Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • Cada una de les persones que figura com a autor ha participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article, assumeix la responsabilitat dels contiguts i està d'acord amb la versió definitiva del treball.
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

  • L’autor accepta la introducció de canvis en el contingut, si escau, després de la revisió, i de canvis d’estil del treball per part del Consell Editorial de la revista.

Directrius per a l’autor/a

Normes per a la presentació d'originals


1. Descripció. El Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics és una revista científica, que es publica des de 1952, dirigida als historiadors interessats en els estudis des de la Prehistòria fins a l’actualitat. Publica treballs d’història referents a Catalunya o de temàtica universal que puguin tenir un especial interès metodològic i servir de referent per a treballs específics dels Països Catalans. En conseqüència s’acceptaran solament treballs que facin aportacions científiques i que es presentin en el format adequat, amb aparell crític i bibliografia. Els treballs seran revisats pel sistema de revisió externa cega. S’accepten articles, articles de resum de tesis doctorals i recensions. Es valora l’interès i l’originalitat de l’obra així com, el rigor científic i lingüístic.

Els articles enviats a la revista no han d’haver estat publicats anteriorment i no s’han de trobar en procés de revisió en cap altra publicació. Es recomana una extensió màxima d’entre 15 i 20 pàgines, excloses les taules i referències.

2. Sistemes d’indexació. Inclòs a CAHUS Plus+; ISOC, DIALNET, OAIster, LATINDEX, RACO, ERIH Plus, REBIUN.

3. Difusió. Amb l’objectiu d’afavorir la difusió i l’intercanvi global de coneixement, la Revista Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics sense haver d’esperar l’edició en paper, proporciona accés lliure immediat als seus continguts digitals als dos portals de l’IEC, per mitjà de les URL http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/index; http://publicacions.iec.cat

4. Procés editorial. a) Recepció dels articles. El Consell Editorial acusarà als autors la recepció dels articles que li arribin i posteriorment informarà de l’acceptació o el rebuig de publicació. La recepció de l’article no comporta necessàriament la seva acceptació. b) Revisió interna. El Consell Editorial considerarà el treball per a la publicació després d’una primera valoració editorial consistent a comprovar: 1) l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article en funció dels criteris editorials de la revista; 2) el compliment dels requisits de presentació formal, exigits per la revista. c) Revisió externa. Un cop l’article s’hagi considerat apte per a la publicació, serà enviat a avaluar per part de dos revisors experts, externs o del Consell Científic, de manera confidencial i anònima (cec), que indicaran si té la categoria científica requerida, si fa aportacions d’interès i originals, i si es presenta amb el rigor científic i en el format adequat. En el cas de judicis dispars entre els dos avaluadors, el treball es remetrà a un tercer avaluador. d) Criteris de selecció de revisors. La selecció dels revisors és competència dels editors de la revista, que tenen en compte els seus mèrits acadèmics, científics i l’experiència professional, incloent-hi especialistes tant d’origen nacional com internacional. Entre els revisors poden figurar ocasionalment membres del Consell Científic. e) Criteris de política editorial. El Consell Editorial de la revista es reserva el dret d’acceptar o rebutjar els articles a partir dels informes externs, així com d’introduir modificacions d’estil o retallar els textos que sobrepassin l’extensió permesa, amb el compromís de respectar-ne el contingut original. Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l’acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents: 1) originalitat: text totalment original, informació valuosa, repetició de resultats coneguts; 2) actualitat i novetat; 3) rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes concrets; 4) significació per a l’avenç del coneixement científic; 5) fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada; 6) presentació: bona redacció, organització (coherència lògica i presentació material). f) Procés de publicació. Una vegada finalitzat el procés d’avaluació, s’enviarà a l’autor principal la notificació d’acceptació o rebuig de la publicació del treball.

5. Codi ètic, responsabilitats ètiques i plagi. L'equip editorial de la revista es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes  científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE), consultable a https://publicationethics.org/core-practices. Els editors no es fan responsables ni garants de la informació continguda en els articles publicats, fins al màxim permès per la llei. Qualsevol punt de vista expressat en aquesta publicació correspon únicament al punt de vista dels autors, i no és atribuïble, en cap cas, als editors ni a les institucions i les universitats implicades. Així mateix, l'equip editorial és especialment estricte respecte del plagi. Els textos que s’identifiquin com a plagis no es publicaran o seran eliminats de la revista.

6. Tramesa de manuscrits. Els treballs s’han de trametre per via electrònica a la Societat Catalana d’Estudis Històrics (sceh@iec.cat) en arxiu word, amb lletra Times New Roman cos 12, l’espai interlineat del text a 1,5 i justificat. Les pàgines han d’estar numerades al peu. Cal adjuntar una carta de l’autor de sol·licitud d’avaluació del seu treball en vistes a una possible publicació, que ha de contenir: nom complert de l’autor, la seva adreça electrònica i postal, telèfon; títol de l’article; declaració sobre l’adequació del treball presentat a la revista i descripció de les novetats que el treball aporta; eventualment l’agraïment a algun projecte o a alguna institució que hagin donat suport a l’article. Si l’autor ho desitja, pot suggerir fins a quatre revisors que consideri adequats per a la revisió del seu treball, així com fins a quatre revisors que preferiria que no intervinguessin en la revisió del seu article. Per això, cal indicar el nom, la institució, el telèfon i el correu electrònic dels revisors proposats per a avaluar la seva feina (els àrbitres suggerits no poden pertànyer a la mateixa institució que els autors dels manuscrits).

7. Declaracions. L’enviament d’un manuscrit per ser publicat a la revista exigeix i implica el compromís per part dels autors de: a) Originalitat: que el treball enviat no s’ha presentat a cap altra revista per a la seva publicació, que ha estat únicament enviat a la revista Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics per a la seva avaluació i publicació (excepció feta de la eventual publicació d’un resum o com a part d’una conferència publicada o tesis acadèmica o en format preprint acadèmic). b) Autoria (declaració que tots els autors han llegit i aprovat el manuscrit i que els requisits per a l’autoria s’han complert). Cadascuna de les persones que figuri com a autor haurà d’haver participat de manera rellevant en el disseny i el desenvolupament de l’article i haurà d’assumir la responsabilitat dels continguts, per la qual cosa cal que estigui d’acord amb la versió definitiva del treball. Així, en general, per a figurar com a autor s’han de complir els requisits següents: haver contribuït substancialment a la concepció i disseny de l’article, a l’adquisició de dades o a l’anàlisi i la interpretació posterior; haver escrit l’esborrany de l’article o haver-ne revisat de manera crítica el contingut intel·lectual, i haver aprovat la versió que finalment es remet). c) Drets d’autor. La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors. Amb les declaracions que els autors fan en el lliurament dels articles en cedeixen els drets d’edició a la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Així mateix, per a la versió de la revista en línia, donen el seu consentiment a la difusió a través de la llicència Creative Commons, amb la qual s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. “L’obra és subjecta —llevat que s’indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència «Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya» de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Per tant, quan l’autor envia la seva col·laboració accepta explícitament aquesta cessió de drets d’edició i publicació. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’autorització damunt dita”. d) Si l’article és acceptat per ser publicat a la revista, no es tornarà a publicar en cap altre lloc de la mateixa forma, ni en català ni en cap altra llengua, sense el consentiment per escrit de l’editor i de qui en tingui els drets d’autor. f) Introducció de canvis. S’accepta la introducció de canvis en el contingut, si s’escau, després de la revisió, i de canvis en l’estil del manuscrit, per part del consell editorial de la revista.

8. Encapçalament. L’article ha d’anar encapçalat pel títol del treball, al davall, el nom de l’autor o autora i al davall, la institució a la qual pertany; al davall, com a segon bloc, hi ha d’anar un resum i unes paraules clau en l’idioma de l’article, el títol en anglès i el resum i les paraules clau en anglès, segons l’esquema que segueix:

TÍTOL DE L’ARTICLE (El títol ha de fer referència al contingut del text i ha d’aportar el màxim d’informació del tema de què tracta)

NOM I COGNOMS AUTOR (si és més d’un, es posen un sota l’altre, cada un amb la seva institució al davall) Institució acadèmica o de recerca

Lliurat el xx de xx de xxxx. Acceptat el xx de xx de xxxx (a omplir pels editors)

RESUM ( El resum, en l’idioma de l’article, ha d’incloure l’objectiu del treball, la metodologia emprada i una síntesi dels resultats i les conclusions del treball)
Text del resum.

PARAULES CLAU. Quatre a deu paraules clau separades per comes.

Títol en anglès. ABSTRACT
Traducció del text del resum, en anglès.
KEYWORDS. Traducció de les paraules clau, separades per comes, en anglès.

9. Estructura de l’article. El treball ha d’anar subdividit en seccions, que continguin els elements essencials, com introducció, metodologia i materials, resultats i discussió, conclusions, agraïments i bibliografia. Cal dividir l’article en seccions clarament definides i numerades. Les subseccions s’han de numerar: 1.1 (1.1.1, 1.1.2...), 1.2, etc. Es recomana un màxim de tres nivells de titulació. Convé usar aquesta numeració per a fer-hi referències. Es poden introduir breus encapçalaments en algunes seccions. Si hi ha apèndixs, s’han d’anomenar A, B, etc.

10. Text. Dins del text general del treball, el subratllat no s’ha d’utilitzar per a res; la cursiva s’ha de fer servir per a paraules d’altres llengües (incloent-hi el llatí) i per a paraules o frases que es vulguin remarcar. Tampoc no s’hi han d’utilitzar la partició de mots ni les instruccions sobre ratlles «vídues» o «òrfenes».

11. Citacions. Les citacions textuals s’han de reduir al mínim i se n’especificarà la procedència amb la cita corresponent. Si van després de dos punts i el fragment acaba en punt, és preferible d’escriure-les en un paràgraf a part i entrades (sagnades) respecte al text general. Les citacions textuals dins el text general han d’anar entre cometes baixes i en lletra rodona (sigui quina sigui la llengua de la citació); les citacions compostes a part han d’anar en lletra rodona petita i no s’han d’emmarcar entre cometes.

12. Bibliografia. La bibliografia s’ha de consignar al final del treball, ordenada alfabèticament pel cognom del primer autor (és indispensable que hi hagi sempre un autor, un curador, un director, etc., a fi de poder referir-s’hi dins el text com s’indica més avall).

Les referències bibliogràfiques dels llibres s’han de fer de la manera següent: cognom o cognoms de l’autor en versaletes, separat amb una coma del nom en minúscula (amb la inicial en majúscula) o només de la inicial—si hi ha més d’un autor, cal separar-los amb un punt i coma—, l’any d’edició entre parèntesis (si més d’una obra coincideix en l’autor i l’any, cal ordenar-les alfabèticament pel títol i afegir a l’any una lletra minúscula en cursiva («1990a», «1990b», etc.), i tot això seguit de punt. Títol en cursiva, seguit de punt. Lloc d’edició, separat per dos punts del nom de l’editor, i tota la referència ha d’acabar en punt. Exemple: SALES, Núria (1991). Mules, ramblers i fires. Reus: Edicions del Centre de Cultura.

Les referències bibliogràfiques d’articles de revista han de portar els cognoms i el nom com els llibres i l’any d’edició també entre parèntesis i seguit de punt; el títol de l’article s’ha d’escriure en lletra rodona i ha d’anar entre cometes baixes, seguit de punt. El títol de la revista, en cursiva; les xifres corresponents al volum i al número, si escau, el dia i el mes de publicació, entre parèntesis. Si escau, després d’una coma, es poden indicar les pàgines corresponents a l’article, precedides de l’abreviatura p. (tant en singular com en plural). Exemple: ASHTOR, Elihayu (1978). «Aspetti della espansione italiana nel Basso Medioevo». Rivista Storica Italiana, vol. XC, núm. 1.

Les participacions en obres col·lectives (congressos, homenatges, llibres amb capítols de diferents autors) han de portar l’autor i el títol de la part com les revistes, seguits de punt. A continuació, la preposició A, seguida de dos punts. La resta s’ha de tractar com un llibre. Exemple: PUJADES RÚBIES, Isabel. «L’expansió demogràfica de 1857 a 1980: de la ciutat industrial a la ciutat metropolitana». A: ADROHER, Anna Maria (cur.) (1989-1990). Història urbana del Pla de Barcelona: Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona celebrat a l’Institut Municipal d’Història els dies 6 i 7 de desembre de 1985.Vol. I. Barcelona: Ajuntament, p. 193-204. Si es tracta d’obres col·lectives, però formades per volums independents que tenen autors diversos, s’han de tractar totes dues informacions com si fossin llibres i s’ha de posar A entre l’una i l’altra. Exemple: FONTANA, Josep (1988). La fi de l’Antic Règim i la industrialització: 1787-1868.A: VILAR, Pierre (dir.).Història de Catalunya. Vol. V. Barcelona: Edicions 62.

Les notes han d’anar a peu de pàgina, numerades correlativament i separades amb un punt i una distància d’un quadratí del text que segueix («1.», «2.», etc.); les crides s’han de compondre volades («1» «2», etc.) i han d’anar immediatament darrere dels signes de puntuació, si n’hi ha. El text de les notes s’ha de compondre en lletra petita, ha de ser curt i ha d’evitar digressions sobre el tema o ampliacions d’aquest.

Es recomana de no fer les referències a les obres de la bibliografia en nota, sinó dins el text general posant entre parèntesis el cognom de l’autor en lletra minúscula (llevat de la inicial), una coma, l’any de l’edició, una altra coma i la pàgina o les pàgines corresponents precedides de l’abreviatura p. Exemple: (Bensch, 1989, p. 324-325).

En el cas que la bibliografia s’esmenti a les notes—i, doncs, no hi hagi una llista bibliogràfica a la fi de l’article—, la primera vegada s’ha d’escriure la referencia bibliogràfica completa com hem explicat més amunt, però amb dues diferències: sense invertir els cognoms i el nom, i amb tota la informació separada per comes. Exemple: Stephen BENSCH (1989), «La primera crisis bancaria de Barcelona», Anuario de Estudios Medievales, núm. 19, p. 324-325.

En cas que es faci més d’una menció de la mateixa obra, es pot posar només el cognom en versaleta (amb la inicial en majúscula), l’any entre parèntesis, una coma i les pàgines. Exemple de primera menció: Núria SALES (1991), Mules, ramblers i fires, Reus, Edicions del Centre de Lectura, p. 25-32. Exemple de les altres mencions: SALES (1991), p. 25-32.

13. Il·lustració. Les imatges s’han de lliurar en format JPEG, TIFF o PDF. Resolució: mínim 300 ppi. Les imatges es reproduiran en blanc i negre i s’han de lliurar en blanc i negre. Aniran numerades i citades correlativament al text (Fig. 1. Fig. 2....). Els peus de figura han d’anar en un arxiu Word a part. També s’hi ha de fer constar els autors. Els gràfics o taules elaborats amb Excel s’han de lliurar en el format original. 

14. Normes per a la presentació de ressenyes o recensions. S’admeten tres tipus de recensions:

1. Ressenya/Recensió troncal, d'unes 3/4 pàgines, positiva o crítica, d’un llibre oarticle important aparegut en els darrers tres anys. Pot tenir fins a 8.000 caràcters, sense espais.

2. Estat de la qüestió que reuneixi més d'una obra i tingui un caràcter monogràfic, amb notes a peu de plana si cal. Extensió lliure, amb un límit de 10 planes o 20.000 caràcters, sense espais.

3. "Notícies de llibres", d'unes 10/ 15 línies. Aniran signades només amb inicials. La finalitat de les “Notícies de llibres” és crear un banc de dades o vehicle de difusió de caire eminentment descriptiu, tot i que no hi està exclòs un comentari positiu o crític, sobre les produccions historiogràfiques que afecten les terres de parla catalana.

En tots tres casos el format serà el següent:

La recensió anirà encapçalada pel títol de l’obra, tot seguint les normes de publicació de la revista. A continuació s’escriurà la recensió, i al final, el nom de l’autor de la recensió. La resta de característiques del text, tramesa i procés d’edició seran els que defineixen les normes de publicació de la revista.

Forma d’encapçalament en cas de llibres:

Cognom o cognoms de l’autor en versaletes, separat amb una coma del nom en minúscula (amb la inicial en majúscula)—si hi ha més d’un autor, cal separar-los amb un punt i coma—, l’any d’edició entre parèntesis, seguit de punt. Títol en cursiva, seguit de punt. Lloc d’edició, separat per dos punts del nom de l’editor, seguit de coma, el número de volums en el cas que el llibre tingui més d’un volum, seguit del número de pàgines del llibre, seguit de p., i tota la referència ha d’acabar en punt. Exemple:

PUJOL CASADEMONT, Enric (2015). Tres imprescindibles: F. Soldevila, J. Vicens Vives i P. Vilar. Elements per a un cànon historiogràfic català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 134 p .

Forma d’encapçalament en cas d’articles:

Cognoms i el nom com els llibres i l’any d’edició també entre parèntesis i seguit de punt; el títol de l’article s’ha d’escriure en lletra rodona i ha d’anar entre cometes baixes, seguit de punt. El títol de la revista, en cursiva; després d’una coma, les xifres corresponents al volum i al número; després d’una coma, cal indicar les pàgines corresponents a l’article, precedides de l’abreviatura p. (tant en singular com en plural), i tota la referència ha d’acabar en punt. Exemple:

BERNI MILLET, Piero (2015). «Novedades sobre la tipología de las ánforas Dressel 2-4 tarraconenses». Archivo Español de Arqueología, 88, p. 187-201.

Agrairem que els treballs tramesos s’ajustin a aquestes normes, ja que així estalviarem molta feina de gestió i de composició.

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.