Psicologia social

Autors/ores

  • Miquel Strubell i Trueta Universitat Oberta de Catalunya

Resum

El treball comença explicant què és la psicologia social, condició indispensable per poder veure, a continuació, la relació que hi ha entre la sociolingüística i la psicologia social. Limitem a sis els factors analitzats: els factors socials que influeixen en l’aprenentatge de llengües; la identitat social i l’acomodació, amb una consideració de la teoria de la identitat social formulada per Tajfel; la vitalitat etnolingüística, que té un ventall de correlacions amb aspectes sociolingüístics, tant en el seu vessant objectiu comsubjectiu; els estereotips, sobretot respecte dels parlants —nadius o no—de la llengua; la persuasió o influència social, i com la manera de parlar hi és una variable crucial, i les actituds, tant respecte de les llengües en si, com respecte dels seus usuaris.Després s’estudien, breument, quines d’aquestes línies de la psicologia social s’han treballat en la sociolingüística catalana. Finalment, es presenten algunes possibles línies futures de recerca en aquest camp.

PARAULES CLAU: psicologia social, vitalitat etnolingüística, actituds, normes d’ús lingüístic, aprenentatge de llengües, català, sociolingüística.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur