Procés de revisió de persones expertes

Revisió interna d'articles

El Consell de Redacció decidirà quins articles seran publicables, després d’una primera valoració editorial que consistirà a comprovar: a) l’adequació a l’àmbit temàtic i d’interès d’ATCA; b) el compliment dels requisits de presentació formal exigits en les normes de publicació de la revista.

Revisió externa d'articles

Seran sotmesos a revisió aparellada externa els articles originals. Un cop l'article s'hagi considerat apte per a la publicació, el Consell de Redacció l'enviarà a avaluar a dos revisors experts externs, un dels quals pot ser membre del Consell Assessor, de manera confidencial i anònima (doble cec). En el cas de judicis dispars entre els avaluadors, el treball es remetrà a un tercer.

Criteris de selecció d'avaluadors

La selecció dels avaluadors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional per dur a terme aquesta tasca, incloent-hi especialistes d'àmbit nacional com internacional. 

Procés d'acceptació i publicació

Una vegada finalitzat el procés d'avaluació, s'enviarà a l'autor principal la notificació d'acceptació i publicació del treball.

Temps mitjà per a l'avaluació: 4 mesos.