Valor neològic i valor lexicogràfic dels morfemes transferits. A propòsit d'-ing, -gate, -itis i -mania en català

Autors/ores

  • Elisenda Bernal i Gallén

Resum

En aquest article es presenta una anàlisi de paraules formades amb quatre morfemes diferents (dos d'origen anglès, -ing i -gate, i dos que són formants cultes, -itis i -mania), amb els quals es formen paraules en el català actual. L'anàlisi mostra com el trasllat de llengua, de l'anglès al català, i de categoria, de formant culte a sufix, incideix en l'efecte pragmàtic de les paraules resultants, que presenten, en general, una intenció lúdica i irònica, que es relaciona amb un grau de neologicitat alt. Així mateix, també s'hi apliquen diversos criteris lexicogràfics (freqüència, morfosemàntics i documentals) per valorar-ne la inclusió en el diccionari.

Descàrregues

Publicat

2022-03-01

Número

Secció

Articles