Polítiques editorials

Procés de revisió de persones expertes

L’Equip Editorial valorarà el treball perquè sigui publicat després de les comprovacions següents: 
 
• l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article d’acord amb els criteris editorials de la revista
• el compliment dels requisits de presentació formal exigits per la revista.
 
Tots els manuscrits que compleixin aquests requisits seran sotmesos al sistema de revisió doble cega per almenys dos especialistes en la temàtica de l’article. 
Els comentaris que eventualment facin els revisors seran coneguts per l’Equip Editorial i pels autors, si els avaluadors així ho consideren.
 
L’Equip Editorial de la revista comunicarà als autors la resolució dels revisors, que pot ser: 
 
• acceptació del treball perquè sigui publicat
• desestimació del treball
• proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar i, si escau, es publiqui.
 
La Direcció de la revista es reserva el dret d’acceptar o de rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. 
Els criteris en què es fonamenta la decisió de l’Equip Editorial de la revista d’acceptar o no els treballs són els següents: 
 
• originalitat 
• actualitat 
• rellevància 
• qualitat metodològica 
• presentació (organització, coherència lògica i facilitat narrativa).