Procés de revisió de persones expertes

La Revista Catalana de Pedagogia es publica bianualment, al maig i al novembre. L’Equip Editorial es reserva el dret de publicar els articles acceptats en el número que consideri més convenient.

L’Equip Editorial valorarà el treball perquè sigui publicat després de les comprovacions següents: 
 
• l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article d’acord amb els criteris editorials de la revista
• el compliment dels requisits de presentació formal exigits per la revista.
 
L'Equip Editorial comunicarà als autors la seva decisió respecte a l'avaluació inicial. Tots els manuscrits que compleixin aquests requisits seran sotmesos al sistema de revisió doble cec per almenys dos revisors externs a la revista i especialistes en la temàtica de l'article.
 
Els autors i les autores poden seguir de manera puntual les diferents parts del procés. Pel que fa a la fase de revisió per doble cec, en un màxim de 90 dies l’Equip Editorial de la revista comunicarà als autors i les autores la resolució dels revisors, que pot ser:
  • acceptació del treball perquè sigui publicat
  • desestimació del treball
  • proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar i, si escau, es publiqui.
Els comentaris que eventualment facin els revisors seran coneguts per l’Equip Editorial i pels autors, si els avaluadors així ho consideren.
 
La Direcció de la revista es reserva el dret d’acceptar o de rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. 
Els criteris en què es fonamenta la decisió de l’Equip Editorial de la revista d’acceptar o no els treballs són els següents: 
 
• originalitat 
• actualitat 
• rellevància 
• qualitat metodològica 
• presentació (organització, coherència lògica i facilitat narrativa).