Procés de revisió de persones expertes

Un cop l’article ha estat considerat apte per a ser publicat, s’envia a dos o més avaluadors experts, externs al Consell de Redacció, de manera confidencial i anònima, perquè en facin l’avaluació. Els articles són revisats mitjançant el sistema de doble cec. Els treballs que es consideren que només són acceptables amb determinades modificacions, s’envien als autors perquè els corregeixin i els retornin a la revista. La revisió és oberta, en el sentit que els revisors signen els comentaris.
Temps mitjà per a la revisions: 4 setmanes
 
La selecció dels avaluadors és competència del Consell de Redacció de la revista, que té en compte els mèrits acadèmics, científics i l’experiència professional dels especialistes, que poden ser tant d’origen nacional com internacional. El Consell de Redacció es reserva els drets d’acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. 
 
Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l’acceptació o el rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat (text totalment original amb aportacions valuoses); b) actualitat i novetat; c) rellevància; d) significació per a l’avenç del coneixement; e) fiabilitat i validesa científiques (qualitat metodològica contrastada, adequació de la bibliografia); f) presentació (bona redacció, organització —coherència lògica i presentació material—).