Interaccions anió-π en sistemes biològics (DOI: 10.2436/20.2003.01.33)

Autors/ores

  • Carolina Estarellas Departament de Química. Universitat de les Illes Balears

Paraules clau:

càlculs ab initio, interaccions anió–π, sistemes donador-aceptor, models enzimàtics, química supramolecular.

Resum

Les interaccions no covalents són crucials en moltes àrees de la química moderna, especialment al camp de la química supramolecular i del reconeixement molecular. Les interaccions que impliquen sistemes aromàtics són important forces d’enllaç en sistemes químics i biològics. Al 2002 tres grups de recerca diferents van demostrar teòricament la interacció entre anells aromàtics electrodeficients i anions. Aquest tipus d’interacció es coneix com interacció anió-π. El nostre grup de recerca va descriure les interaccions anió-π entre diferents anions i l’hexafluorobenzè, per primera vegada, on l’anió es posicionava al llarg de l’eix C6 de l’anell. La interacció anió-π és dominada per les forces electrostàtiques i el terme de polarització induïda. Actualment la interacció anió-π esta essent reconeguda per la comunitat científica com una interacció no covalent que té implicacions en molts camps de recerca. En aquest treball volem demostrar la importància de les interaccions anió-π en sistemes més complexes i de rellevància biològica, on l’anió, que es troba formant una interacció anió-π, pot interpretar un paper fonamental en l’acció de determinats enzims.

Paraules clau: càlculs ab initio, interaccions anió–π, sistemes donador-aceptor, models enzimàtics, química supramolecular.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Carolina Estarellas, Departament de Química. Universitat de les Illes Balears

C. Estarellas (Palma de Mallorca, 1985) va estudiar la carrera de Química a la Universitat de les Illes Balears (UIB), llicenciant-se al juny de 2008. Al setembre de 2009 va obtenir el títol de Màster en Ciència i Tecnologia Química per la UIB. Actualment es troba fent el doctorat a l’àrea de química orgànica computacional amb la supervisió dels seus directors de tesi Antonio Frontera i Pere M. Deyà. La recerca es fonamenta en l’estudi de diferents interaccions no covalents i els
possibles efectes sinèrgics que existeixen entre elles i que poden ajudar a explicar molts de fenòmens a les àrees de la química o la biologia.

Descàrregues

Número

Secció

Articles