La formación patriótica en los cuadernos escolares durante el franquismo: el Día de la Hispanidad

Autors/ores

  • Bienvenido Martín Fraile Universidad de Salamanca (Espanya)
  • Isabel Ramos Ruiz Universidad de Salamanca (Espanya)

Paraules clau:

quaderns escolars, cultura escolar, pràctica educativa, formació patriòtica, franquisme, Espanya.

Resum

En l’actualitat, l’ús del quadern escolar com a font historiogràfica i documental forma part de les noves tendències sorgides a finals del segle xx, fet que ens ajuda a reconstruir la història de l’escola des de perspectives diferents a les utilitzades tradicionalment per la historiografia educativa. Els quaderns són un dels múltiples registres escrits que ens apropen al que succeïa dins les aules, per tant, constitueixen una font inèdita per interpretar la cultura escolar. En aquest article ens aproximem a la pràctica desenvolupada pels mestres durant el franquisme, en relació a un tema en concret: la formació patriòtica. La Hispanitat i el dia de la seva commemoració són els dos eixos bàsics que ens ajuden a comparar la praxis desenvolupada a classe pel mestre, reflectida en els quaderns, i el discurs nacionalista subjacent que sota aquesta proposta volia transmetre el Règim —tant en la seva vessant legislativa, a través de la Llei d’Ensenyança Primària de 1945, com en el seu discurs teòric. L’article es centra en conèixer quins conceptes relacionats amb la Hispanitat es transmeten als nens i quina finalitat es persegueix amb la seva implementació dins les aules. A nivell geogràfic, l’estudi s’ha acotat a les escoles públiques del centre-oest de la Península Ibèrica. El recurs arxivístic consultat ha estat el Fons Documental de quaderns escolars del Centre Museu Pedagògic de la Universitat de Salamanca (CeMuPe).

Paraules clau: quaderns escolars, cultura escolar, pràctica educativa, formació patriòtica, franquisme, Espanya.

Número

Secció

Tema monogràfic