El Pla d’Autonomia: obrint espais cap a l’emancipació de l’alumnat

Autors/ores

Paraules clau:

Autogestió, autoregulació, planificació, autonomia, plans de centre

Resum

La promoció de l’autonomia de l’alumnat és un repte per als centres educatius, que sovint s’aborda amb una mirada orientada a proporcionar més bastides didàctiques. Descrivim una experiència de centre, el Pla d’Autonomia, desplegat durant cinc anys en un centre de secundària. El Pla parteix de la distinció entre diferents nivells creixents d’autonomia (autoregulació, planificació i autogestió) i s’orienta a fomentar l’autogestió de l’alumnat enretirant (no afegint) aquells suports que ja no necessita. Es descriu la gènesi del Pla, se n’avalua el desplegament a partir de valoracions d’alumnat, famílies i professorat, i es proposen vies de millora.

Referències

Assens, M., Carrió, V., Domènech-Casal, J., Gasco, J., Llorente, I., i Saperas, A. (2020). Proyectos interdisciplinarios en secundaria: una propuesta organizativa y pedagógica desde el contexto, el currículum y la autonomía. Cuadernos de Pedagogía, 505, 44-51.

Blanco, R., Carrió, V., Domènech, X., Domènech-Casal, J., Llorente, I., i Muro, I. (2019). Organizar e impulsar un centro de secundaria hacia el trabajo por proyectos. Aula de Secundaria 31, 27-31.

Carrió, V., i Morcillo, A. (2018, octubre 16-18). L’organització de centre per al treball per projectes a l’INS Marta Estrada [Ponència]. II Jornades de Treball per Projectes a Secundària, Mataró, Barcelona, Espanya. https://www.memcat.org/ii-jornades-treballar-per-projectes-a-secundaria

Catalunya. (2022). Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. (DOGC, núm. 8762, 29 setembre 2022, p. 1-491). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf

Dewey, J. (1998). Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación (3a ed.). Morata.

Domènech-Casal, J. (2013). Les bastides didàctiques: oportunitats i amenaces: una experiència amb exposicions orals. Revista Dotze18, 3, 24-29.

Domènech-Casal, J. (2014). De corregir els exàmens a Co-Regir els aprenentatges: cap a la millora en l’avaluació. Revista Dotze18, 6, 10-15.

Domènech-Casal, J. (2022). Mueve la lengua, que el cerebro te seguirá: 75 acciones lingüísticas para enseñar a pensar ciencias. Graó.

Domènech-Casal, J., i Carné, M. (2012). Módulos tutoriales SOR: una herramienta para fomentar la autonomía y autorregulación del alumnado. Aula de Innovación Educativa, 217, 61-66. https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/181949/aulinnedu_a2012n217p61.pdf

Domènech-Casal, J., Guillaumes, M., i Lobo, J. (2011). Exprimiendo el dossier: CAMform, una herramienta útil para la gestión de los aprendizajes en la aula. Aula de Innovación Educativa 201, 63-66. https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2011/182042/aulinnedu_a2011n201p63.pdf

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.

Meirieu, P. (2013). Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés. ESF.

Steinberg, L. (1999). Adolescence. McGraw-Hill.

Tor, M. (2021, juliol 2). Instrument d’avaluació Q-Sort. Funcions a 4t d’ESO. [Presentació de treball]. XIX Jornada de Competències Bàsiques. https://agora.xtec.cat/institutgranollers/general/presentem-una-experiencia-a-la-jornada-anual-de-competencies-basiques

Descàrregues

Publicat

2023-05-02

Com citar

Llorente Gutiérrez, I., Blanco Mateo, R., Carrió Roldán, V., & Domènech Casal, J. (2023). El Pla d’Autonomia: obrint espais cap a l’emancipació de l’alumnat. Revista Catalana De Pedagogia, 23(1), 94–106. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/150077