Resultats escolars i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi demoespacial

Autors/ores

  • Andreu Domingo Universitat Autònoma de Barcelona
  • Jordi Bayona-i-Carrasco Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Immigració, escola, estatus migratori, fracàs escolar, demografia.

Resum

En aquest treball presentem l’anàlisi de l’alumnat d’origen immigrant a través de la perspectiva de les «generacions», amb un primer objectiu de recomptar i visibilitzar les diferents situacions relacionades amb la immigració, i un segon que és l’anàlisi de l’obtenció del títol d’ESO en funció dels determinants del procés migratori. Els resultats indiquen forts canvis en curs en la composició per orígens de l’alumnat, i prenen cada cop més pes les segones generacions. Al mateix temps, bona part dels resultats negatius s’expliquen per l’arribada recent a Catalunya, o bé per discontinuïtats en la presència al país relacionades amb la migració, i es presenten en alguns casos proporcions força per sobre de la dels alumnes definits com a autòctons. Aquesta aproximació, que ens permet una millor comprensió de la composició de l’alumnat a les aules, no ha estat possible fins ara per manca de dades estadístiques, i és un bon exemple de les possibilitats d’anàlisis que ofereixen els encreuaments de registres administratius amb estadístiques de població. Aquestes operacions són indispensables per poder desplegar polítiques d’integració escolar més efectives, i amb elles contribuir a la cohesió social a mitjà i llarg termini.

Paraules clau: Immigració, escola, estatus migratori, fracàs escolar, demografia.

Descàrregues

Com citar

Domingo, A., & Bayona-i-Carrasco, J. (2019). Resultats escolars i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi demoespacial. Revista Catalana De Pedagogia, 15, 89–116. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/145749

Número

Secció

Tema monogràfic. La recerca en educació, un repte