Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ARTICLES PER ALS AUTORS DE TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Abast

La revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia (Treb. Soc. Cat. Biol.), editada per la Societat Catalana de Biologia (SCB), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), publica articles de l’àmbit de les ciències de la vida en llengua catalana (i ocasionalment en altres llengües). Aquesta revista consta de dues seccions:

— «Destacats de recerca». Conjunt d’articles de recerca o de revisió sobre un tema monogràfic que tracta d’alguna qüestió científica concreta. Un coordinador, expert en el tema, encarrega els articles a un equip d’autors i en supervisa la redacció. Si voleu fer de coordinador d’un tema del vostre interès per als «Destacats de recerca», poseu-vos en contacte amb la secretaria de la SCB (scb@iec.cat).

— «Destacats de ciència». Conjunt d’articles de divulgació, actualitat i opinió científica sobre temes diversos. Si voleu proposar un article per als «Destacats de ciència», poseu-vos en contacte amb la secretaria de la SCB (scb@iec.cat). Els autors que també siguin socis de la SCB tenen preferència en el procés d’acceptació dels articles.

Procés editorial

Els articles, un cop rebuts, se sotmeten a un procés de revisió externa de forma i contingut. En acabat, poden ser: a) acceptats sense canvis, b) rebutjats o c) acceptats amb esmenes proposades als autors. En aquest darrer cas, és un requisit indispensable per a publicar-los que l’autor accepti introduir les esmenes proposades.

Els autors rebran unes galerades perquè les revisin. En aquest procés només poden introduir-hi esmenes de caràcter lingüístic i tècnic, però no de contingut. En casos especials, la SCB podrà demanar als autors revisions addicionals.

Els autors rebran sense càrrec un exemplar de la revista un cop publicada.

Criteris generals de presentació d’articles

El material presentat ha de ser original i no ha d’haver estat publicat abans. Els articles han de tenir l’extensió demanada (vegeu els dos apartats següents, tenint en compte que cal incloure els espais en blanc en el comptatge de caràcters) i el nombre de taules i figures ha de ser el mínim imprescindible per a facilitar la comprensió del text. En cas que la llargària no s’adeqüi als criteris especificats o que el nombre de taules o figures es consideri excessiu, la SCB podrà proposar canvis pel que fa a aquests aspectes abans d’acceptar l’article.

Els articles s’han d’enviar en un arxiu en format Microsoft Office o OpenDocument. Aquest arxiu ha de contenir només text (article, bibliografia, taules, peus, etc.). Les figures s’han d’enviar en arxius a part i, si contenen text (a part dels peus), ha d’estar en un format que permeti editar-lo. Si la taula o figura té copyright, cal indicar-ho.

La bibliografia s’ha de compondre tal com s’exemplifica tot seguit, per bé que, posteriorment, els editors adequaran tipogràficament aquestes referències a l’estil de la publicació:

Codina, C. [et al.] (1989). “Potencial biotecnològic del cultiu de cè?lules vegetals per a l’obtenció de productes farmacèutics”. Treb. Soc. Cat. Biol., 40: 47-70.

Mellado, R. P. (1987). “Vectores utilizados para la manipulación y expresión de genes”. A: Vicente, M.; Renart, J. (ed.). Ingeniería genética. Madrid: CSIC, 21-30.

Wolffe, A. (1995). Chromatin structure and function. Londres: Academic Press.

Les referències bibliogràfiques completes han d’aparèixer ordenades alfabèticament al final dels articles i, si contenen més de dos autors, cal escriure només el primer, seguit de la indicació et al. entre claudàtors. Les remissions a la bibliografia dins el text han de seguir el sistema de cognom i any, no pas un sistema numèric, i, si contenen més de dos autors, cal escriure només el primer, seguit de la indicació et al., en aquest cas sense claudàtors.

Criteris específics per als articles de «Destacats de recerca»

Els articles de la secció «Destacats de recerca» han de tenir una extensió de 20.000-30.000 caràcters i han d’incloure els apartats següents: títol; noms i cognoms dels autors; filiació de tots els autors; autor per a la correspondència (cal indicar-ne les adreces postal i electrònica, i el telèfon); resum en català (màxim de 1.000 caràcters); paraules clau en català (màxim de cinc); títol, resum i paraules clau en anglès (que han de ser fidels, en extensió i contingut, als corresponents en català); text de l’article (amb un màxim de dos nivells d’apartats); bibliografia; taules, i peus de figura.

Criteris específics per als articles de «Destacats de ciència»

Els articles de la secció «Destacats de ciència» han d’incloure els apartats següents: títol (no acadèmic), subtítol (opcional, i aquest pot ser més acadèmic), noms i cognoms dels autors i filiació de tots els autors. A més, si n’hi ha, bibliografia, taules i peus de figura. Els articles d’aquesta secció poden ser:

— Articles llargs (6.000-8.000 caràcters; inclouen una entradeta de 500-700 caràcters i una nota curricular de 500-600 caràcters). Tipologia: «Exposició» (desenvolupament d’una idea de ciència en sentit ampli) i «Jove investigador» (escrit pel guanyador del Premi per a Estudiants de la SCB).

— Articles curts (4.000 caràcters). Tipologia: «Flaix» (desenvolupament d’una idea de ciència en sentit ampli); «Carrera» (descripció de la carrera d’un biòleg no investigador); «Fòrum» (descripció d’un centre o insta?lació de recerca); «Ciència en societat» (descripció d’activitats de transmissió de coneixement); «Del laboratori a l’aula» (propostes de la Secció d’Ensenyament); «Racons» (propostes, preferentment, de les seccions transversals d’Estudiants i de Biologia i Indústria); «Lectura» (llibre de ciència editat en català), o «Un lloc per visitar» (proposta de turisme científic).

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada Treballs de la Societat Catalana de Biologia, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.