Procés de revisió de persones expertes

Revisió interna d'articles

El Consell Editorial considerarà el treball per a la publicació desprès d'una primera valoració editorial consistent a comprovar: a) l'adequació a l'àmbit temàtic i l'interès de l'article en funció dels criteris editorials de la revista; b) el compliment dels requisits de presentació formal, exigits per la revista.

Revisió externa d'articles

Un cop l'article s'hagi considerat apte per a la publicació, serà enviat a avaluar per part de dos o més revisors experts, externs o del Consell Científic, de manera confidencial i anònima (cec o doble cec). Seran sotmesos a revisió aparellada externa els articles originals, les comunicacions curtes i les revisions. En el cas de judicis dispars entre els dos avaluadors, el treball es remetrà a un tercer avaluador.

Criteris de selecció de revisors

La selecció dels revisors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional, incloent-hi especialistes tant d'origen nacional com internacional. Entre els revisors poden figurar ocasionalment membres del Consell Científic.

Criteris de política editorial

El Consell Editorial de la revista es reserva els drets d'acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d'introduir modificacions d'estil o retallar els textos que sobrepassin l'extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l'acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat: text totalment original, informació valuosa, repetició de resultats coneguts; b) actualitat i novetat; c) rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes concrets; d) significació per a l'avenç del coneixement científic; e) fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada;
f­ ) presentació: bona redacció, organització (coherència lògica i presentació material).

Procés de publicació

Una vegada finalitzat el procés d'avaluació, s'enviarà a l'autor principal la notificació d'acceptació o rebuig de la publicació del treball.