Composts que es produeixen a Catalunya: caracterització i viabilitat del seu ús com a substrat

Autors/ores

  • Rafaela Cáceres Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
  • Conrad Cunill Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
  • Oriol Marfà Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Paraules clau:

fracció orgànica dels residus municipals, residus vegetals de jardineria, escorça de pi, fems.

Resum

A Catalunya es produeixen quantitats considerables de compost. Una de les aplicacions d’aquests productes és la del seu ús en barreges de substrats. Aquest estudi pretén caracteritzar diferents tipologies de compost provinents de diferents plantes de compostatge de Catalunya. Les tipologies que s’han considerat són: el compost de la fracció orgànica dels residus municipals, el compost de residus vegetals de jardineria, el compost d’escorça de pi (o a base d’escorça) i el compost de fems. Se n’han determinat les propietats físiques, fisicoquímiques, químiques i biològiques. Els resultats mostren que les propietats físiques dels diferents materials són prou adequades. Les propietats fisicoquímiques (pH i salinitat) són bastant limitadores per a l’aplicació del compost que es pretén. A més, la composició iònica de l’extracte aquós dels materials és, sovint, desequilibrada pel que fa als macronutrients principals (N, P i K). Els residus vegetals de jardineria compostats amb matèries primeres riques en nitrogen poden ser un material amb possibilitats reals de ser incorporats de manera habitual en barreges per a la preparació de substrats.

Paraules clau: fracció orgànica dels residus municipals, residus vegetals de jardineria, escorça de pi, fems.

Descàrregues

Número

Secció

Articles