Una nova classe de lligands purament inorgànics: els àcids carboranilfosfínics

Autors/ores

  • Elena Oleshkevich Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Francesc Teixidor Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Clara Viñas Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Paraules clau:

Carborans, àcid fosfònic, àcid fosfínic.

Resum

Els dicarba-closo-carborans (o carborans) són poliedres icosaèdrics de fórmula empírica C2B10H12. Depenent de la posició dels dos àtoms de carboni en els diferents vèrtexs del clúster, podem tenir tres isòmers diferents: orto- (1,2–C2B10H12), meta- (1,7–C2B10H12) i para- (1,12–C2B10H12). Aquests clústers són molt estables i mostren una gran simetria i una capacitat de ser substituïts, sigui als vèrtexs de carboni, als de bor o a ambdós, de manera que s’obtenen així diferents clústers funcionalitzats per emprar-los en l’aplicació desitjada. El grup de recerca té una llarga experiència en la síntesi de lligands tipus fosfina que contenen el clúster de carborà que van emprar-se en la preparació de complexos de metalls de transició per usar-los en catàlisi homogènia. L’oxidació d’aquestes fosfines, de P(III) a P(V), és difícil, cal forçar-la. Aquesta és una propietat important de cara a la seva aplicació com a catalitzadors. Pocs exemples es troben a la literatura sobre àcids fosfònics i fosfínics que continguin clústers de carborà. En aquest treball, s’han sintetitzat i caracteritzat àcids fosfònics i fosfínics de clústers icosaèdrics de carborà fent servir com a reactius de partida els isòmers orto- i meta- del closo-carborà. S’ha estudiat la capacitat coordinant d’aquestes noves famílies de lligands que són purament inorgànics amb metalls amb l’objectiu d’obtenir complexos de coordinació polimèrics solubles en aigua. La influència dels clústers de bor en la reactivitat dels lligands també s’ha estudiat.

Paraules clau: Carborans, àcid fosfònic, àcid fosfínic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles