Procés de revisió de persones expertes

Avaluadors de reconegut prestigi en l’àmbit de les ciències d'Història i d'Educació o alternativament d’altres àmbits relacionats amb els articles sotmesos a avaluació. Com que es tracta d’una revista científica, han de ser doctors, amb independència de la seva adscripció professional.

Es constituirà una llista oberta de candidats, formada majoritàriament per persones alienes a la Societat (no socis). Cada article rebut se sotmetrà a l’avaluació cega de 2 experts. En cas que un dels experts sigui soci de SHE, es vetllarà perquè l’altre avaluador no ho sigui. En cas que l’article sotmès a avaluació s’ocupi de la terminologia d’un àmbit específic, es vetllarà perquè, com a mínim, un dels avaluadors sigui expert d’aquest àmbit o de la mediació lingüística en aquest àmbit (terminologia, redacció tècnica, traducció).

La revisió és oberta, en el sentit que els revisors signen els comentaris.

Temps mitjà per a la revisions: 4 setmanes