DeCesaris, Janet, Universitat Pompeu Fabra

  • Terminàlia Núm. 22: desembre 2020 - Dossier: La terminologia en els diccionaris generals
    La terminologia en la lexicografia general de la llengua anglesa (Terminology in the general lexicography of the English language)
    Resum  PDF