Rubio Celorio, Marc, Ciència i Tecnologia dels Aliments. Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona