Avenços en el desenvolupament d’una nova estratègia per a la síntesi altament estereoselectiva de sistemes macrocíclics que contenen alquens per oxidació amb organocuprats

Autors/ores

  • Warren R. J. D. Galloway University of Cambridge. Department of Chemistry
  • David R. Spring University of Cambridge. Department of Chemistry

Paraules clau:

Macrocicles, organocuprats, alquens, tancament d’anell, estereoselectivitat.

Resum

En l’estructura d’un gran nombre de molècules biològicament actives i que, per tant, representen dianes de gran interès per a estudis químics i biològics es troben presents sistemes d’anells macrocíclics que incorporen alguns alquens definits geomètricament. La metàtesi catalítica de tancament d’anell (MCTA) és, sens dubte, el mètode més emprat per a la síntesi d’aquestes estructures i representa una potent eina general de síntesi. No obstant això, en aquest context, hi ha alguns inconvenients associats als mètodes típics de MCTA. Des de la perspectiva de la bioactivitat, potser el més important d’aquests inconvenients és que el control de l’estereoquímica de l’olefina resultant és problemàtic quan s’empren les típiques condicions de reacció. En termes generals, les reaccions MCTA d’alquens estèricament impedits que fan ús de condicions estàndard per formar anells de mida mitjana o gran tendeixen a donar barreges de les olefines cícliques amb configuració ( E) i ( Z). Atès que la naturalesa estereoquímica de l’alquè pot ser crítica per a l’activitat biològica d’aquestes molècules, aquestes barreges poden ser indesitjables i sovint es dóna el cas que els isòmers són difícils de separar. Com a conseqüència, el fet d’explorar estratègies alternatives no basades en MCTA per a la síntesi estereoselectiva de sistemes macrocíclics grans que contenen alquens és de gran interès. En aquest article es presenten els avenços que hem dut a terme en desenvolupar una nova estratègia, basada en l’ús d’organocuprats en reaccions d’oxidació per a la síntesi altament estereoselectiva d’anells macrocíclics que contenen alquens. Com a prova de viabilitat, es descriu la síntesi altament estereoselectiva d’una olefina cíclica de dotze baules d’estereoquímica ( Z) mitjançant
ciclació intramolecular i sense utilitzar condicions de dilució alta. Això demostra la viabilitat d’aquesta nova estratègia i obre la porta a la realització de nous estudis.

Paraules clau: Macrocicles, organocuprats, alquens, tancament d’anell, estereoselectivitat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Warren R. J. D. Galloway, University of Cambridge. Department of ChemistryDescàrregues

Número

Secció

Articles