Sobre la revista

Objectius i temàtica

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és una revista acadèmica de tota temàtica d’interès geogràfic i es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa. Té com a objectius la divulgació de l’enfocament científic propi de la geografia, la sensibilització de la societat envers els diversos problemes territorials, socials i ambientals, així com l’enriquiment del bagatge científic català en l’àmbit de les diverses disciplines geogràfiques.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és editada per la Societat Catalana de Geografia (SCG) --filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)-- d’ençà 1984 i en l’actualitat té una periodicitat semestral. S’edita alhora en format tradicional i electrònic. Publica textos inèdits resultat de la recerca de persones interessades en la geografia, així com de les conferències i altres actes realitzats a la Societat Catalana de Geografia.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: 

INRECSDICELatindexRESHCIRCCARHUS y MIAR. Figura en las bases de datos ISOC, REDIB y URBADOC

Tots els números de Treballs de la Societat Catalana de Geografia es poden obtenir en suport digital al web de l’Hemeroteca Científica Catalana, https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG i al portal de revistes catalanes RACO.

Com a revista en línia, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar lliurement l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica (SCG/IEC) i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. Per a una publicació derivada caldrà l’autorització de l’autoria del text i del Consell Editor.

Les opinions expressades a Treballs de la Societat Catalana de Geografia són, exclusivament, responsabilitat de les persones que han escrit els textos.