HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Revista Catalana de Pedagogia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

1. Perfil de la Revista Catalana de Pedagogia

La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) és una publicació semestral (maig i novembre) de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Es publica amb l’ISSN 2013-9594 en edició electrònica.

A partir del 2015 ha adoptat el sistema d’edició digital de l’Open Journal System (OJS) de codi obert i d’ús gratuït. La versió electrònica de la revista és disponible a http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index

2. Abast i política de la revista

La Revista Catalana de Pedagogia té com a objectius preferents esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives i de formació, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin les persones professionals i/o investigadores. Se centra en qualsevol aspecte de les diferents vessants del coneixement pedagògic. S’adreça a totes aquelles persones, professionals de l’educació de qualsevol àmbit i/o investigadores que tinguin interès per l’actualitat de la reflexió, la pràctica i la recerca educatives.  

3. Seccions de la revista

Els treballs rebuts per la revista es publicaran en una de les seccions següents: 

• Articles de recerca

• Articles d’experiències

• Informacions de la SCP

4. Sistema d’enviament i presentació dels treballs

El procés editorial de les trameses es realitza en línia mitjançant la plataforma Open Journal System (OJS), en la pàgina corresponent de la revista dins del portal de l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC). 

Cal que l’autor/a es registri com a autor per poder trametre els treballs en línia i consultar l’estat de les trameses en curs. Un cop registrat, l’autor/a ha de fer una sèrie de declaracions sobre l’originalitat del material, l’autoria i la cessió dels drets d’autor. 

L’extensió dels treballs depèn de l’apartat de la revista per al qual s’enviï el text: 

— Els treballs enviats a l’apartat d’«articles de recerca» han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500.

— Els treballs enviats a l’apartat d’«articles d’experiències» han de tenir una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules com a màxim.

— Els treballs enviats a l’apartat «Informacions de la SCP» han de tenir com a màxim 1.000 paraules. 

Els treballs han de seguir les característiques formals següents: han d’estar redactats en llengua catalana o anglesa. El text general ha d’estar en lletra Calibri de 12 punts amb interlineat senzill i amb una separació de paràgrafs anterior i posterior de 6 punts. Els marges del document han de ser de 2,5 cm el superior i l’inferior i de 3 cm l’esquerre i el dret. 

La revista accepta manuscrits en català i anglès. 

5. Estructura dels treballs

Per a una millor elaboració d’aquestes instruccions vegeu el document "ÚS DE LES PLANTILLES" sobre com elaborar el manuscrit.

Els treballs han de seguir aquesta estructura i han de tenir les característiques següents:

• Títol. Si cal, s’hi pot afegir un subtítol de 40 caràcters amb espais inclosos com a màxim. Si és en català, cal traduir-lo a l’anglès.

• Nom i cognom (o cognoms) de cada autor. 

• Nom complet de la filiació institucional, ciutat i país de cada autor. Al costat del nom de l’autor hi ha d’haver una crida, com a superíndex, que remeti a una nota on hi hagi la filiació. 

• Nom i adreça postal completa de l’autor de correspondència, número de telèfon i de fax i adreça de correu electrònic. 

• Resum. Ha de tenir entre 150 i 200 paraules. Si és en català, cal traduir-lo a l’anglès.

• Paraules clau. S’han d’especificar 6 paraules clau que identifiquin el contingut del treball. Si són en català, cal traduir-les a l’anglès.

• El cos del treball. Els treballs originals que siguin de recerca cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, agraïments, notes i bibliografia. 

a)     Introducció: fonaments, el propòsit de l’estudi i l’estat de la qüestió

b)     Material i mètodes.

c)      Resultats.  

d)     Conclusions i discussió.

e)     Agraïments i finançament. 

f)      Notes al final de l’article. No hi ha d’haver notes a peu de pàgina. 

g)     Referències bibliogràfiques

h)     Annexes (si s'escau)

• El cos del treball. Els treballs originals que siguin d’experiències cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions i discussió, agraïments, bibliografia i notes. 

a)     Introducció: marc teòric i estat de qüestió i objectius de l'experiència

b)     Anàlisi de necessitats (si s'escau)

c)      Context de la proposta d’intervenció o experiència innovadora

d)     Proposta de la intervenció o experiència (síntesi continguts, activitats, metodologia, avaluació)

e)     Resultats de l’aplicació de la proposta o experiència (si s’escau)

f)      Conclusions i discussió

g)     Notes al final de l’article. No hi ha d’haver notes a peu de pàgina.

h)     Referències bibliogràfiques

i)       Annexes (si s'escau)

 

• Pel que fa a la manera de citar les referències bibliogràfiques, així com amb les taules, figures i fotografies, cal seguir els criteris de les normes de l’American Psychological Association (APA) (http://goo.gl/I5C5sZhttps://goo.gl/QOA5lwhttp://goo.gl/UOVvSE). 

 

6. Normes d’enviament 

Les persones autores, un cop registrades a la plataforma OJS, han de fer les verificacions recollides en aquest punt i emplenar les caselles de l’apartat «Llista de comprovació d’enviament». D’aquesta manera es confirma que el treball compleix els requisits que l’enviament requereix. 

Les persones autores, abans de trametre el treball, han verificat que:

 • El contingut de l’article és original: no ha estat difós ni publicat anteriorment i ha estat enviat únicament a aquesta revista perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 

• Cada una de les persones que figura com a autora ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article i assumeix la responsabilitat dels continguts.

• Els arxius són en format Word o bé en format RTF.

• El fitxer amb el text de l’article no conté el nom ni els cognoms de l’autoria. 

• Tots els fulls van numerats correlativament a la part inferior dreta.

 

L’autoria ha d’enviar dos fitxers (en format Word o RTF):

 • Un primer fitxer amb el nom dels autors i les filiacions.

• Un segon fitxer amb l’article complet, sense cap referència a l’autoria perquè pugui ser sotmès al sistema de revisió propi de la revista i amb el format indicat. 

 

MOLT IMPORTANT: 

Abans de fer l’enviament, cal verificar que els dos arxius estan etiquetats correctament: doc o rtf. El nom dels dos fitxers ha de ser les tres primeres paraules del títol de l’article. 

7. Procés d’acceptació dels treballs

La revista s’adhereix a les normes i codis d’ètica internacional, establerts per al Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors, COPE) https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

L’equip editorial de la revista es reserva el dret d’acceptar o de rebutjar els articles a partir dels informes externs. 

Els criteris en què es fonamenta la decisió de l’Equip Editorial de la revista d’acceptar o no els treballs són els següents: 

originalitat

actualitat 

rellevància 

qualitat metodològica 

presentació (organització, coherència lògica i facilitat narrativa).

L’Equip Editorial valorarà el treball perquè sigui publicat després de les comprovacions següents: 

l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article d’acord amb els criteris editorials de la revista

el compliment dels requisits de presentació formal exigits per la revista. 

Tots els manuscrits que compleixin aquests requisits seran sotmesos al sistema de revisió doble cega per almenys dos especialistes externs i experts en la temàtica de l’article.

Els comentaris que eventualment facin els revisors seran coneguts per l’Equip Editorial i per l’autoria, si els avaluadors així ho consideren.

L’Equip Editorial de la revista comunicarà a l’autoria la resolució dels revisors, que pot ser: 

• acceptació del treball perquè sigui publicat

• desestimació del treball

• proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar i, si escau, es publiqui.

En el cas de rebre opinions divergents, l’Equip Editorial exercirà l’arbitratge de decidir la publicació, la revisió en profunditat o la retirada del text, una vegada escoltada una tercera opinió externa. 

8. Responsabilitats ètiques

És responsabilitat i deure de l’Equip Editorial de la revista recordar les qüestions següents:

1. Els treballs enviats han de ser originals. No s’acceptaran treballs publicats prèviament o que estiguin en procés de publicació en altres revistes. El compliment d’aquesta norma és responsabilitat de l’autoria.

2. L’autoria ha de declarar que es troben lliures de qualsevol associació personal o comercial que pugui suposar un conflicte d’interessos relacionat amb l’article enviat, així com que han respectat els principis d’originalitat i els principis ètics de la recerca.

3. La revista té establerts uns procediments específics per a la detecció i denuncia del plagi en els originals rebuts, quan alguns indicis així ho aconsellin. 

4. El manuscrit no conté res abusiu, difamatori, difamat, obscè, fraudulent o il·legal.

 

9. Agraïments als revisors

Tots els revisors anònims que col·laboren en l’avaluació dels treballs seran agraïts públicament per la seva feina en una llista on sortiran els seus noms, que apareixerà en el número de novembre.

10. Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

·          El contingut de l’article és original: no ha estat difós ni publicat anteriorment i ha estat enviat únicament a aquesta revista perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 

·          Cada una de les persones que figura com a autora ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels continguts i està d’acord amb la versió definitiva del treball.

·          Després de la revisió, si escau, els autors accepten incorporar els suggeriments de canvis en el contingut del treball que els farà arribar l’Equip Editorial.

·          El fitxer amb el text de l’article no conté cap element que pugui identificar a l’autoria del treball, assegurant la revisió doble c

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  2. He utlitzat la platilla corresponent:

    El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o Libre Office.

  3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  6. He eliminat tota informació sobre els autors a document de l'article per facilitar la revisió cega doble.

     

 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors i autores.

Els autors/es en el moment de lliurar els articles a la Revista Catalana de Pedagogia per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:

1.     Cedeixen a la Societat Catalana de Pedagogia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a la Revista Catalana de Pedagogia.

2.     Responen davant la Societat Catalana de Pedagogia, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.

3.     És responsabilitat dels autors/es l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.

4.     La Societat Catalana de Pedagogia, està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors/es.

5.     Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

6.     La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors/es dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.

 Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar ahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2013-9594 (edició electrònica); 1695-5641 (edició impresa).

Indexada a:

http://dialnet.unirioja.es/imagen/dialnet.png

Adreça postal

Societat Catalana de Pedagogia
Carrer del Carme
47, 08001 Barcelona
Telèfon: +34 935 529 102
Fax:  +34 932 701 180