Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques

Els Consells de redacció i assessor de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) sosté un ferm compromís amb la comunitat científica d’assegurar el compliment dels més alts estàndards ètics i de qualitat dels treballs que publica. Amb la finalitat de regular aquests aspectes, s’acull al Codi de conducta i bones pràctiques establert pel Committee on Publication Ethics (COPE), Core Practices (https://publicationethics.org/core-practices).
En compliment d’aquest codi ATCA destaca un seguit de principis bàsics per les parts implicades en la gestió i difusió dels resultats científics: editors, avaluadors i autors.
 
1. EDITORS
 
Decisions editorials
 
Els editors de la revista són responsables de satisfer les necessitats de tots els involucrats en el procés d’edició, de la forma més íntegra i ètica possible, establint mecanismes, revisats periòdicament, per tal d’assegurar la qualitat de la publicació.
 
Principis ètics
 
El Consell de redacció sempre avaluarà els manuscrits pel seu contingut intel·lectual. Les decisions editorials seran motivades i es basaran en la importància, originalitat, validesa de l’estudi, afinitat a la línia temàtica de la revista i compliment de les directrius per a autors i no es veuran afectades per raons de nacionalitat, ètnia, orientació sexual, creences polítiques, raça, religió o filiació institucional de l’autoria.
 
Confidencialitat
 
El Consell de redacció no revelarà cap informació sobre les contribucions trameses excepte a l’autor, als avaluadors, als potencials avaluadors o al Consell assessor. ATCA no farà ús indegut del material inèdit que rebi.
 
2. AVALUADORS
 
Contribució a les decisions editorials
 
Els avaluadors contribueixen en les decisions editorials i, a través de la comunicació editorial amb l’autor, també poden ajudar a millorar el manuscrit.
 
Puntualitat
 
Qualsevol avaluador seleccionat que no se senti capacitat per revisar la investigació desenvolupada en el manuscrit o que sigui conscient que no podrà dur a terme la imminent revisió haurà de notificar-ho a l’editor i excusar-se del procés de revisió.
 
Confidencialitat
 
Els manuscrits tramesos a l’avaluador han de ser tractats com a documents confidencials. Aquests no han de ser mostrats o discutits amb persones externes, si no és amb l’autorització de l’editor.
 
Estàndards d’objectivitat
 
L’avaluació encarregada ha de ser honesta, constructiva i de qualitat. La crítica personal a l’autor és inapropiada. Els revisors han d’expressar el seu punt de vista amb claredat i de manera argumentada.
 
Reconeixements de fonts
 
Els avaluadors informaran de la identificació de treballs publicats científics rellevants que no hagin estat citats per l’autoria. L’avaluador haurà d’advertir a l’editor de qualsevol similaritat substancial o interferència entre el manuscrit sota revisió i qualsevol altra publicació de la que tingui coneixement personal.
 
Conflicte d’interès
 
La informació o idees privilegiades obtingudes a través del procés d’avaluació han de mantenir-se en la confidencialitat i no utilitzar-se en interès propi. Els avaluadors no hauran d’acceptar manuscrits si existeix conflicte d’interessos resultants de la relació competitiva o col·laborativa amb els autors.
 
3. AUTORIA
 
Conducta ètica
 
S’exigeix als autors la conducta íntegra, ètica i responsable que declara i persegueix ATCA. Tots i cadascun dels autors interessats a publicar en la revista hauran de certificar la seva expressa conformitat amb aquesta Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques.
 
Originalitat, plagi i autoplagi
 
Els autors s’asseguraran de trametre textos completament originals i adaptats a les normes d’edició de l’ATCA i es comprometen a adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar una avaluació per parells anònima. Declararan que les seves trameses no han estat publicades prèviament, ni es troben sotmeses a consideració per cap altra revista, ni tampoc ho seran mentre estiguin en fase d’avaluació a ATCA.
Els autors no enviaran manuscrits basats essencialment en investigacions publicades prèviament per ells mateixos en altres revistes o publicacions científiques. Trametre el mateix manuscrit a més d’una revista constitueix un comportament de publicació no ètic i, per tant, no acceptable. El plagi, l’autoplagi, la publicació múltiple o redundant, així com la invenció o manipulació de dades constitueixen faltes greus d’ètica i es consideren fraus científics per a ATCA. Si es detectés algun cas o indici de plagi es prendrà en consideració i s’adoptaran les mesures oportunes, essent possible, entre altres, eliminar treballs ja publicats.
 
Fonts d’informació
 
El reconeixement adequat del treball d’altri sempre ha de ser explícit. Els autors hauran d’identificar i citar en la bibliografia les fonts originals o publicacions que han estat fonamentals per a la seva investigació i redacció dels continguts. En tot cas, els autors s’asseguraran de no incomplir els drets de propietat intel·lectual del possible material que emprin en els seus textos i sigui aliè a la seva autoria. Seran, a més, responsables a tots els efectes de les opinions reflectides en el manuscrit tramès per a la seva publicació.
 
Errors significatius en treballs publicats
 
Quan un autor descobreix un error greu o significatiu en el seu treball és la seva obligació comunicar-ho als responsables de la revista de manera immediata per tal de modificar el manuscrit, retirar-lo, retractar-se o publicar una fe d’errades