Procés de revisió de persones expertes

El Comitè Editorial considerarà el treball per a la publicació després d’una primera valoració editorial consistent a comprovar: a) l’adequació a l’àmbit temàtic i l’interès de l’article en funció dels criteris editorials de la revista; b) el compliment dels requisits de presentació formal exigits per la revista.
 
Un cop s’hagi considerat apte l’article per a la publicació, serà avaluat per dos revisors experts, externs, de manera confidencial i anònima (procediment doblement cec). No se sotmeten a revisió externa les recensions. En cas de judicis dispars entre dues avaluacions, el treball se sotmetrà a una tercera opinió.
 
L’autor pot suggerir fins a quatre revisors que consideri adequats per a fer la revisió del seu treball, així com fins a quatre revisors que preferiria que no hi intervinguessin. Per a això, caldrà indicar el nom, la institució, el telèfon i l’adreça electrònica dels revisors proposats, els quals no poden pertànyer a la mateixa institució que l’autor o els autors del treball.