Reconèixer la diversitat per a la millora de l’accés digital. Fonaments i accions del Laboratori d’Innovació Social Digital

Autors/ores

Paraules clau:

Desigualtat social, tecnologia de l’educació, educació social, educació informal, igualtat d'oportunitats

Resum

Les tecnologies digitals formen part de la nostra vida quotidiana de forma extensiva des de fa més d’una dècada. Tot i que l’accés material a la tecnologia s’ha anat popularitzant, part de la població es troba, encara, en risc d’exclusió digital. Davant d’aquest pretext, aquest article descriu els fonaments i les accions del Laboratori d’Innovació Social Digital (LISD) de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Uvic-UCC), el qual aposta pel desenvolupament de pràctiques digitals inclusives i, a través de la investigació-acció, acompanya processos de millora digital i social amb i per a la comunitat, concretament de la població jove. La metodologia utilitzada pretén reconèixer les necessitats sociodigitals del territori i treballar, juntament amb la comunitat, en la construcció d’accions de millora des d’una perspectiva pedagògica. En aquesta línia i fins ara, el LISD ha treballat en quatre accions per al desenvolupament de les competències digitals de la població jove, especialment aquella més vulnerable, i l’intercanvi de coneixements entre persones de contextos diversos. Els resultats evidencien que cal orientar la funció del LISD cap a la implementació d’accions sistèmiques contextuals vinculades a facilitar l’accés i l’ús de les tecnologies, així com al desenvolupament de les competències digitals amb la població del municipi.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Ajuntament de Vic. (2021, setembre 14). S’aprova el Pla estratègic del Remei treballat participativament amb agents i ciutadania del barri. https://bit.ly/35MOpjI

Azorín, C., i Arnaiz, P. (2018). Redes de colaboración en educación: nuevas formas de participación y transformación social. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 22(2), 1-6. http://doi.org/10.30827/profesorado.v22i2.7846

Bonal, X., i González, S. (2021). Educación formal e informal en confinamiento: una creciente desigualdad de oportunidades de aprendizaje. RASE: Revista de Sociología de la Educación, 14(1), 44-62. https://doi.org/10.7203/RASE.14.1.18177

Chaudron, S. (2015). Young children (0-8) and digital technology: a qualitative exploratory study across seven countries. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2788/00749

Civís Zaragoza, M., i Longás Mayayo, J. (2015). La colaboración interinstitucional como respuesta al desafío de la inclusión socioeducativa: análisis de 4 experiencias de trabajo en red a nivel local en Cataluña. Educación XX1, 18(1), 213-236. https://doi.org/10.5944/educxx1.18.1.12318

Comissió Europea. (2021). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital. (COM(2021) 118 final, 9 març 2021). https://bit.ly/3CkL0Dy

Comissió Europea (2022a). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Formulación de una Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. (COM(2022) 27 final, 26 gener 2022). https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83053

Comissió Europea (2022b). Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2022

Comissió Europea (2022c). Una agenda digital para Europa. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/64/una-agenda-digital-para-europa

Dijk, J. A. G. M. van (2005). The deepening divide: inequality in the information society. Sage.

DiMaggio, P., i Garip, F. (2012). Network effects and social inequality. Annual Review of Sociology, 38(1), 93-118. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102545

Elliott, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Morata.

García Romero, D., i Lalueza, J. L. (2019). Procesos de aprendizaje e identidad en aprendizaje-servicio universitario: una revisión teórica. Educación XX1, 22(2), 45-68. https://doi.org/10.5944/educxx1.22716

Helsper, E. J. (2017). A socio-digital ecology approach to understanding digital inequalities among young people. Journal of Children and Media, 11(2), 256-260. https://doi.org/10.1080/17482798.2017.1306370

Kemmis, S., i McTaggart, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. Laertes.

Marchioni, M. (2002). Organización y desarrollo de la comunidad: la intervención comunitaria en las nuevas condiciones sociales. A Sarrate Capdevila, M. L. (coord.), Programas de animación sociocultural (p. 455-482). UNED.

Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (s. d.). España Digital 2026. Recuperat el 14 d’octubre de 2022 de https://portal.mineco.gob.es/ca-es/ministerio/estrategias/Pagines/00_Espana_Digital.aspx

Portal de l’Administració Electrònica. (2020, desembre 9). Declaración ministerial de Administración Electrónica de Berlín 2020. Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. Recuperat el 14 d’octubre de 2022 de https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Diciembre/Noticia-2020-12-09-Declaracion-Ministerial-Administracion-Electronica-Berlin-2020.html

Ramasco Gutiérrez, M., Giménez Romero, C., i Marchioni, M. (2020). Una década trabajando por la mejora de la convivencia: el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. REMASP, 3(9), 1-7.

Ratcliff, C., Martinello, B., i Litos, V. (2022). Una agenda digital para Europa. Parlament Europeu. https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.4.3.pdf

Descàrregues

Publicat

2023-05-02

Com citar

Beneyto Seoane, M., Simó-Gil, N., Bosch-Geli, C., & Reig-Bolaño, R. (2023). Reconèixer la diversitat per a la millora de l’accés digital. Fonaments i accions del Laboratori d’Innovació Social Digital. Revista Catalana De Pedagogia, 23(1), 63–79. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/150030

Articles més llegits del mateix autor/a