Una ciutat inteŀligent per a un món més sostenible: transformació educativa des de la pràctica a l’aula

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.3007.01.187

Paraules clau:

Equitat de gènere, STEM-STEAM, ciutat intel·ligent, internet de les coses (IoT), pensament computacional, objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Resum

El futur de les ciutats no es pot entendre sense la implicació de la ciutadania i la generació d’ecosistemes d’innovació en els quals es puguin desenvolupar processos d’aprenentatge i participació activa. L’escola té el compromís irrenunciable d’afavorir espais d’experimentació personal i social per a l’alumnat, relleu generacional de la comunitat, i d’acompanyar cada infant en el seu itinerari vers els seus màxims horitzons d’èxit educatiu.

En aquest article es presenta una recerca en acció a partir d’una experiència d’ensenyament i aprenentatge centrada en el disseny d’una ciutat inteŀligent i sostenible, una smart city, seguint models de reflexió-acció en un centre educatiu. Durant un trimestre l’alumnat de sisè de primària de l’escola pública Espai-3 realitza tot un procés guiat i creatiu per a la construcció d’una ciutat enriquida tecnològicament, aprofundint en la metodologia STEM (science, technology, engineering and mathematics) - STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics). L’objectiu principal és treballar coŀlaborativament en equitat per afavorir l’interès pels estudis tecnològics i científics amb orientació humanista, especialment entre les noies. En grups heterogenis de nois i noies, l’alumnat ha identificat els problemes del seu entorn, ha reflexionat sobre les possibles solucions amb metodologies de disseny i ha fet hipòtesis sobre possibles solucions. Mitjançant la planificació creativa, des del model del pensament de dissenyador (o design thinking), nois i noies han seguit processos d’aprenentatge actiu (o learning by doing) i han avaluat posteriorment els resultats. Aquesta activitat ha estat nominada finalista en els premis d’innovació educativa (mSchools Student Awards) convocats conjuntament pel Citilab i el Departament d’Educació, l’any 2022.

Biografia de l'autor/a

Rosa Maria de la Fuente Castelló, Escola Espai-3, Societat Catalana de Pedagogia (Barcelona)

Directora escola Espai 3; Secretària SCP

 

Referències

Armagnac, S. d’, Klarsfeld, A., i Martignon, C. (2016). La gestion des talents : définitions, modèles, pratiques d’entreprises. @GRH 20(3), 9-41. https://doi.org/10.3917/grh.163.0009

Burriel, F., i Lorenzo, N. (2021, desembre 21). Pràctiques educatives basades en evidències III. Reflexions: formació o desenvolupament professional? [Diapositives de PowerPoint]. Jornada de Presentació de Resultats del Projecte EIPSI, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. https://es.slideshare.net/nlorenzo/eipsiuabformacio-difusio-sgienlgfbmpdf

CaixaBank (2020, novembre 16). Ciutats i ciutadans inteŀligents: cap a l’smart city inclusiva. El blog de CaixaBank. https://blog.caixabank.es/blogcaixabank/ca/ciutats-ciutadans-intelligents-cap-lsmart-city-inclusiva/#

Catalunya. (1986a). Decret 31/1986, de 30 de gener, pel qual s’estableixen diversos Programes d’Actuació en el camp educatiu. (DOGC, núm. 660, 12 març 1986, p. 749-750. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/660/8002.pdf

Catalunya. (1986b). Ordre de 12 de febrer de 1986, per la qual s’estableix l’estructura organitzativa del Programa d’Informàtica Educativa fixat pel Decret 31/1986, de 30 de gener. (DOGC, núm. 674, 18 abril 1986, p. 1142-1143. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/674/8384.pdf

Departament d’Educació. Ateneu. (s. d.). STEM Tools [Materials de formació]. Recuperat el 29 de març de 2022 de https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/stemcat/index

Elecfreaks (2022) 36 in 1 Nezha-A Inventor’s kit (EF08232). [Tutorial micro:bit]. https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/Nezha_Inventor_s_kit_for_microbit

Espai-3 (2021). Detector de alimentación saludable: creamos asistentes de alimentación saludable con la ayuda de I. A. Publicat per l’INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado). https://code.intef.es/buenas_practicas_epc/detector-de-alimentacion-saludable-creamos-asistentes-de-alimentacion-saludable-con-la-ayuda-de-i-a/

Espai-3. (2022). Projecte educatiu de centre. https://agora.xtec.cat/ceip-espai3-sjdespi/projecte-educatiu/pec

Folch, B. (2020). School Networks for School Transformation in Catalonia. Transformative Educational Leadership Journal. https://telp.educ.ubc.ca/school-networks-for-school-transformation-in-catalonia

Freire, P. (1982). Creating alternative research methods: learning to do it by doing it. A Hall. B., Gillette, A., i Tandon, R. (ed.), Creating knowledge: a monopoly? (p. 29-37). Society for Participatory Research in Asia. https://www.pria.org/knowledge_resource/Creating_Knowledge_-_A_Monopoly_-_Participatory_Research_in_Development.pdf

Fuente, R. de la (2022, maig 21). Projecte una ciutat inteŀligent per un món sostenible. https://agora.xtec.cat/ceip-espai3-sjdespi/portada/projecte-la-ciutat-intel-ligent

Iŀlustre Coŀlegi d’Advocats de Barcelona. (2019). Charter of Barcelona for the right of citizens in the digital era. https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/2019/file-charter-of-barcelona-for-the-rights-of-citizens-in-the-digital-era.pdf

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (2021, desembre 27). Detector de alimentación saludable: creamos asistentes de alimentación saludable con la ayuda de I. A. https://code.intef.es/buenas_practicas_epc/detector-de-alimentacion-saludable-creamos-asistentes-de-alimentacion-saludable-con-la-ayuda-de-i-a

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2022). TIMSS 2023: trends in international mathematics and science study. https://timssandpirls.bc.edu/timss2023/downloads/T2023_TIMSS_Brochure.pdf

International Transport Forum i Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. (2020). Leveraging digital technology and data for human-centric smart cities: report for the G20 digital economy task force. https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/data-human-centric-cities-mobility-g20.pdf

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., i Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 K-12 Edition. The New Media Consortium. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED559369.pdf

Kaser, L., i Halbert, J. (2009). Leadership mindsets: innovation and learning in the transformation of schools. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203881156

Lorenzo, M. N., i Lovtskaya, A. (2021). Enhancing students’ voices in a voiceless IoT ecosystem. A Daniela, L. (ed.), The Internet of Things for Education (p. 7-28). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85720-2_2

Maggio, M. (2018). XIII Foro Latinoamericano de Educación «Habilidades del siglo XXI. Cuando el futuro es hoy» [Documento básico]. Fundación Santillana. https://www.fundacionsantillana.com/PDFs/XIII_Foro_Documento_Basico_WEB.pdf

Marina, J. A. (coord.) (2014). Creatividad en la educación, educación de la creatividad: claves para hacer de la creatividad un hábito. Cuaderno FAROS, 8. https://issuu.com/hospitalsantjoandedeu/docs/8o-cuaderno-faros-creatividad

New York University Tandon School of Engineering. (2022). Science of smart cities (SoSC). https://engineering.nyu.edu/academics/programs/k12-stem-education/nyc-based-programs/science-smart-cities-sosc

Nieva, J. A., i Martínez, O. (2016). Una nueva mirada sobre la formación docente. Universidad y Sociedad, 8(4), p. 14-21. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/449/pdf

Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. (2019a). OECD Principles on Artificial Intelligence (AI) Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD-AI Policy Observatory. https://oecd.ai/en/ai-principles

Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. (2019b). The OECD programme on smart cities and inclusive growth. https://www.oecd.org/cfe/cities/smart-cities.htm

Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. (2020). Digital transformation in the age of COVID-19: building resilience and bridging divides, https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf

Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. (2021). OECD skills outlook 2021: learning for life. https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en

Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura. (2015). UNESCO and sustainable development goals. https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals

Schön, D. A. (1992). La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las profesiones. Paidós.

Stanley, J. (2015, agost 7). Teaching kids how to build smart cities. Next City, Solutions for Liberated Cities. https://nextcity.org/urbanist-news/teaching-kids-how-to-build-smart-cities

Steiner, E. (1988). Methodology of theory building. Educology Research Associates. https://tedfrick.sitehost.iu.edu/steiner/Methodology%20of%20Theory%20Building%204mb.pdf

TERMCAT Centre de Terminologia. (2014, juny 12). Què és una smart city i com es diu en català?. El blog del TERMCAT. https://termcat.blog.gencat.cat/2014/06/12/que-es-una-smart-city-i-com-es-diu-en-catala

Tomàs, M. (2016, novembre 8). Parlem d’SmartCities (II): Què tenen «d’inteŀligent» les smart cities? Blog de l’EAPC. https://eapc.blog.gencat.cat/2016/11/08/parlem-dsmartcities-ii-que-tenen-dintelligent-les-smart-cities-mariona-tomas

Visser, W. (2006). The cognitive artifacts of designing. Routlegde. https://www.routledge.com/The-Cognitive-Artifacts-of-Designing/Visser/p/book/9780805855111#

Wing, J. M. (2006) Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215

Wing J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical. Transactions of the Royal Society A, 366(1881), 3717-3725. https://doi.org/10.1098/rsta.2008.0118

Zhuang, R., Fang, H., Zhang, Y., Lu, A., i Huang, R. (2017). Smart learning environments for a smart city: from the perspective of lifelong and lifewide learning. Smart Learning Environments, 4(1), 1-21. https://doi.org/10.1186/s40561-017-0044-8

Descàrregues

Publicat

2023-05-02

Com citar

de la Fuente Castelló, R. M. (2023). Una ciutat inteŀligent per a un món més sostenible: transformació educativa des de la pràctica a l’aula. Revista Catalana De Pedagogia, 23(1), 44–62. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.187

Articles més llegits del mateix autor/a