redacció de la bibliografia i les referències bibliogràfiques.

4. Abreviacions o símbols dels llibres de la Bíblia i manera d'indicar les referències bíbliques.

5. Noms dels ordres i tractats de la Mixnà  i el Talmud.

6. Proposta de transcripció de l'hebreu.

7. Plantilles per als articles i recensions de Tamid

En el cas de les recensions, indiqueu en el quadre de text del «Títol» la fitxa bibliogràfica completa del llibre que recensioneu.

Tant per als articles com per a les recensions, si feu servir el processador de textos Microsoft Word és molt convenient que escriviu els textos i els formateu amb les Plantilles per als articles i recensions de la revista Tamid.

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics. 

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.