Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • Originalitat: el treball enviat no s’ha presentat a cap altra revista per a la seva publicació, que ha estat únicament enviat a Arxiu de Textos Catalans Antics per a la seva avaluació i publicació.
 • Autoria: els autors declaren que han llegit i aprovat el manuscrit i que els requisits per a l’autoria s’han complert. Cada una de les persones que figuri com a autor haurà d’haver participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article i haurà d’assumir la responsabilitat dels continguts, per la qual cosa cal que estigui d’acord amb la versió definitiva del treball. Així, en general, per a figurar com a autor s’han de complir els requisits següents: haver contribuït substancialment a la concepció i disseny de l’article, a l’adquisició de dades o a l’anàlisi i la interpretació posterior; haver escrit l’esborrany de l’article o haver-ne revisat de manera crítica el contingut intel·lectual, i haver aprovat la versió que finalment es remet.
 • L’original ha de ser en format MS Word (.doc, .docx) o bé Libre Office, Open Office (.odt).
 • Els treballs estaran escrits en tipografia Garamond, cos 16, interlineat senzill i marges estàndard (2,5 cm superior i inferior; 2,5 cm esquerre i dret). L’inici de paràgraf es marcarà amb sagnat a primer línia (a 1,25 cm). La paginació serà en xifres aràbigues i figurarà en el marge inferior dret de les pàgines.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Normes per als autors».
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

1. INFORMACIÓ GENERAL DE LA REVISTA  
 
1.1 Objectius, públic, abast
 
Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) és un anuari destinat a publicar edicions, estudis i exposicions de ciència positiva, sense excloure altres tipus de recerca, entorn d’autors i obres d’autors catalans o anònimes anteriors al segle XIX, qualsevol que sigui la llengua en què foren escrites, atesa la trajectòria històrica i l’arrelament dels catalans en diverses parts del món durant el període ací contemplat.
 
L’anuari s’adreça a la comunitat científica internacional que treballa en el camp de les humanitats i les ciències i tècniques del seu àmbit. Les pàgines d’ATCA són obertes, doncs, a edicions de textos, a estudis sobre autors i obres anònimes, a traduccions i a d’altres aportacions que facin referència als autors, les obres anònimes i les traduccions, com és ara descripcions de manuscrits, d’incunables, de llibres antics, notícies sobre obres i llurs fonts, sobre copistes, obradors, estudis de paleografia, miniatura, tipografia, bibliògrafs, llibreters, marxants de llibres, biblioteques i institucions pedagògiques.
 
Els continguts temàtics de la publicació s’estenen a tot l’arc geogràfic i històric on s’ha desplegat la llengua catalana i a tot el conjunt de regnes i terres que formaren part de la Corona catalano-aragonesa. Igualment abasta els estudis relatius a textos d’autors no catalans i a obres anònimes no catalanes relacionades amb l’àmbit geogràfic i històric esmentat.
 
Atès que són molts arreu del món els estudiosos que conreen el camp d’estudi esmentat, ATCA dedica també les seves pàgines a fer conèixer els treballs d’altri mitjançant butlletins i recensions.
 
1.2. Història de la revista
 
La revista va aparèixer a Barcelona el 1982, editada per la Fundació Jaume Bofill, que estimulava així les iniciatives de recerca bàsica a Catalunya. A partir de l’any 1986, el volum cinquè de la revista fou coeditat conjuntament per la Fundació Bofill i l’Institut d’Estudis Catalans. L’any 1987, del volum sisè se’n van fer càrrec l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya, arribant l’any 2010 al volum 29.
 
A partir del volum 30 s’ha produït un relleu generacional que ha afectat la periodicitat anyal de la publicació. Amb els volums 31 i 32 el relleu ha quedat consumat i a partir del número 33 la revista ha iniciat una segona època, sense canvis pel que fa als seus objectius, i amb una reestructuració d’acord amb els canvis determinats pels instruments tècnics que avui vehiculen la informació i els criteris de qualitat vigents en el món de la producció científica.
En aquest sentit la revista adoptarà, entre d’altres d’habituals, el criteri de la doble revisió externa i cega, bo i restant una publicació de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Facultat de Teologia de Catalunya.
 
1.3. Idioma
 
La llengua pròpia d’ATCA és el català per imperatius constitucionals, sense que això signifiqui cap tipus d’exclusió de cap altra llengua, llevats d’aquelles que s’escriuen en alfabets no llatins, tal com al llarg de la seva trentena de volums ha acreditat la revista. Tanmateix, cal precisar aquí que els textos escrits en llengües semítiques per autors catalans o d’obres anònimes elaborades a Catalunya en alguna d’aquestes llengües i en l’arc històric definit suara tenen el mateix tractament que els treballs publicats a l’anuari en llengües com la llatina, les llengües romàniques medievals, etc.
 
 
2. ENVIAMENT DE TREBALLS
 
2.1 Suport
 
La presentació d’originals es farà en suport digital, a través de la plataforma OJS, del portal de l’Hemeroteca Científica Catalana (https://revistes.iec.cat/). El sol·licitant ha de registrar-se i donar-se d’alta com a autor («Registre») i gestionar directament la tramesa dels seus treballs, mitjançant l’opció «Trameses en línia». Si l’original té diversos autors, cada un d’ells s’ha de registrar, acceptar les condicions per a la tramesa i fer l’enviament del document original. 
L’original ha de ser en format MS Word (.doc, .docx) o bé Libre Office, Open Office (.odt).
 
2.2. Declaracions
 
Els autors registrats a la plataforma OJS han de fer les declaracions a la pàgina corresponent de la revista, emplenant les caselles, prèviament omplertes amb la informació requerida, al l’apartat «Llista de comprovació d’enviaments». D’aquesta manera, es confirma que el manuscrit compleix els requisits que l’enviament exigeix:
 
- Originalitat: el treball enviat no s’ha presentat a cap altra revista per a la seva publicació, que ha estat únicament enviat a Arxiu de Textos Catalans Antics per a la seva avaluació i publicació.
 
- Autoria: els autors declaren que han llegit i aprovat el manuscrit i que els requisits per a l’autoria s’han complert. Cada una de les persones que figuri com a autor haurà d’haver participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article i haurà d’assumir la responsabilitat dels continguts, per la qual cosa cal que estigui d’acord amb la versió definitiva del treball. Així, en general, per a figurar com a autor s’han de complir els requisits següents: haver contribuït substancialment a la concepció i disseny de l’article, a l’adquisició de dades o a l’anàlisi i la interpretació posterior; haver escrit l’esborrany de l’article o haver-ne revisat de manera crítica el contingut intel·lectual, i haver aprovat la versió que finalment es remet.
 
- Drets d’autors i responsabilitats:
La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors. Els autors en el moment de lliurar els articles a Arxiu de Textos Catalans Antics per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:
 • Els autors cedeixen a la Secció de Filosofia i Ciències Socials (secció de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a ATCA.
 • Els autors responen davant la Secció de Filosofia i Ciències Socials, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 • És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 • La Secció de Filosofia i Ciències Socials, està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 • Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. 
 • ATCA no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.
 
2.3. Introducció de canvis
 
L’autor accepta la introducció de canvis en el contingut, si s’escau, després de la revisió i de canvis en l’estil del manuscrit, per part del Consell Editorial de la revista.
 
 
3. FORMAT
 
 
 
4. DRETS D'AUTOR I RESPONSABILITATS
 
La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors. Els autors en el moment de lliurar els articles a Arxiu de Textos Catalans Antics per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents: 
 1. Els autors cedeixen a la Secció de Filosofia i Ciències Socials (secció de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a ATCA.
 2. Els autors responen davant la Secció de Filosofia i Ciències Socials, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 3. És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 4. La Secció de Filosofia i Ciències Socials, està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
 6. ATCA no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.
ATCA proporciona accés lliure i immediat als seus continguts (amb les versions avaluades positivament i, si s’ha escaigut, esmenades dels articles presentats) abans de la seva  publicació en paper, a través del seu URL (http://revistes.iec.cat/index.php/ATCA/index), basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició de la ciutadania de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.
 
 
5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 
L’Institut d’Estudis Catalans compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics.
 
Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació d’ATCA i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicades a ATCA, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.
 
 
6. RESPONSABILITATS ÈTIQUES
 
Tant els editors d’Arxiu de Textos Catalans Antics, com les universitats i les institucions implicades en la publicació de la revista no es fan responsables ni garants de la informació continguda en els articles publicats fins al màxim permès per la llei. Qualsevol punt de vista expressat en aquesta publicació correspon únicament al punt de vista de l’autor o dels autors i no és atribuïble en cap cas als editors, ni a les institucions i universitats implicades. 
 

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del  27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació d'ATCA i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicades a ATCA, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.