Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Objectius i característiques de la revista

És una revista editada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb un caràcter de recerca i de divulgació científica. La revista neix a l’any 2023 i publica cada febrer, posant la data que cobreix a cada número editat, amb una periodicitat anual.
La seva missió és difondre la recerca en el camp del dret públic català i ser una eina útil i d’informació per a l'exercici de les funcions de tots els professionals en aquesta la branca. La revista publica estudis i articles relacionats amb aspectes o institucions concrets de diferents vessants del coneixement del dret públic, com a la jurisprudència i a la legislació d’interès més recent sobre aquest àmbit i altres aspectes relacionats amb la seva temàtica, com són les cròniques d’activitats i notícies bibliogràfiques, i es regeix pel sistema d’avaluació externa doble cega.
El 40% dels treballs publicats són treballs originals de recerca. La seva edició és únicament digital adoptant el sistema de l’Open Journal System (OJS), ) de codi obert i d’ús gratuït. La llengua de la revista és el català. S’admeten també col·laboracions en castellà, francès i anglès.

1.2. Contingut de la revista 

La revista està estructurat a les següents seccions: 
- Seccions monogràfiques 
- Novetats legislatives i jurisprudencials
- Ressenyes de llibres
- Notícies

2. ENVIAMENT DELS MANUSCRITS

2.1. Mitjà d’enviament i presentació del format dels manuscrits

Els manuscrits s’envien en forma de fitxer informàtic per mitjà del programa Open Journal System (OJS) amb què funciona el web de l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC): http://revistes.iec.cat/index.QFE. Prèviament us heu d’haver registrat com a autor de la revista fent servir l’enllaç «REGISTRE» de dalt de les pàgines. 
Els documents es presentaran en Word. El tipus de lletra del text ha de ser Times New Roman del cos 12, amb un interlineat d’un espai i mig i marges estàndard. Les notes a peu de pàgina han d’anar sagnades i s’han de compondre amb lletra del cos 10; la crida de la nota ha d’anar darrere de la puntuació.
El límit d’extensió dels articles monogràfics o de miscel·lània és de 40.000 caràcters amb espais (incloent-hi els annexos). En el cas de les ressenyes i cròniques o notícies, l’extensió màxima és de 10.500 caràcters amb espais. Només excepcionalment, si el Consell de Redacció considera que hi ha raons justificades, es poden depassar aquests límits segons indiqui i disposi el mateix consell.

2.2. Carta de presentació

Els autors han d’enviar, juntament amb el manuscrit dels articles, una carta de presentació que inclogui: a) Títol del treball. b) Nom complet de l’autor (o dels autors), afiliació institucional, adreça electrònica. c) Declaració sobre l’adequació del treball presentat a la revista i descripció de les novetats que aporta. d) Si escau, agraïment a algun projecte o institució que hagi donat suport a l’article.
Si l’autor ho desitja, pot suggerir fins a quatre revisors que consideri adequats per a la revisió del seu treball, així com fins a quatre revisors que preferiria que no intervinguessin en la revisió del seu article. Per això, cal indicar el nom, la institució, el telèfon i el correu electrònic dels revisors proposats per a avaluar la seva feina (els àrbitres suggerits no poden pertànyer a la mateixa institució que els autors dels manuscrits). 
El text d’aquesta carta es pot introduir en el quadre de text «Comentaris per a l’editor/a» del pas 1 de la tramesa («Inici de la tramesa»). També es pot introduir com a fitxer addicional a l’article (pas 4 de la tramesa). 

2.3. Declaracions

En fer la tramesa amb l’OJS els autors han de fer unes declaracions a la pàgina corresponent de la revista, emplenant les caselles pertinents de l’apartat «Llista de comprovació d’enviaments». 
D’aquesta manera, es confirma que el manuscrit compleix els requisits que l’enviament exigeix: a) Originalitat. El treball no ha estat publicat anteriorment i que ha estat enviat únicament a la revista Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya per a la seva avaluació i publicació. b) Autoria. Tots els autors han llegit i aprovat el manuscrit i els requisits per a l’autoria s’han complert. Cada una de les persones que figuri com a autor haurà d’haver participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article i haurà d’assumir la responsabilitat dels continguts i estar d’acord amb la versió definitiva del treball. c) Drets d’autor. La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors. Amb les declaracions que els autors fan en el lliurament dels articles en cedeixen els drets d’edició a l’entitat editora. Així mateix, donen el seu consentiment a la difusió del treball en línia d’acord amb la llicència Creative Commons, per la qual s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. L’obra és subjecta —llevat que s’indiqui el contrari en el text, en les fotografies o altres il·lustracions— a una llicència «Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya» de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar en http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca. Per tant, quan l’autor envia la seva col·laboració accepta explícitament aquesta cessió de dret d’edició i publicació. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’autorització damunt dita. d ) Introducció de canvis. Els autors accepten la introducció de canvis en el contingut, si s’escau, després de la revisió, i de canvis en l’estil del treball per part del Consell de Redacció de la revista.


2.4. Estructura dels manuscrits

Els articles han de constar dels següents elements: 

a) Títol en la llengua original i la seva traducció a l’anglès. Ha d’aportar el màxim d’informació del tema de què tracta. 
b) Nom i cognom(s) de l’autor o dels autors. Si l’autor publica per primera vegada i ho fa amb dos cognoms, es recomana unir-los amb un guionet per facilitar la indexació en las bases de dades anglosaxones. 
c) Nom complet de la institució  a la qual pertanyen els autors, ciutat i país. Si els autors pertanyen a institucions diferents, cal assignar-los un número correlatiu volat al darrere i disposar els noms de les institucions l’una sota de l’altre precedits del dit número. En cas de no comptar amb la afiliació cal indicar “treballador/investigador independent”, Per a l’autor que mantindrà la correspondència cal donar l’adreça postal completa, el número de telèfon  i el correu electrònic.  
d) ORCID. Els autors han de donar també l’identificador d’ORCID.
En els articles originals enviats, les referències a l'autor / a, universitat d'adscripció, projectes d'investigació, al·lusions a les pròpies publicacions i altres referències que puguin identificar l'autoria de l'article, han d'anar marcades en vermell, per facilitar als editors la preparació del text amb vista a la seva avaluació pel sistema de "doble cec".
e) Un resum d’extensió no superior a les 250 paraules en la llengua original i la seva traducció a l’anglès. Ha d’incloure l’objectiu del treball, la metodologia emprada i una síntesi dels resultats i les conclusions. 
f)  De quatre a deu paraules clau, en la llengua original i la seva traducció a l’anglès que ajudin a la indexació de l’article. 
g) El cos del manuscrits per als articles de “recerca” cal que s’ajustin als apartats següents: 
— Model IMRID (introducció, material i mètodes, resultats i discussió)
— Agraïments i finançament (centres o entitats que hagin col·laborat o hagin
donat suport a la realització del treball).
— Conclusions
— Notes i Referències bibliogràfiques segons els proposats per l’Associació Americana de Psicologia (American Psychological Association, APA) (APA 7th Ed.): http://hdl.handle.net/2445/171291.
— Les taules, els gràfics i les imatges s’han d’incloure dins del text en el lloc corresponent. En el cas de gràfics i imatges, és recomanable adjuntar-los també en arxius a banda del text amb la màxima qualitat posible (300 ppp, o bé 400x600 pixels).
— Abreviatures. Per a la bibliografia, cal unificar les abreviatures amb les formes següents (tant si són en singular com en plural): ed. (editor/a o editors/ores), dir. (director/a o directors/ores), coord. (coordinador/a o coordinadors/ores), p. (pàgina o pàgines).
— Sigles. Es recomana reduir al màxim l'ús de sigles en el cos de l'article. Quan n'hi hagi, cal assegurar que la primera vegada que hi surtin ho facin acompanyant la forma lèxica desenvolupada. Si s'usen sigles per referir-se a fonts bibliogràfiques, cal indicar-ho també en la bibliografia final.

2.5. Normes per a les referències bibliogràfiques

La citació de les referencies bibliogràfiques es farà conforme a la Norma APA 7.0 http://hdl.handle.net/2445/171291.
 
Publicacions periòdiques:  

- Article de revista (un autor):

Joan Segarra Miquel, “L’Administració pública el s. XX”, Quaderns Franesc Eiximenis. Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 2020, p. 220-259. https://doi.org/10.3916/C43-2020-12

- Artícle de revista (de diferents autors): 

Artícle de revista (més d’un autor): Roser Serra Monclús et alii.,  “El dret públic català”, a Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya. Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 2020, p. 130-165. https://doi.org/10.3916/C43-2020-12

Llibres i capítols de llibres 

- Llibres complets: 
Maria Franquesa Ruana, El municipalisme en l’Europa occidental, Barcelona, Diputació de Barcelona, 340 p.

- Capítols: 

- Capítol de llibre: Pere Móra Faió, “Les institucions parlamentàries a Europa”, a Miquel Pérez Jordà (coord.), El parlamentarisme modern, Barcelona, Editorial Noval, 2021, p. 34-141. https://doi.org/10.2021/45jd

Tesis doctorals i de mestria 

- Tesis doctoral: Jordi Fernàndez Vic, La potestat tributària municipal, Tesis Doctoral, Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, inèdita, Barcelona, 2021, 329 p.

Mitjans electrònics: 

- Mitjans electrònics: Per a citar mitjans electronics  cal consultar les normes APA7 específiques: http://bit.ly/2JkuWs8.  Exemple per a citar un tuit: Revista de Sociologia, [@Rev_sociologia] (2021, Gener 1). #Les autonomies a l’Espanya actual [Image attached] [Tweet]. Twitter. http://bit.ly/labinv. Exemple per a citar un perfil de Twitter: • Revista Sociologia [@Rev_spciologia] (n.d.). # Les autonomies a l’Espanya actual [Twitter profile]. Twitter. Desembre 3, 2018. 


3. PROCÉS EDITORIAL

a) El Consell de Redacció notifica als autors la recepció dels articles i, posteriorment, els informa de l’acceptació o el rebuig de la publicació i els justifica la decisió. La recepció de l’article no en comporta necessàriament l’acceptació.
b) El Consell de Redacció considera el treball per a la publicació després d’una primera valoració editorial consistent a comprovar l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article d’acord amb els criteris editorials de la revista, així com el compliment dels requisits de presentació formal exigits en les normes de publicació que contenen aquestes pàgines.
c) Un cop l’article ha estat considerat apte per a ser publicat, s’envia a dos o més avaluadors experts, externs al Consell de Redacció, de manera confidencial i anònima, perquè en facin l’avaluació. Els articles són revisats mitjançant el sistema de doble cec. Els treballs que es consideren que només són acceptables amb determinades modificacions, s’envien als autors perquè els corregeixin i els retornin a la revista. La revisió és oberta, en el sentit que els revisors signen els comentaris. El temps mitjà per a la revisions és de 4 setmanes.

d) La selecció dels avaluadors és competència del Consell de Redacció de la revista, que té en compte els mèrits acadèmics, científics i l’experiència professional dels especialistes, que poden ser tant d’origen nacional com internacional. El Consell de Redacció es reserva els drets d’acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l’acceptació o el rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat (text totalment original amb aportacions valuoses); b) actualitat i novetat; c) rellevància; d) significació per a l’avenç del coneixement; e) fiabilitat i validesa científiques (qualitat metodològica contrastada, adequació de la bibliografia); f) presentació (bona redacció, organització —coherència lògica i presentació material—).
 
4. RESPONSABILITATS ÈTIQUES 

És responsabilitat i deure del Consell de Redacció de la revista recordar les qüestions següents:
- Originalitat i plagi. Els treballs enviats han de ser originals. No s’acceptaran treballs publicats prèviament o que estiguin en procés de publicació en altres revistes. El compliment d’aquesta norma és responsabilitat de l’autoria. La revista té establerts uns procediments específics per a la detecció i denuncia del plagi en els originals rebuts, quan alguns indicis així ho aconsellin.
- L’autoria. Els autors han de declarar que es troben lliures de qualsevol associació personal o comercial que pugui suposar un conflicte d’interessos relacionat amb l’article enviat, així com que han respectat els principis d’originalitat i els principis ètics de la recerca.
- Transmissió de drets d’autoria. S’inclourà en la carta de presentació la cessió de drets d’autoria per a la publicació en Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya.

5. AGRAÏMENTS ALS REVISORS

Tots els revisors anònims que col·laboren en l’avaluació dels treballs seran agraïts públicament per la seva feina en una llista on sortiran els seus noms, que apareixerà cada 4 anys. 

6. DIFUSIÓ


Amb l’objectiu d’afavorir la difusió i l’intercanvi global de coneixement, la revista QFE, proporciona accés lliure immediat als seus continguts digitals per mitjà de l’URL http://revistes.iec.cat/index.php/QFE
Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya anima als autors i a la comunitat científica a la màxima promoció i difusió dels treballs a la seva versió definitiva a través de la llista de contactes (correus electrònics), xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn...), repositoris institucionals d’univesitats i altres, xarxes socials científiques (ResearchGate, Academia.edu...), Google Scholar, ORCID, ResearchID, ScopusID,...etc.  

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Regla-ment 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya 
Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.