Sobre la revista

Objectius i temàtica

La revista Estudis Romànics (ER) fou fundada el 1947 per Ramon Aramon i Serra. Des de l'any 2000 és dirigida per Antoni M. Badia i Margarit, membre emèrit de la Secció Filològica (SF) de l'IEC, i, des del 2003 codirigida per Joan Veny, membre emèrit de la SF de l'IEC. La revista compta amb la col·laboració del Comitè de Redacció i l'assessorament del Consell Científic.

Els Estudis Romànics, de publicació anual, són dedicats a la lingüística, la filologia, la crítica literària i les literatures de la Romània, sense limitacions de tema, de metodologia ni de cronologia. Acullen aportacions globals i particulars de cada llengua.

Els volums dels ER consten de cinc parts: articles, miscel·lània, recensions, crònica i necrologies.

  1. Articles: Són de tema lliure sobre lingüística o literatura. No s'exclou la publicació de volums monogràfics, que en tot cas seran anunciats amb antelació suficient. Normalment, els articles han de tenir una extensió no superior a 30 pàgines. Els articles han d'ésser presentats en suport informàtic i en paper, i han d'anar acompanyats d'un resum no més llarg de 150 mots i d'una llista de «mots clau» (nombre màxim: 5) que en precisin el camp temàtic. El Comitè de Redacció encarrega l'avaluació a especialistes i, aproximadament, tres mesos després d'haver arribat els originals a la Redacció, els autors són informats del resultat de l'avaluació. Aquestes condicions són explicitades a les instruccions per als col·laboradors, que, a banda de ser difoses profusament per l'IEC i de ser trameses a tots els qui es mostren interessats a rebre-les, es publiquen al final de la revista, a l'apartat «Suport informatiu».
  2. Miscel·lània: Article breu, projectes de recerca, actes celebrats durant un any en record a una personalitat, activitats d’un organisme o centre del camp d’Humanitats, proposta d’una etimologia, nova interpretació del significat d’un mot antic, etc.
  3. Recensions: Convé que els ER donin compte de publicacions (llibres, articles, revistes) que van apareixent en el vast camp de la romanística. En principi, les recensions han de referir-se a treballs publicats en el decurs dels quatre anys anteriors al moment de redactar-les i, en general, no ultrapassar vuit pàgines de text. No es publicarà cap recensió que no hagi estat examinada pel Comitè de Redacció. Els autors i els editors de llibres o altres publicacions poden trametre'n exemplars, i, eventualment, seran objecte d'una recensió.
  4. Crònica: Aquesta part es compon de notes breus (en principi, d’extensió no superior a dues pàgines) sobre activitats ja realitzades en el camp de la romanística, com ara: Congressos, col·loquis, lectura de tesis doctorals, efemèrides, commemoracions, aniversaris, premis, nous membres d’acadèmies, homenatges, doctorats Honoris Causa, sessions “in memoriam”, etc. Totes aquestes informacions s’han de referir, en principi, a activitats realitzades no més enllà de dos anys abans i són trameses als ER per corresponsals residents a diversos països i també dins el domini lingüístic català (el nombre de corresponsals és il·limitat, de manera que tothom que enviarà una nota per a la «Crònica» adquirirà aquesta condició). Si algunes d’aquestes cròniques requereixen una extensió superior a l’establerta, passaran a la secció de miscel·lània.
  5. Necrologies: Es refereix a personatges del món de la lingüística i la literatura, especialment romàniques, traspassats durant els darrers anys. Normalment l’extensió de les necrologies no ha d’ultrapassar les vuit pàgines.

Les col·laboracions als ER són redactades preferentment en qualsevol llengua romànica (excepcionalment en alemany o en anglès). No cal dir que la llengua de la Redacció és el català.

Els volums d'ER són d'unes 600 pàgines.

Tota la correspondència ha d’adreçar-se a:

Estudis Romànics
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

A/e: estudis.romanics@iec.cat
T. 00 34 93 270 16 20, ext. 280