Estimació del coeficient de distribució octanol-aigua de compostos àcids mitjançant un sistema de cromatografia electrocinètica de microemulsions

Autors/ores

  • Alejandro Fernández-Pumarega Universitat de Barcelona
  • Susana Amézqueta Universitat de Barcelona
  • Elisabet Fuguet Universitat de Barcelona
  • Martí Rosés Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Electroforesi capil·lar, MEEKC, log Do/w, lipofilicitat, cromatografia electrocinètica de microemulsions, microemulsió.

Resum

La lipofilicitat és una propietat clau en la caracterització fisicoquímica de substàncies bioactives, ja que determina la seva capacitat de penetració en membranes cel·lulars. El mètode habitual per mesurar el coeficient de distribució octanol-aigua és el shake-flask, que és llarg i tediós, i, per tant, s’han desenvolupat altres mètodes alternatius, entre els quals la cromatografia electrocinètica de microemulsions (MEEKC), que són capaços d’estimar aquest paràmetre per a substàncies neutres. En el present treball es demostra l’aplicabilitat del mètode MEEKC per a substàncies àcides parcialment ionitzades.

Paraules clau: Electroforesi capil·lar, MEEKC, log Do/w, lipofilicitat, cromatografia electrocinètica de microemulsions, microemulsió.

Descàrregues

Número

Secció

Articles