Declaració d'ètica i males pràctiques de la publicació

Treballs de Sociolingüística Catalana (TSC) és una revista de recerca sociolingüística catalana. És la revista oficial de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), adscrita a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), un organisme de recerca acadèmica, científica i cultural dedicat a aspectes de la cultura catalana.
 
TSC es compromet a garantir l’ètica i la qualitat dels articles publicats a la seva revista, de conformitat amb el Codi de conducta i directrius de bones pràctiques per a editors de revistes del Committee on Publication Ethics (COPE).
 
1. Equip editorial
TSC està supervisada per un Director, un Comitè Editorial, un Comitè de Continguts i un Comitè Científic, format per persones expertes reconegudes en la matèria, els noms i afiliacions dels quals es proporcionen al lloc web de la revista. La informació de contacte dels membres editors també es proporciona al lloc web de la revista.
La relació entre l'IEC, el Director de la revista i l'equip editorial del TSC es basa en el principi d'independència editorial. L’equip editorial determina quins articles s’han de publicar en funció de la seva qualitat i idoneïtat, sense interferències de l’equip editorial.
 
2. Taxes
Les tarifes o càrrecs necessaris per al processament de manuscrits i/o la publicació de materials a TSC s’indiquen clarament al lloc web de la revista.
 
3. Sobre l’autoria i la responsabilitat
L’admissió o no admissió d’una tramesa es basa en la importància, l’originalitat i la claredat de l’article o de la contribució, així com en la validesa de l’estudi i la seva rellevància d’acord amb els objectius i la missió de TSC.
L’equip editorial pot rebutjar directament els treballs rebuts, sense recórrer a un procés de revisió externa, si els considera inapropiats perquè no compleixen el nivell de qualitat exigit, no coincideixen amb els objectius científics o editorials de les revistes o presenten evidències de males pràctiques. També es reserva el dret de retirar articles un cop publicats si posteriorment demostren una manca de fiabilitat a causa d’errors involuntaris o males pràctiques. Si només una part de l'article conté un error, es corregirà mitjançant una nota editorial o una errata. En cas de controvèrsia, les revistes demanaran a la persona responsable les explicacions i proves pertinents per aclarir el cas i prendran una decisió final.
L’equip editorial és imparcial a l’hora de tractar els treballs enviats i respectarà la independència intel·lectual de l’autoria. Es respecta el seu dret a respondre si han estat revisats negativament.
Les responsabilitats de l’autoria  són les següents:
- participar en el procés de revisió per parells
- haver contribuït significativament a la investigació
- comprometre’s a la correcció d’errors
- proporcionar llistes de referències
- fer constar qualsevol suport financer rebut
- no publicar la mateixa recerca en més d'una revista.
 
4. Revisió per parells
Els enviaments a TSC són sotmesos a una revisió per iguals, per part d'almenys dues persones expertes externes, tal com es descriu al lloc web de la revista. El procediment de doble cec garanteix l’objectivitat de la revisió.
L’equip editorial es compromet a garantir que els revisors seleccionats siguin aptes i capaços de jutjar les obres sense interessos competitius amb els autors. S'espera que els revisors declarin qualsevol possible conflicte d'interessos i considerin l'estudi que revisen com un document confidencial fins que no es publiqui. En cap cas poden difondre ni utilitzar informació, detalls, arguments o interpretacions continguts en el text objecte de revisió, per al seu propi benefici o per al d’altres persones, ni amb l’objectiu d’afavorir o perjudicar tercers. En les seves revisions, s’espera que els revisors assenyalin els treballs publicats rellevants que no s’han citat.
 
5. Codi ètic de la publicació
El TSC s’esforça per respondre a les necessitats dels lectors i autors i per millorar constantment les publicacions. Disposa de processos per garantir la qualitat dels materials publicats i garanteix la llibertat d’expressió i la integritat del contingut acadèmic i impedeix que els interessos de tercers o corporatius comprometin els seus estàndards ètics i intel·lectuals.
Es prendran mesures raonables per identificar i evitar la publicació d’articles associats a males conductes de la recerca. En el cas que TSC tingui coneixement d'al·legacions de males pràctiques, es prendran les mesures adequades d'acord amb les directrius de la COPE. Quan sigui necessari, es publicaran correccions, aclariments, retractacions i / o disculpes.
 
6. Copyright i accés
La informació sobre drets d’autoria i llicències es descriu clarament al lloc web de la revista. També s’hi descriu com es pot accedir a la revista i als articles individuals, juntament amb les tarifes associades.
 
7. Arxivament
TSC utilitza el sistema de codi obert LOCKSS (lots of copies keep stuff safe) desenvolupat per la Universitat de Stanford per a crear un sistema d’arxivament distribuït per les biblioteques participants, que creen arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració.
 
8. Propietat i gestió
La informació sobre la propietat i la gestió de la revista TSC s’indica clarament al lloc web de la revista. La revista TSC no utilitza noms que enganyin els possibles autors i editors sobre la naturalesa del propietari de la revista.
 
9. Lloc web
Es garanteixen uns estàndards ètics i professionals alts en el manteniment del lloc web de la revista TSC i del seu contingut.
 
10. Calendari de publicació
TSC es publica cada any i està disponible en format paper, i en línia en format digital en format PDF.
 
11. Nom de la revista
El nom de la revista, Treballs de Sociolingüística Catalana, és únic i no es pot confondre fàcilment amb el nom de cap revista existent, ni portarà a confusió els possibles autors i lectors sobre els orígens de la revista o l’associació amb altres revistes.