HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Revista Catalana de Pedagogia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

1. Perfil de la Revista Catalana de Pedagogia

La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) és una publicació semestral (maig i novembre) de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Es publica en doble suport, amb l’ISSN 2013-9594 en l’edició electrònica i l’ISSN 1695-5641 en l’edició impresa.

A partir del 2015 ha adoptat el sistema d’edició digital de l’Open Journal System (OJS) de codi obert i d’ús gratuït. La versió electrònica de la revista és disponible a http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index

2. Abast i política  de la revista

La Revista Catalana de Pedagogia té com a objectius preferents esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives en l’àmbit de la llengua catalana, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin els professionals i investigadors. Se centra en qualsevol aspecte de les diferents vessants del coneixement pedagògic. S’adreça a totes aquelles persones, professionals de l’educació de qualsevol àmbit i investigadors que tinguin interès per l’actualitat de la reflexió, la pràctica i la recerca educativa en l’àmbit català.  

3. Seccions de la revista

Els treballs rebuts per la revista es publicaran en una de les seccions següents: 

• «Editorial»

• «Miscel·lània»

• «Temes monogràfics»

• «Experiències»

• «Dossiers d’actualitat de la SCP»

• «Recensions»

4. Sistema d’enviament i presentació dels treballs

El procés editorial de les trameses es realitza en línia mitjançant la plataforma Open Journal System (OJS), en la pàgina corresponent de la revista dins del portal de l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC). 

Cal que l’autor es registri com a autor per poder trametre els treballs en línia i consultar l’estat de les trameses en curs. Un cop registrat, l’autor ha de fer una sèrie de declaracions sobre l’originalitat del material, l’autoria, la cessió dels drets d’autor i la introducció de canvis en els treballs per part de l’Equip Editorial. 

L’extensió dels treballs depèn de l’apartat de la revista per al qual s’enviï el text: 

— Els treballs enviats als apartats: «Miscel·lània» i «Temes monogràfics» han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500.

— Els treballs enviats a l’apartat «Experiències» han de tenir una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules com a màxim.

— Els treballs enviats a l’apartat «Recensió crítica» han de tenir com a màxim 1.000 paraules. 

Els treballs han de seguir les característiques formals següents: han d’estar redactats en llengua catalana, preferiblement. El text general ha d’estar en lletra Calibri de 12 punts amb interlineat senzill i amb una separació de paràgrafs anterior i posterior de 6 punts. Els marges del document han de ser de 2,5 cm el superior i l’inferior i de 3 cm l’esquerre i el dret. En cas d’utilitzar el processador de textos del Word 2007, aquestes mesures corresponen a l’opció que surt per defecte.  

5. Estructura dels treballs

Per a una millor elaboració d’aquestes instruccions vegeu el document "ÚS DE LES PLANTILLES" sobre com elaborar el manuscrit.

Els treballs han de seguir aquesta estructura i han de tenir les característiques següents:

• Títol, en la llengua original i traducció a l’anglès. Si cal, s’hi pot afegir un subtítol de 40 caràcters amb espais inclosos com a màxim, tant en la llengua original com en anglès. 

• Nom i cognom (o cognoms) de cada autor. 

• Nom complet de la filiació institucional, ciutat i país de cada autor. Al costat del nom de l’autor hi ha d’haver una crida, com a superíndex, que remeti a una nota on hi hagi la filiació. 

• Nom i adreça postal completa de l’autor de correspondència, número de telèfon i de fax i adreça de correu electrònic. 

• Resum, en la llengua original i traducció a l’anglès. Ha de tenir entre 150 i 200 paraules. 

• Paraules clau, en la llengua original i traducció a l’anglès. S’han d’especificar 6 paraules clau que identifiquin el contingut del treball. 

• El cos del treball. Els treballs originals que siguin de recerca cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions, agraïments, bibliografia i notes. 

a) Introducció: ha d’incloure els fonaments i el propòsit de l’estudi.

b) Material i mètodes: s’han de presentar de manera que el lector comprengui el desenvolupament de la recerca. 

c) Resultats: han d’aparèixer de manera seqüencial i lògica al llarg del treball, les taules o les figures.  

d) Conclusions: han de resumir els resultats obtinguts i han de donar idees o eventuals perspectives de futur.

e) Agraïments: s’ha d’agrair la col·laboració de les persones que hagin fet contribucions substancials en l’estudi però sense arribar a merèixer la qualificació d’autor, i s’ha de fer esment de la font de finançament que ha   permès la recerca. 

f) Notes: s’han de numerar correlativament i s’han de col·locar al final de l’article, abans de la bibliografia. Per tant, no hi ha d’haver notes a peu de pàgina. 

g) Bibliografia: ha d’anar al final del treball i només cal recollir les referències bibliogràfiques que s’han citat dins del text. Les referències bibliogràfiques s’han d’ordenar alfabèticament a partir dels cognoms dels autors i, en el cas de referències amb la mateixa autoria, l’ordenació ha de ser cronològica. Les remissions dins del text a la bibliografia s’han de fer mitjançant el sistema de cognom de l’autor i l’any de publicació entre parèntesis.

Pel que fa a la manera de citar les referències bibliogràfiques, cal seguir els criteris recollits en els exemples següents, basats en les normes de l’American Psychological Association (APA) http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca- ES/Default.aspx

 

Articles de revista

Hargreaves, A. i Fink, D. (2006). Estrategias de cambio y mejora en educación caracterizadas por su relevancia, difusión y continuidad en el tiempo. Revista de Educación, 339, 43-58.

Brown, M., Dehoney, J., Millichap, N. (2015). The Next Generation Digital Learning Environment. A Report on Research. Educause Learning Initiative, April. 1-11. Recuperat (07/05/2015) de http://www.educause.edu/research-and-publications 

 

Articles preprint

Walley-Jean, J. C. i Swan, S. (2009). Motivations and Justifications for Partner Aggression in a Sample of African American College Women. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. DOI: 10.1080/10926770903231759

 

Articles acceptats (no publicats)

De la mateixa manera que els articles de revista, però s’ha de posar “en premsa” en lloc de volum i números de pàgina.

 

Llibres 

 Barnett, R. i Di Napoli, R. (ed.) (2008). Changing Identities in Higher Education: Voicing Perspectives. Londres: Routledge.

 

Capítols de llibres

 Kirk, K. (2008). Diversity and achievement: developing the learning of non-traditional HE students. Dins Crosling. G. i Heaghey Thomas i Margaret (ed.), Improving Student Retention in Higher Education (P. 150-160). Londres, Reutledge.

 

Espais web 

 Modern Language Association. (2003). MLA Style. Recuperat de http://www.mla.org/style  

 

Taules, figures i fotografies: han de complementar o aclarir el text. Quan es tracti de gràfics o quadres extrets d’altres autors s’ha d’indicar la font. Si es tracta d’una elaboració pròpia o d’una adaptació, també s’ha d’indicar. 

6. Normes d’enviament 

Els autors, un cop registrats a la plataforma OJS, han de fer les verificacions recollides en aquest punt i emplenar les caselles de l’apartat «Llista de comprovació d’enviament». D’aquesta manera es confirma que el treball compleix els requisits que l’enviament requereix. 

Els autors, abans de trametre el treball, han verificat que:

 • El contingut de l’article és original: no ha estat difós ni publicat anteriorment i ha estat enviat únicament a aquesta revista perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 

• Cada una de les persones que figura com a autor ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels continguts i està d’acord amb la versió definitiva del treball.

• Després de la revisió, si escau, els autors accepten incorporar els suggeriments de canvis en el contingut del treball que els farà arribar l’Equip Editorial.

• El text compleix els requisits d’estructura i de bibliografia establerts en les «Instruccions detallades per als autors».

• Els arxius són en format Word 2003 o 2007 per a PC o bé en format RTF.

• El fitxer amb el text de l’article no conté el nom ni els cognoms dels autors. 

• Tots els fulls van numerats correlativament a la part inferior dreta.

 

Els autors han d’enviar dos fitxers (en format Word o RTF):

 • Un primer fitxer amb el nom dels autors, les filiacions i les fotografies corresponents.

• Un segon fitxer amb l’article complet, sense cap referència als autors perquè pugui ser sotmès al sistema de revisió propi de la revista i amb el format indicat. 

 

MOLT IMPORTANT: 

Abans de fer l’enviament, cal verificar que els dos arxius estan etiquetats correctament: doc o rtf. El nom dels dos fitxers ha de ser les tres primeres paraules del títol de l’article. 

7. Procés d’acceptació dels treballs

La Direcció de la revista es reserva el dret d’acceptar o de rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. 

Els criteris en què es fonamenta la decisió de l’Equip Editorial de la revista d’acceptar o no els treballs són els següents: 

• originalitat

• actualitat 

• rellevància 

• qualitat metodològica 

• presentació (organització, coherència lògica i facilitat narrativa).

L’Equip Editorial valorarà el treball perquè sigui publicat després de les comprovacions següents: 

l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article d’acord amb els criteris editorials de la revista

el compliment dels requisits de presentació formal exigits per la revista. 

Tots els manuscrits que compleixin aquests requisits seran sotmesos al sistema de revisió doble cega per almenys dos especialistes externs i experts en la temàtica de l’article.

Els comentaris que eventualment facin els revisors seran coneguts per l’Equip Editorial i pels autors, si els avaluadors així ho consideren.

L’Equip Editorial de la revista comunicarà als autors la resolució dels revisors, que pot ser: 

• acceptació del treball perquè sigui publicat

• desestimació del treball

• proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar i, si escau, es publiqui.

En el cas de rebre opinions divergents, l’Equip Editorial exercirà l’arbitratge de decidir la publicació, la revisió en profunditat o la retirada del text, una vegada escoltada una tercera opinió externa. 

8. Responsabilitats ètiques

És responsabilitat i deure de l’Equip Editorial de la revista recordar les qüestions següents:

1. Els treballs enviats han de ser originals. No s’acceptaran treballs publicats prèviament o que estiguin en procés de publicació en altres revistes. El compliment d’aquesta norma és responsabilitat dels autors.

2. Els autors han de declarar que es troben lliures de qualsevol associació personal o comercial que pugui suposar un conflicte d’interessos relacionat amb l’article enviat, així com que han respectat els principis d’originalitat i els principis ètics de la recerca.

3. La revista té establerts uns procediments específics per a la detecció i denuncia del plagi en els originals rebuts, quan alguns indicis així ho aconsellin. 

9. Agraïments als revisors

Tots els revisors anònims que col·laboren en l’avaluació dels treballs seran agraïts públicament per la seva feina en una llista on sortiran els seus noms, que apareixerà en el número de novembre.

10. Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

·          El contingut de l’article és original: no ha estat difós ni publicat anteriorment i ha estat enviat únicament a aquesta revista perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 

·          Cada una de les persones que figura com a autor ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels continguts i està d’acord amb la versió definitiva del treball.

·          Després de la revisió, si escau, els autors accepten incorporar els suggeriments de canvis en el contingut del treball que els farà arribar l’Equip Editorial.

·          El text compleix els requisits d’estructura i de bibliografia establerts en les «Instruccions detallades per als autors».

·          Els arxius són en format Word 2003 o 2007 per a PC o bé en format RTF.

·          El fitxer amb el text de l’article no conté el nom ni els cognoms dels autors. 

·          Tots els fulls van numerats correlativament a la part inferior dreta.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. El contingut de l’article és original: no ha estat difós ni publicat anteriorment i ha estat enviat únicament a aquesta revista perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 

 2. Cada una de les persones que figura com a autor ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels continguts i està d’acord amb la versió definitiva del treball.
 3. Després de la revisió, si escau, els autors accepten incorporar els suggeriments de canvis en el contingut del treball que els farà arribar l’Equip Editorial.

 4. El text compleix els requisits d’estructura i de bibliografia establerts en les «Instruccions detallades per als autors».

 5. Els arxius són en format Word 2003 o 2007 per a PC o bé en format RTF.

 6. El fitxer amb el text de l’article no conté el nom ni els cognoms dels autors. 

 7. Tots els fulls van numerats correlativament a la part inferior dreta.
 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a la Revista Catalana de Pedagogia per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:

 1. Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Pedagogia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a la Revista Catalana de Pedagogia.
 2. Els autors responen davant la Societat Catalana de Pedagogia, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 3. És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 4. La Societat Catalana de Pedagogia, està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
 6. La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la Revista Catalana de Pedagogia.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la Revista Catalana de Pedagogia i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

 

 Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar ahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2013-9594 (edició electrònica); 1695-5641 (edició impresa).

Indexada a:

http://dialnet.unirioja.es/imagen/dialnet.png

Adreça postal

Societat Catalana de Pedagogia
Carrer del Carme
47, 08001 Barcelona
Telèfon: +34 935 529 102
Fax:  +34 932 701 180