Reescalament de les polítiques de joventut a Barcelona i Milà: oportunitat o risc?

Autors/ores

  • Ana Bel Cano Hila Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona

Paraules clau:

polítiques de joventut, reescalament, segregació.

Resum

Prèviament a la transferència de competències a les regions, l’àmbit de la joventut a Barcelona i Milà tradicionalment fou responsabilitat dels ajuntaments i de la societat civil. Després de la configuració de les comunitats autònomes i les regions, ambdós contextos han experimentat un procés de reescalament de la gestió en matèria de joventut. En aquest punt, s’evidencien diferències significatives en els processos evolutius de cada context: per una banda, Barcelona ha tendit a una forta institucionalització, professionalització i territorialització de la gestió de les polítiques en matèria de joventut, i és una de les administracions locals innovadores en la gestió municipal de les polítiques de joventut. Per l’altra, l’Administració local milanesa, pel contrari, ha experimentat una institucionalització limitada —explicada per la manca de referents legislatius en matèria de joventut a escala regional i estatal—, i una dèbil professionalització i contextualització de les polítiques de joventut. L’absència de lideratge institucional ha estat substituït pel rol protagonista de les entitats religioses (els oratoris). Tot i aquestes diferències, s’evidencia que en ambdós contextos la gestió en matèria de joventut tendeix a la dicotomització i a la segregació entre els joves més desfavorits (non bravi i visibles) i els més afavorits (bravi i invisibles).

Paraules clau: polítiques de joventut, reescalament, segregació.

Biografia de l'autor/a

Ana Bel Cano Hila, Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona

Pedagoga i doctora en sociologia per la Universitat de Barcelonam concretament el Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les CC.SS. Els meus principals temes de treball són les desigualtats socials, els processos d'integració i exclusió social en l'àmbit urbà, els temes socio-educatius referents a l'adolescència i la joventut.

També treballo com a investigadora a un projecte I+D+I sobre èxit escolar i alumnat d'origen estranger a la Facultat de Pedagogia amb el grup de recerca GREDI. I participo d'un projecte comparatiu, finançat per la Camera di Comercio di Milano, sobre les mesures que diferentes ciutats europees (Milà, Barcelona, Munich, Lyon, Manchester i Copenhage) estan afrontant la cirisi en àmbits com l'hatitatge, l'atenció als col·lectius aturats i promocionant la creació de llocs de treball.

 

Descàrregues

Publicat

2014-01-09