Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • L’autoria ha d’enviar dos fitxers (en format Word o RTF):

  Un primer fitxer amb el nom dels autors, correu electrònic, les filiacions i l'ORCID.
  Un segon fitxer amb l’article complet, sense cap referència a l’autoria perquè pugui ser sotmès al sistema de revisió propi de la revista i amb el format indicat. 
 • He utlitzat la plantilla corresponent:

  El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o Libre Office.

 • M'he adequat a l'extensió màxima permesa:

  — Articles de recerca: extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500.

  — Articles d’experiències: extensió entre 4.000 i 5.000 paraules com a màxim.

 • He eliminat tota informació sobre els autors a document de l'article per facilitar la revisió cega doble.

   

 • He seguit la normativa APA per les referències bibliogràfiques.
 • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.

Directrius per a l’autor/a

1. Perfil de la Revista Catalana de Pedagogia

La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) és una publicació semestral (maig i novembre) de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Es publica amb l’ISSN 2013-9594 en edició electrònica.

A partir del 2015 ha adoptat el sistema d’edició digital de l’Open Journal System (OJS) de codi obert i d’ús gratuït. La versió electrònica de la revista és disponible a

https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index

 1. Abast i política de la revista

La Revista Catalana de Pedagogia té com a objectius preferents esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives i de formació, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin les persones professionals i/o investigadores. Se centra en qualsevol aspecte de les diferents vessants del coneixement pedagògic. S’adreça a totes aquelles persones, professionals de l’educació de qualsevol àmbit i/o investigadores que tinguin interès per l’actualitat de la reflexió, la pràctica i la recerca educatives.  

 1. Seccions de la revista

Els treballs rebuts per la revista es publicaran en una de les seccions següents: 

 • Articles de recerca
 • Articles d’experiències
 1. Sistema d’enviament i presentació dels treballs

El procés editorial de les trameses es realitza en línia mitjançant la plataforma Open Journal System (OJS), en la pàgina corresponent de la revista dins del portal de l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC). 

Cal que l’autor/a es registri com a autor per poder trametre els treballs en línia i consultar l’estat de les trameses en curs. Un cop registrat, l’autor/a ha de fer una sèrie de declaracions sobre l’originalitat del material, l’autoria i la cessió dels drets d’autor. 

L’extensió dels treballs depèn de l’apartat de la revista per al qual s’enviï el text: 

 • Els treballs enviats a l’apartat d’«articles de recerca» han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500, tenint en compte resum i possibles annexos.
 • Els treballs enviats a l’apartat d’«articles d’experiències» han de tenir una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules com a màxim, tenint en compte resum i possibles annexos.

Els treballs han de seguir les característiques formals següents: han d’estar redactats en llengua catalana o anglesa. El text general ha d’estar en lletra Calibri de 12 punts amb interlineat senzill i amb una separació de paràgrafs anterior i posterior de 6 punts. Els marges del document han de ser de 2,5 cm el superior i l’inferior i de 3 cm l’esquerre i el dret. 

La revista accepta manuscrits en català i anglès. 

Per a la redacció dels articles es recomana seguir el llibre d'estil de la Universitat de Barcelona.

 1. Estructura dels treballs

Per a una millor elaboració d’aquestes instruccions vegeu el document "ÚS DE LES PLANTILLES" sobre com elaborar el manuscrit.

Els treballs han de seguir aquesta estructura i han de tenir les característiques següents:

 • Títol. Si cal, s’hi pot afegir un subtítol de 40 caràcters amb espais inclosos com a màxim. Si és en català, cal traduir-lo a l’anglès.
 • Nom i cognom (o cognoms) de cada autor. 
 • Nom complet de la filiació institucional, ciutat i país de cada autor. Al costat del nom de l’autor hi ha d’haver una crida, com a superíndex, que remeti a una nota on hi hagi la filiació. 
 • Nom i adreça postal completa de l’autor de correspondència, número de telèfon i de fax i adreça de correu electrònic. 
 • Resum. Ha de tenir entre 150 i 200 paraules. Si és en català, cal traduir-lo a l’anglès.
 • Paraules clau. S’han d’especificar entre 5-6 paraules clau que identifiquin el contingut del treball. Si són en català, cal traduir-les a l’anglès.
 • ARTICLES DE RECERCA:El cos del treball. Els treballs originals que siguin de recerca cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, agraïments, notes i bibliografia. 
 1. Introducció: fonaments, el propòsit de l’estudi i l’estat de la qüestió
 2. Material i mètodes.
 3. Resultats.  
 4. Conclusions i discussió.
 5. Agraïments i finançament. 
 6. Notes al final de l’article. No hi ha d’haver notes a peu de pàgina. 
 7. Referències bibliogràfiques
 8. Annexes (si s'escau)
 • ARTICLES D'EXPERIÈNCIES:El cos del treball. Els treballs originals que siguin d’experiències cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions i discussió, agraïments, bibliografia i notes. 
 1. Introducció: marc teòric i estat de qüestió i objectius de l'experiència
 2. Anàlisi de necessitats (si s'escau)
 3. Context de la proposta d’intervenció o experiència innovadora
 4. Proposta de la intervenció o experiència (síntesi continguts, activitats, metodologia, avaluació)
 5. Resultats de l’aplicació de la proposta o experiència (si s’escau)
 6. Conclusions i discussió
 7. Notes al final de l’article. No hi ha d’haver notes a peu de pàgina.
 8. Referències bibliogràfiques
 9. Annexes (si s'escau)
 • Pel que fa a la manera de citar les referències bibliogràfiques, així com amb les taules, figures i fotografies, cal seguir els criteris de les normes de l’American Psychological Association (APA). Citar i fer llistes de referències amb APA (APA 7th Ed.): http://hdl.handle.net/2445/171291

 6. Normes d’enviament 

Les persones autores, un cop registrades a la plataforma OJS, han de fer les verificacions recollides en aquest punt i emplenar les caselles de l’apartat «Llista de comprovació d’enviament». D’aquesta manera es confirma que el treball compleix els requisits que l’enviament requereix. 

Les persones autores, abans de trametre el treball, han verificat que:

 • El contingut de l’article és original: no ha estat difós ni publicat anteriorment i ha estat enviat únicament a aquesta revista perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 
 • Cada una de les persones que figura com a autora ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article i assumeix la responsabilitat dels continguts.
 • Els arxius són en format Word o bé en format RTF.
 • El fitxer amb el text de l’article no conté el nom ni els cognoms de l’autoria. 

 L’autoria ha d’enviar dos fitxers (en format Word o RTF):

 • Un primer fitxer amb el nom dels autors, correu electrònic, les filiacions i l'ORCID.
 • Un segon fitxer amb l’article complet, sense cap referència a l’autoria perquè pugui ser sotmès al sistema de revisió propi de la revista i amb el format indicat. 

MOLT IMPORTANT: 

Abans de fer l’enviament, cal verificar que els dos arxius estan etiquetats correctament: doc o rtf. El nom dels dos fitxers ha de ser les tres primeres paraules del títol de l’article. 

 1. Procés d’acceptació dels treballs

La revista s’adhereix a les normes i codis d’ètica internacional, establerts per al Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors, COPE) https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

L’equip editorial de la revista es reserva el dret d’acceptar o de rebutjar els articles a partir dels informes externs. 

Els criteris en què es fonamenta la decisió de l’Equip Editorial de la revista d’acceptar o no els treballs són els següents: 

 • originalitat
 • actualitat 
 • rellevància 
 • qualitat metodològica 
 • presentació (organització, coherència lògica i facilitat narrativa).

L’Equip Editorial valorarà el treball perquè sigui publicat després de les comprovacions següents: 

 • l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article d’acord amb els criteris editorials de la revista
 • el compliment dels requisits de presentació formal exigits per la revista. 

Tots els manuscrits que compleixin aquests requisits seran sotmesos al sistema de revisió doble cega per almenys dos especialistes externs i experts en la temàtica de l’article. Si els manuscrits no els compleixen, seran retornats als autors per poder adequar-los i, posterior, ser sotmesos a la revisió cega.

Els comentaris que eventualment facin els revisors seran coneguts per l’Equip Editorial i per l’autoria, si els avaluadors així ho consideren.

L’Equip Editorial de la revista comunicarà a l’autoria la resolució dels revisors, que pot ser: 

 • acceptació del treball perquè sigui publicat
 • desestimació del treball
 • proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar i, si escau, es publiqui.

En el cas de rebre opinions divergents, l’Equip Editorial exercirà l’arbitratge de decidir la publicació, la revisió en profunditat o la retirada del text, una vegada escoltada una tercera opinió externa. 

 1. Responsabilitats ètiques

  És responsabilitat i deure de l’Equip Editorial de la revista recordar les qüestions següents:

 1. Els treballs enviats han de ser originals. No s’acceptaran treballs publicats prèviament o que estiguin en procés de publicació en altres revistes. El compliment d’aquesta norma és responsabilitat de l’autoria.
 2. L’autoria ha de declarar que es troben lliures de qualsevol associació personal o comercial que pugui suposar un conflicte d’interessos relacionat amb l’article enviat, així com que han respectat els principis d’originalitat i els principis ètics de la recerca.
 3. La revista té establerts uns procediments específics per a la detecció, utilitzant el sistema de reconeixement de text URKUND, i denuncia del plagi en els originals rebuts, quan alguns indicis així ho aconsellin. 
 4. El manuscrit no conté res abusiu, difamatori, difamat, obscè, fraudulent o il·legal.
 1. Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 • El contingut de l’article és original: no ha estat difós ni publicat anteriorment i ha estat enviat únicament a aquesta revista perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 
 • Cada una de les persones que figura com a autora ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels continguts i està d’acord amb la versió definitiva del treball.
 • Després de la revisió, si escau, els autors accepten incorporar els suggeriments de canvis en el contingut del treball que els farà arribar l’Equip Editorial.
 • El fitxer amb el text de l’article no conté cap element que pugui identificar a l’autoria del treball, assegurant la revisió doble cega.

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de Revista Catalana de Pedagogia.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.