Dinàmica residencial de la població estrangera a les principals regions metropolitanes d’Espanya. (DOI: 10.2436/20.3005.01.38)

Autors/ores

  • Jordi Bayona Carrasco Universitat de Barcelona
  • Fernando Gil-Alonso Universitat de Barcelona
  • Isabel Pujadas Rúbies Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Població estrangera, immigració internacional, distribució de la població, mobilitat residencial, àrees metropolitanes, Espanya.

Resum

El text analitza els canvis en les dinàmiques residencials metropolitanes de les quatre regions metropolitanes més grans d’Espanya (Barcelona, Madrid, Sevilla i València) com a producte de la incorporació de la població de nacionalitat estrangera. Aquesta arribada s’ha produït amb una alta intensitat i en un espai temporal curt, amb diferents impactes en el territori. Als principals centres urbans aquest fet significa el trencament de la dinàmica precedent d’estancament i disminució de la població, cosa que n’impulsa la recuperació demogràfica. D’una situació en què els centres urbans perdien població a causa de processos de suburbanització residencial, es passa a una de nova caracteritzada pel creixement d’aquests centres, mentre al mateix temps continuen, i fins i tot s’intensifiquen, les dinàmiques residencials metropolitanes, a les quals els estrangers també s’afegeixen. Les quatre regions considerades agrupen fins a 13,6 milions de persones, el 30 % de la població espanyola, i gairebé dos milions d’estrangers, el 35 % dels estrangers a Espanya.

 

Paraules clau: població estrangera, immigració internacional, distribució de la població, mobilitat residencial, àrees metropolitanes, Espanya.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Jordi Bayona Carrasco, Universitat de Barcelona

Investigador Juan de la Cierva. Departament Geografia Humana. Universitat de BArcelona

Fernando Gil-Alonso, Universitat de Barcelona

Investigador Juan de la Cierva. Departament Geografia Humana. Universitat de BArcelona

Isabel Pujadas Rúbies, Universitat de Barcelona

Catedràtica Geografia Humana

Departament Geografia Humana. Univeresitat de Barcelona

Descàrregues

Publicat

2012-03-05

Número

Secció

Articles