HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Crida d’articles per a TSC 32

 

 

Crida d’articles – Treballs de Sociolingüística Catalana

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/

 

Número 32 (2022) - Monogràfic:

«L’avaluació de les polítiques lingüístiques»

 

Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i electrònic que actualment té periodicitat anual. La revista fa una crida d’articles per al número 32 (2022), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «L’avaluació de les polítiques lingüístiques», com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes habituals de la revista, o ressenyes de llibres.

 

Per a la secció monogràfica us convidem a col·laborar-hi dins el tema següent: «L’avaluació de les polítiques lingüístiques». La crida d’articles va dirigida a tots aquells (tant acadèmics i investigadors com activistes) que hagin investigat i treballat en el tema de l’avaluació de les polítiques lingüístiques. L’ample camp de l’avaluació de les polítiques lingüístiques inclou tots aquells intents de valorar i avaluar sistemàticament els efectes (si voleu, els costos, els beneficis, les errades) de les polítiques tant en l’àmbit públic com privat (organitzacions tan governamentals com privades) que han intentat intervenir en les competències, els usos i les ideologies lingüístics. Zones com el Québec, Nova Brunsvick, País de Gal·les, Euskalerria o Irlanda, per exemple, han treballat ja molt en l’avaluació de les polítiques lingüístiques. Estem convençuts que podem aprendre molt els uns de les altres, si intercanviem i compartim informació a partir de les nostres experiències.

Cal afegir que, a part de la possibilitat de publicar dins la part monográfica del volum, les persones interessades poden, com és habitual, enviar articles per a la secció miscel·lània de tema completament lliure en el marc de la revista.

La revista tradicionalment ha publicat articles en català, però també rebem de grat articles de qualitat en altres llengües com el castellà, l’anglès, el francès, l’italià, el portuguès i gallec, i l’alemany d'autors de fora del domini lingüístic català. Els articles han de tenir una extensió màxima de 40.000 caràcters amb espais (incloent-hi els annexos), i en el cas de les ressenyes, l’extensió màxima és de 10.500 caràcters amb espais. La data màxima per a la recepció d’articles per al número 32 és l’1 de març de 2021, mitjançant el formulari de la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors>. S’aconsella als autors consultar les normes de publicació de la revista <http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions> abans de redactar els textos. Com és preceptiu, tots els articles han de passar per dues avaluacions externes i anònimes abans de la seva acceptació per a la publicació. És recomanable que ens envieu una proposta abans mitjançant l’adreça de gestió tsc(arrova)iec(punt)cat.

 

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. D’acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l’ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la revista tots els articles inèdits en els camps de la sociologia de la llengua, l’antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Les persones destinatàries de la revista són tant especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>. La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca l’Emerging Sources Citation Index (WoS), Linguistic Bibliography i té la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat.

 

Des de la seua fundació (1976) i fins al número 14/15 (2000) la revista va ser dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n'és el director. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L'ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears», el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra», el 20 (2010) a «Llengua i ensenyament», el 21 (2011) a «La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur», el 22 (2012) a «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur» i «Competències, representacions i usos de la llengua en l’àmbit juvenil», el 23 (2013) a «La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana», el 24 (2014) a «Les ideologies lingüístiques», el 25 (2015) a «L’avaluació de la implantació de la normativa lingüística», el 26 (2016) a «Les llengües en les TIC», el 27 (2017) a «La transmissió lingüística intergeneracional», el 28 (2018) a «Llengua i poder», el 29 (2019) a «La llengua catalana i la mundialització», el 30 (2020) a les «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants», el 31 (2021) a «L'estandardologia comparada: teoria i pràctica» i el 32 (2022) a «L’avaluació de les polítiques lingüístiques».

 

 

 

 

Call for papers – Treballs de Sociolingüística Catalana

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/

 

Issue 32 (2022) - Monogrphic:

«The evaluation of language policies»

 

Treballs de Sociolingüística Catalana is a paper and electronic journal that is currently published annually. The journal issues a call for papers for issue 32 (2022), both on the subject of the monographic section - "The evaluation of language policies" - and in the miscellaneous section on any of the usual topics of the journal, or book reviews.

 

For the monographic section, you are invited to make a contribution on the following topic: "The evaluation of language policies". The call for articles is aimed at anyone - both academics and researchers as well as activists - who has researched and worked on the subject of language policy evaluation. The broad field of language policy evaluation includes all the attempts to systematically assess and evaluate the effects (and, if appropriate, costs, benefits, errors...) of policies in the public and private spheres (including governmental and private organizations) who have tried to intervene in language skills, usage and ideology. Places such as Quebec, New Brunswick, Wales, the Basque Country and Ireland, for example, have already worked extensively on language policy evaluation. We are convinced that we can learn a lot from each other, if we exchange and share information from our experience.

 

Let it be added that, apart from the possibility of publishing in the monographic part of the volume, those interested can, as usual, submit articles for the miscellaneous section of a completely free topic within the framework of the journal.

 

The journal has traditionally published articles in Catalan, but admits quality articles in other languages such as Spanish, English, French, Italian, Portuguese and Galician and German. Articles must be no longer than 40,000 characters long (including spaces and annexes) . Issue 32 applications, the deadline for which is March 1, 2021, must be submitted using the form on the website <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors>. Authors are advised to read the journal's publication rules (in Catalan, “Trameses”) <http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions> before drafting their texts. It is laid down that all articles have to go through two external, anonymous peer reviews before being accepted for publication. It is advisable to send a proposal beforehand using the board's email address tsc (at) iec (dot) cat.

 

Treballs de Sociolingüística Catalana has been the yearbook of the Societat Catalana de Sociolingüística (formerly Grup Català de Sociolingüística), an affiliate society of the Institut d’Estudis Catalans, since 1977. In accordance with the Society’s statutory objectives, Treballs de Sociolingüística Catalana stimulates and mirrors research in sociolinguistics, understood in the broad and integrative sense that has characterized it in the Catalan-speaking countries. The journal welcomes unpublished articles in the fields of language sociology, language anthropology, variationism, social psychology of language, language policy and planning, and language legislation and rights, etc., especially those referring to our linguistic area and to the processes of linguistic normalization/standardization, preferably in Catalan. The targets of the journal are specialists in sociolinguistics, inside and outside the university community, as well as citizens interested in seeking in depth knowledge of the sociolinguistic situation in our countries. The content of the journal can be accessed through the website <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>. The journal Treballs de Sociolingüística Catalana has attained an impact index of 10 (ICDS) on a scale from 0 to 11 in the Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) and is indexed in different databases, including Emerging Sources Citation Index (WoS), Linguistic Bibliography and it enjoys the top rating level in the CARHUS system, which is used to classify scientific journals in the fields of Social Sciences and Humanities.

 

From its foundation (1976) and until issue 14/15 (2000) the magazine was directed by Francesc Vallverdú and published by Editorial Tres i Quatre. Issue 16 (2002) was directed by Francesc Vallverdú and Emili Boix, while since Issue 17 the director has been Prof. Boix. Issue 14-15 (2000) was devoted to "Sociolinguistic aspects of extra-European immigration to the Catalan Countries", Issue 16 (2002) to "Language and society in the País Valencià", Issue 17 (2003) to "Oral use of Catalan. Data, reflections and proposals”, Issue 18 (2004) to “The sociolinguistic situation in the Balearic Islands“, Issue 19 (2006) to “The sociolinguistic situation in Andorra”, Issue 20 (2010) to “Language and education”, Issue 21 (2011) to “Catalan sociolinguistics: assessment and future challenges”, Issue 22 (2012) to “Language usage in Catalonia: assessment and perspectives for the future” and “Language skills, representations and usage in the field of youth”, Issue 23 (2013) to “The sociolinguistics of variation in the field of the Catalan language”, Issue 24 (2014) to “Linguistic ideologies”, Issue 25 (2015) to “Evaluating the implementation of language rules”, Issue 26 (2016) to “Languages in ICT”, Issue 27 (2017) to “Intergenerational language transmission”, Issue 28 (2018) to “Language and power”, Issue 29 (2019) to “The Catalan language and globalization”, Issue 30 (2020) to “Sociolinguistic life stories: new and old speakers”, Issue 31 (2021) to “Comparative Standardology: Theory and Practice” and Issue 32 (2022) to “The Evaluation of Language Policies”.
Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original i en anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.

Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

ISSN: 2013-9136 (edició electrònica); 0211-0784 (edició impresa).

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d'impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d'Informació de l'Avaluació de Revistes (MIAR) i s'indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca l'Emerging Sources Citation Index (WoS) i la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access Journals, Periodicals Index Online, Linguist list, RACO, Latindex i Dialnet.

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).