Aldomà-Buixadé, Ignasi, Departament de Geografia i Sociologia Universitat de Lleida