Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques

El Consell Editorial de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia sosté un ferm compromís amb la comunitat científica d’assegurar el compliment dels més alts estàndards ètics i de qualitat dels treballs que publica. Amb la finalitat de regular aquests aspectes, pren com a referència i s’acull al Codi de conducta i bones pràctiques que defineix el Committee on Publication Ethics [COPE] (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal EditorsCode of Conduct for Journal Publishers).
 
En compliment d’aquest codi la revista destaca un seguit de principis bàsics:
 
LA REVISTA:
 • Mirarà de satisfer les necessitats de tots els involucrats en el procés editorial, de la forma més íntegra i ètica possible, establint mecanismes, revisats periòdicament, per tal d’assegurar la qualitat del que s’hi publica.
 • El sistema de revisió emprat per als articles serà extern, anònim i per iguals o parells (peer-review), fent servir sistemes que garanteixin la confidencialitat del procés, la protecció d’identitats de l’autoria i de les persones avaluadores i, també, dels continguts que es tracten durant tot el procés editorial. A més, únicament se seleccionarà personal qualificat responsable, expert en la temàtica del treball, que no presenti conflicte d’interessos i pugui realitzar avaluacions justes, imparcials i constructives.
 • Les decisions editorials seran motivades, i es basaran en la importància, originalitat, validesa de l’estudi, afinitat a la línia temàtica de la revista i compliment de les directrius per a autors i no es veuran afectades per raons de nacionalitat, ètnia, creences polítiques, raça, religió o filiació institucional de l’autoria.
 • Manifesta el seu estricte respecte a la igualtat de gèneres i, en conseqüència, vetllarà per l’ús de llenguatge no sexista en els treballs que s’editin.
 • Compta amb un sistema de comunicació, mitjançant correu electrònic, àgil i eficaç, essent aquest el mecanisme que ha d’emprar l’autoria per tal d’apel·lar les decisions editorials. Igualment permet que qualsevol interessat pugui comunicar-se amb el Consell Editor i presentar una felicitació, queixa, suggeriment, correcció, aclariment, etc. S’atendrà amb respecte i amb la major celeritat possible.
 • Empra de forma rutinària i demostrable sistemes per a detectar possible plagi en els textos que rep. Si es detectés algun cas o indici de plagi, publicacions repetides encobertes, material fraudulent, conductes indegudes, males pràctiques, etc. es prendrà en consideració i s’adoptaran les mesures oportunes, essent possible, entre altres, eliminar treballs ja publicats. 
L’AUTORIA:
 • Se’ls exigeix la mateixa conducta íntegra, ètica i responsable que declara i procura la publicació.
 • Tots i cadascun dels autors interessats a publicar en la nostra revista hauran de certificar la seva expressa conformitat amb aquesta “Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques” en l’escrit que han d’adjuntar a la tramesa de l’original.
 • S’asseguraran de trametre textos originals i adaptats a les directrius per a autors de la revista i es comprometen a adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar una avaluació per parells anònima.
 • Declararan que les seves trameses no han estat publicats prèviament, ni es troben sotmeses a consideració per cap altra revista, ni tampoc ho seran mentre estigui en fase d’avaluació en Treballs de la Societat Catalana de Geografia.
 • S’asseguraran de no incomplir els drets de propietat intel·lectual del possible material que emprin en els seus textos i sigui aliè a la seva autoria. Seran, a més, responsables a tots els efectes de les opinions reflectides en les seves obres.
 
LES PERSONES AVALUADORES:
 • Hauran de fer l’avaluació que se’ls demana de forma honesta, constructiva i de qualitat, en els terminis estipulats, procurant tractar el material tramès amb la màxima confidencialitat.
 • No faran ús indegut del material inèdit que rebin.
 • Posaran de manifest qualsevol possible interès contraposat abans de revisar un treball.
 • Informaran respecte de qualsevol informació relacionada amb l’originalitat, plagi, publicacions repetides, etc. del material rebut i/o possibles males conductes en relació amb la investigació que el material descriu.