Aldomà-Buixadé, Ignasi, Departament de Geografia i Sociologia, Universitat de Lleida