Procés de revisió de persones expertes

Treballs de la Societat Catalana de Geografia es regeix pel sistema d’avaluació externa i anònima dels articles. El  Consell enviarà a avaluació els treballs que consideri aptes per a la secció d’articles. La relació d’avaluadors es publica periòdicament.

El Consell Editorial de la revista es reserva els drets de:

a) Acceptar o rebutjar els articles presentats a partir dels informes externs
b) Ubicar un treball a la secció de ‘Notes i documentació’
c) Esmenar lleument els treballs per tal d’adequar-los als criteris i normes de la revista
d) Demanar a l’autoria que escurci un text o que faci determinades modificacions.

Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l’acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents:

a) Originalitat
b) Actualitat, oportunitat i novetat
c) Rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes geogràfics
concrets
d) Significació per a l’avenç del coneixement científic geogràfic
e) Fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada
f) Presentació: bona redacció, organització (coherència lògica) i qualitat gràfica.

Una vegada finalitzat el procés d’avaluació s’enviarà a l’autoria principal (el remitent o bé el primer dels signants) la notificació d’acceptació o rebuig de la publicació del treball. A partir de l’acceptació de l’article, l’autor/a podrà demanar a l’editor una certificació que es troba en curs de publicació. En el procés de composició o maquetat, l’autoria rebrà un pdf del seu article per tal de fer-hi una sola revisió.

Un cop publicada, l’autoria rebrà un exemplar de la revista. Si entre els autors d’un treball hi ha un membre de la SCG se’n podran demanar fins a 5 exemplars.