HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

 

1. Els articles han de ser originals i estar redactats en llengua catalana preferiblement, tot i que també s'admetran articles rebuts en altres idiomes sempre que el seu interès ho justifiqui. La direcció es reserva el dret de sol·licitar la traducció dels articles que no s'hagin presentat en llengua catalana als autors per a la seva publicació.

2. Els articles s’han de presentar en format electrònic (preferiblement en MS Word per a PC o MAC).

3. El tipus de lletra ha de ser Times del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’espai i mig.

4. L’extensió del articles no pot ser inferior a deu pàgines ni superior a vint i cinc (trenta línies de setanta espais). Tots els fulls han d’anar numerats correlativament.

5. Les notes s'han de posar numerades correlativament a peu de pàgina. Per a les referències bibliogràfiques de les notes han de seguir els criteris següents.

Els llibres s’han de citar:

Cognom, [Atenció són versals no majúscules] Nom sense abreujar; Cognom; Nom sense abreujar; Cognom, Nom sense abreujar. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Número d’edició. Lloc de publicació-1: Editorial-1; Lloc de publicació-2: Editorial-2, any. Nombre de volums. Nombre de pàgines. (Nom de la Col·lecció, Nom de la Subcol·lecció; número dins de la col·lecció o subcol·lecció) [Informació addicional].

Els articles de publicacions periòdiques s’han de citar:

Cognom, [Atenció són versals no majúscules], Nom sense abreujar; Cognom, Nom sense abreujar, Cognom, Nom sense abreujar. «Títol de la part de la publicació en sèrie», Títol de la Publicació Periòdica [Lloc d’Edició-1; Lloc d’Edició-2], número del volum, número de l’exemplar (dia mes any), número de les pàgines en què apareix aquesta part. [Informació addicional]

6. En cas que hagi figures, fotografies, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i s'ha d'indicar dins el text el lloc en què s’han d’incloure durant el procés de maquetació. Les fotografies, els dibuixos o les imatges s’han d’entregar en reproducció fotogràfica o en format digital JPG o TIF i amb una resolució mínima de 300 punts.

7. Els títols dels apartats han d’anar en versals i numerats.

8. Cal adjuntar algunes dades del currículum de l’autor o autors, amb un màxim de 4 línies, que han d'incloure: institució a la qual pertanyen i correu electrònic.

9. Al principi de l’article hi ha d'haver el títol en la llengua original de redacció i la traducció a l'anglès. S'hi ha d'afegir també un resum, d’un màxim de quinze línies, i les corresponents paraules clau, en català, castellà i anglès.

10. Amb vista a la indexació en diferents bases de dades, es demana que es segueixi el Thesaurus català d’educació.

11. Per a garantir la qualitat dels treballs que es publiquin, el Consell de Redacció enviarà de manera anònima els articles a especialistes, els quals recomanaran si un article pot publicar-se immediatament, necessita revisió, o bé és rebutjat. Es comunicarà als autors l’acceptació dels treballs. Si el treball requereix revisió, es facilitaran als autors els comentaris escrits dels especialistes que l’hagin revisat.

12. Els treballs s’han d’adreçar a la direcció de la revista. Correu electrònic: bernat.sureda@uib.es

 

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. Els articles han de ser originals i estar redactats en llengua catalana preferiblement, tot i que també s'admetran articles rebuts en altres idiomes sempre que el seu interès ho justifiqui. La direcció es reserva el dret de sol·licitar la traducció dels articles que no s'hagin presentat en llengua catalana als autors per a la seva publicació.
  2. Els articles s’han de presentar en format electrònic (preferiblement en MS Word per a PC o MAC).

  3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  4. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’espai i mig. En el cas que hi hagi figures, fotografies, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i s’ha indicar dins del text el lloc en què s’han d’incloure durant el procés de maquetació.

  5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.

 


Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en català, en castellà i en anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.

Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

ISSN: 2013-9632 (edició electrònica); 1134-0258 (edició impresa).

La revista Educació i Història apareix als següents medis de documentació bibliogràfica:

Bases de dades: ISOCRACO, DIALNETREDINED, IRESIE, ICIST, DOAJ

Sistemes d'avaluació de revistes: IN-RECSLATINDEXRESHDICECARHUS Plus+MIARCIRC, ERIH Plus, CiteFactor, OAJI

Educació i Història apareix en el número 18 del rànquing de totes les revistes espanyoles de l'àmbit Educació i situada dins el primer quartil.


Adreça postal

Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació
Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon: +34 933 248 580
Fax:  +34 932 701 180
she@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/index