Ètica i bones pràctiques

Quaderns Francesc Eiximenis: Revista de Dret Públic de Catalunya (QFE) adopta les "directrius sobre bones pràctiques per a publicacions" definides pel Comitè d'Ètica de publicació (COPE) dirigit a editors, revisors i autors.
QFE treballa sobre la base dels següents estàndards ètics:
 
Responsabilitats dels autors / es:
 • ORIGINALITAT: Els autors han de garantir que l'article i els materials associats a ell són originals, que no hagin estat publicats ja en un altre mitjà i no hagi estat proposta a més d'una revista simultàniament.
 • VERACITAT: Tots els autors han de confirmar la veracitat de les dades, i mostrar que s'han recollit de forma tècnicament correcta.
 • AUTORIA: Els autors han de garantir que estan incloses totes les persones que han contribuït significativament en la investigació. A més que han establert una jerarquització en funció de la seva implicació.
 • PLAGI: El plagi està estrictament prohibit i els textos que s'identifiquin com plagi o el contingut sigui fraudulent, no seran publicats a la revista o seran eliminats.
 • CONFLICTE D'INTERESSOS: Han de declarar qualsevol associació comercial que pugui suposar un conflicte d'interessos en connexió amb l'article remès.
 • FONTS: Els autors han de proporcionar les fonts i els suports financers amb què han comptat per a l'elaboració de la recerca. Els autors són responsables d'obtenir els oportuns permisos per reproduir parcialment material (text, taules o figures) d'altres publicacions i de citar el seu procedència correctament.
 • En el cas de ser acceptat l'article, els autors s'han de comprometre a fer les modificacions en el termini que s'hagi estipulat. Al mateix temps es comprometen a facilitar als editors de la revista la informació pertinent sobre els possibles errors perquè el Consell Editorial pugui publicar les correccions o retraccions pertinents.
 
Responsabilitats dels editores
 • CONFIDENCIALITAT: Han d’assegurar la confidencialitat de les dades d’autores/as en el procés de revisió.
 • SELECCIÓ DELS REVISORS: Han de garantir la selecció dels revisors més qualificats i especialistes científicament per emetre una apreciació crítica i experta del treball. Els autors no es discriminaran per nacionalitat, gènere, orientació sexual, religió, origen ètnic o opinió política.
 • CRITERIS D’ACCEPTACIÓ: Han de definir i explicitar els criteris d’acceptació dels articles per a la seva revisió. Han d’evitar tractes de favor en detriment d’altres autores/as i 
 • ESTABLIR TERMINIS CLARS: Han d’establir uns terminis clars per donar resposta als autors sobre l'acceptació o no acceptació del treball. Els editors són responsables màxims del compliment dels límits de temps per a les revisions i la publicació dels treballs acceptats, per assegurar una ràpida difusió dels seus resultats i es comprometen a complir els temps publicats tal com el tenen publicat a la web de la revista ( "Revisió de persones expertes" (URL)). 
 • MALA CONDUCTA EN LA INVESTIGACIÓ:  Els editors han de prendre mesures raonables per identificar i prevenir la publicació de documents on s'hagi produït mala conducta en la investigació. En cap cas QFE fomentarà aquestes males conductes o permetrà conscientment que es produeixin. Els editors sempre estaran disposats a publicar correccions, aclariments, retraccions i disculpes quan sigui necessari.
 • PRESERVACIÓ: QFE està indexada en diferents bases de dades que asseguren la preservació de l'accés al contingut de la revista en el cas que deixés de publicar-se. A més, queda arxivat en el Portal Institucional de Revistes de l’IEC http://revistes.iec.cat/index.php/QFE i del Portal de Publicacions (URL). A tots els articles se'ls proporciona DOI, identificador d'objecte digital (digital object identifier).
Compromisos dels revisors
 • En compliment d'aquestes bones pràctiques, la revista QFE té publicat al seu web el "Revisió de persones expertes" (URL) que adopta per a la selecció d'articles així com els criteris d'avaluació que han d'aplicar els avaluadors externs, anònims i per parells. La revista QFE manté actualitzats aquests criteris, basats exclusivament en la rellevància científica de l'article, originalitat, claredat i pertinència del treball presentat. b) actualitat i novetat; c) rellevància; d) significació per a l’avenç del coneixement; e) fiabilitat i validesa científiques (qualitat metodològica contrastada, adequació de la bibliografia); f) presentació (bona redacció, organització —coherència lògica i presentació material—).
 • La revisió per parells (El Peer-review) es defineix com un procediment d'assessorament d'experts sobre els articles proposats. Els revisors assumeixen el compromís de realitzar una revisió crítica, honesta, constructiva, tant de la qualitat científica com de la qualitat literària de l'escrit en el camp dels seus coneixements i habilitats.
 • Els manuscrits seran considerats com a confidencials. És mantindrà la confidencialitat sobre la informació i les dades dels articles avaluats.
 • Els revisors no han de tenir cap conflicte d'interessos i la informació dels manuscrits no s'ha d'utilitzar per a propòsits personals.
 • Les valoracions han de ser objectives. Els revisors lliuraran un informe crític complet segons el formulari d'avaluació de QFE. Estan obligats a advertir als editors si parts substancials de la feina ja han estat publicades o estan sota revisió per a una altra publicació. Els revisors han d'assenyalar treballs publicats rellevants que no han estat citats.
 • Els revisors es comprometen a avaluar els treballs en el temps menor possible per respectar els terminis de lliurament.