Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o Open Office.
 • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 • El text és en interlineat 1,5, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

Normes de publicació

 

Treballs de Sociolingüística Catalana http://revistes.iec.cat/index.php/TSC

 

Contingut

 

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l'anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l'Institut d'Estudis Catalans. D'acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l'ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la revista tots els articles inèdits en els camps de la sociologia de la llengua, l'antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Les persones destinatàries de la revista són tant especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>.

Des de la seua fundació (1976) i fins al número 14/15 (2000) la revista va ser dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n'és el director. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L'ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears», el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra», el 20 (2010) a «Llengua i ensenyament», el 21 (2011) a «La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur», el 22 (2012) a «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur» i «Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil», el 23 (2013) a «La sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana», el 24 (2014) a «Les ideologies lingüístiques», el 25 (2015) a «L'avaluació de la implantació de la normativa lingüística», el 26 (2016) a «Les llengües en les TIC», el 27 (2017) a «La transmissió lingüística intergeneracional», el 28 (2018) a «Llengua i poder», el 29 (2019) a «La llengua catalana i la mundialització», el 30 (2020) a les «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants», el 31 (2021) a «L'estandardologia comparada: teoria i pràctica» i el 32 (2022) a «L'avaluació de les polítiques lingüístiques».

 

1.     2. Director, Comitè de Redacció, Comitè Editorial i Comitè Científic

Direcció

Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona

Comitè de Redacció

Emili Boix-Fuster, Universitat de Barcelona
Avel·lí Flors Mas, CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, Universitat de Barcelona
Maria Sabaté Dalmau, Universitat de Lleida
Natxo Sorolla, Xarxa Cruscat
Maria del Mar Vanrell

Coordinació de continguts

Montserrat Sendra, TSC

Coordinació de ressenyes

Maria Sabaté Dalmau, Universitat de Lleida

Comitè Editorial

Xavier Albó, CIPCA, Bolívia
Andrés Barrera, Universidad Complutense de Madrid
Gabriele Berkenbusch, Universitat de Zwickau, Alemanya
Henri Boyer, Universitat de Montpeller 3 Paul Valéry, França
Henrique Monteagudo, Universidade de Santiago de Compostela
Juan Carlos Moreno Cabrera, Universidad Autónoma de Madrid
Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà
Benjamín Tejerina, Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea
Joaquim Torres, Societat Catalana de Sociolingüística, IEC

Comitè Científic

Graciela Barrios, Universidad de la República, Montevideo, Uruguai
Albert Bastardas Boada, Universitat de Barcelona
Georg Kremnitz, Universitat de Viena, Àustria
Joan Melià Garí, Universitat de les Illes Balears
Brauli Montoya, Universitat d'Alacant, Espanya
Christian Lagarde, Christian Lagarde, França
Kathryn A. Woolard, Universitat de Califòrnia, San Diego, EUA

1.   

3.  3. Enviament de treballs i tarifes

La revista accepta originals per a les seccions monogràfiques programades, així com articles diversos en la secció miscel·lània i ressenyes de llibres. Es poden enviar els originals mitjançant el formulari de la pàgina web, tenint en compte les normes de publicació. És molt recomanable posar-se en contacte abans amb els editors de la revista i fer arribar les propostes a l’adreça cruscat@demolinguistica.cat

L'accés al contingut de la revista és gratuït i els autors que publiquen a TSC no han de pagar cap tarifa.

 

4. Indicacions generals 

El límit d’extensió dels articles monogràfics o de miscel·lània és de 40.000 caràcters amb espais (incloent-hi els annexos). En el cas de les ressenyes, l’extensió màxima és de 10.500 caràcters amb espais. Només excepcionalment, si el Consell de Redacció considera que hi ha raons justificades, es poden depassar aquests límits.

 1. TSC publica articles escrits fonamentalment en català. Els articles que no són en català han de portar títol, resum i paraules clau en català, en anglès i en la llengua original.

 2. La revista es gestiona amb el sistema de revistes en obert (Open Journal System) de l’IEC.

 3. Els articles de la revista s’avaluen mitjançant el sistema de doble cec, de manera que l’autoria dels articles resta anònima per als revisors, i tampoc no es fa saber a l’autor/a el nom dels revisors de l’article.

 4. La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d'impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d'Informació de l'Avaluació de Revistes (MIAR) i s'indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca l'Emerging Sources Citation Index (WoS), Linguistic Bibliography i té la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat.

 5. L’autor/a accepta la introducció de canvis en el contingut després de la revisió i de canvis en l’estil del treball, si escau, per part del Consell de Redacció de TSC. 

 

5. Normes d'estil 

Els treballs s’han de presentar en format electrònic i han de seguir les indicacions següents:

 1. Els documents han de ser lliurats seguint la plantilla de la revista. Aquest document està disponible a la pàgina web. Es conserven el format dels estils i els continguts. Les denominacions proposades per als apartats («Introducció», «Mètodes», «Resultats», «Conclusió», «Agraïments» i «Bibliografia de referència») són una referència, però no s’han de seguir obligatòriament. Els espais tramats de color fosc o negre han de ser emplenats pels editors.

 2. El títol ha de tenir un màxim de 80 caràcters. Es pot proposar un títol abreujat perquè encapçali les pàgines de l’article (50 caràcters com a màxim).

 3. El resum ha de tenir una extensió no superior a les 250 paraules. Després del resum, hi ha d’haver entre tres i sis paraules clau.

 4. Tant el títol, com el resum i les paraules clau han d’aparèixer, com a mínim, en català i en anglès.

 5. Els articles són revisats mitjançant el sistema de doble cec. Per això, els articles han de ser anònims en el primer lliurament, previ a la revisió. En l’ajuda de l’Open Journal System s’explica com es poden fer anònims els articles i la metainformació dels arxius. La informació personal dels autors apareix en els formularis mitjançant els quals es lliuren els articles.

 6. En el procés posterior a la revisió, l’autor/a ha de lliurar l’article final amb la informació personal corresponent. A fi de facilitar la inclusió d’articles a les bases de dades, es recomana donar el nom i el primer cognom dels autors, o els dos cognoms units amb un guionet, i emprar exactament la mateixa versió del nom que aparegui en altres articles que hagin estat indexats. Cal adjuntar l’adreça professional de l’autor/a principal per a rebre la correspondència (física o electrònica), amb el format següent: institució, departament, adreça postal, adreça electrònica, pàgina web, telèfon i fax.

 7. Els documents es poden lliurar en els formats ODT, RTF o DOCX.

 8. Els textos publicats a la revista, en qualsevol llengua, seran corregits pel Servei Editorial de l’IEC.

 

Altres indicacions per a la presentació d’originals:

 1. El tipus de lletra del text ha de ser Times New Roman del cos 12, amb un interlineat d’un espai i mig i marges estàndard. Les notes a peu de pàgina han d’anar sagnades i s’han de compondre amb lletra del cos 10; la crida de la nota ha d’anar darrere de la puntuació.

 2. El format del text es regirà pels Criteris de presentació dels originals de l’Institut d’Estudis Catalans.

 3. Les citacions bibliogràfiques seguiran els Criteris per a la composició de la bibliografia de l’Institut d'Estudis Catalans (any de publicació al davant).

 4. Les taules, els gràfics i les imatges s'han d'incloure dins del text en el lloc corresponent. En el cas dels gràfics i les imatges, és recomanable adjuntar-los també en arxius a banda del text amb la màxima qualitat possible (300 ppp, o bé 400 x 600 píxels).

 
6. Procés editorial 
 1. El Consell de Redacció notifica als autors la recepció dels articles i, posteriorment, els informa de l’acceptació o el rebuig de la publicació i els justifica la decisió. La recepció de l’article no en comporta necessàriament l’acceptació.

 2. El Consell de Redacció considera el treball per a la publicació després d’una primera valoració editorial consistent a comprovar l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article d’acord amb els criteris editorials de TSC, així com el compliment dels requisits de presentació formal exigits en les normes de publicació que contenen aquestes pàgines.

 3. Un cop l’article ha estat considerat apte per a ser publicat, s’envia a dos o més avaluadors experts, externs al Consell de Redacció, de manera confidencial i anònima, perquè en facin l’avaluació. Els articles són revisats mitjançant el sistema de doble cec. Els treballs que es considera que només són acceptables amb determinades modificacions, s’envien als autors perquè els corregeixin i els retornin a la revista.

 4. La selecció dels avaluadors és competència del Consell de Redacció de la revista, que té en compte els mèrits acadèmics, científics i l’experiència professional dels especialistes, que poden ser tant d’origen nacional com internacional. El Consell de Redacció es reserva els drets d’acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l’acceptació o el rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: a) originalitat (text totalment original amb aportacions valuoses); b) actualitat i novetat; c) rellevància; d) significació per a l’avenç del coneixement; e) fiabilitat i validesa científiques (qualitat metodològica contrastada, adequació de la bibliografia); f) presentació (bona redacció, organització —coherència lògica i presentació material—).

 

7. Drets d'autor i responsabilitats

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a la revista Treballs de Sociolingüística Catalana per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:

 1. Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Sociolingüística (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a Treballs de Sociolingüística Catalana.

 2. Els autors responen davant la Societat Catalana de Sociolingüística de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.

 3. És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.

 4. La Societat Catalana de Sociolingüística està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.

 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

 6. La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

8. Protecció de dades personals

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals (arrova) iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

Secció monogràfica. L'estandardologia comparada: teoria i pràctica

Número 31 (2021) - Monogràfic: «L'estandardologia comparada: teoria i pràctica»
Secció monogràfica. «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants»


Secció monogràfica. «Llengua i poder»Secció monogràfica. La transmissió lingüística intergeneracional


Secció monogràfica. Les llengües en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)


Secció monogràfica. Implantació de la normativa lingüística

Jornada d'Estudi de la Implantació de la Normativa.

 


Articles

Política

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur


Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana.
 
Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista Treballs de Sociolingüística Catalana, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.